Va­sa­rai­sil­la on ol­lut ny­kyi­nen kou­lu­ra­ken­nus jo v. 1912 al­ka­en. Sitä on pe­rus­kor­jat­tu ja laa­jen­net­tu tar­peen vaa­ties­sa sekä pal­vel­lut niin hen­ki­lö­kun­taa kuin op­pi­lai­ta­kin hy­vin rei­lun vuo­si­sa­dan ver­ran. Kou­lun ja ko­din tai oi­ke­as­taan koko ky­län vä­li­nen yh­teis­työ on ol­lut ai­na toi­mi­vaa ja ak­tii­vis­ta. Kou­lul­la on myös kou­lu­a­jan ul­ko­puo­lel­la ak­tii­vis­ta toi­min­taa. Ke­säk­si 2024 kou­lum­me pi­ha­maal­le on tu­los­sa ke­sä­te­at­te­ri­kin! Va­sa­rais­ten Is­ku tar­jo­aa lii­kun­ta-ak­ti­vi­teet­te­ja kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa ja kou­lun lii­kun­ta­ken­täl­lä niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le­kin. Lä­hi­lii­kun­taa par­haim­mil­laan, kun lii­kun­ta­pai­kat ovat lä­hel­lä ja kaik­kien saa­vu­tet­ta­vis­sa. Ei mene ai­kaa mat­koi­hin ja lap­set voi­vat it­se­näi­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti liik­kua kou­lul­le. Tämä kaik­ki har­ras­tus­toi­min­ta päät­tyy, jos kou­lu lak­kau­te­taan, kos­ka lii­kun­ta­pai­kat hä­vi­ä­vät.

Ky­lä­kou­lus­sa lap­set tun­te­vat niin ai­kui­set kuin muut­kin lap­set ym­pä­ril­lään, mikä luo tur­val­li­suu­den tun­teen ja hy­vän op­pi­mi­sym­pä­ris­tön. Kou­lu­kiu­saa­mi­seen pys­ty­tään puut­tu­maan. Nyt lap­set kul­ke­vat lä­hi­kou­luun it­se­näi­ses­ti ja omin avuin. Kou­lu­kul­je­tuk­set te­ke­vät las­ten elä­mäs­tä tur­vat­to­mam­man ja kuor­mit­ta­vam­man. Mil­tä esim. eka­luok­ka­lai­ses­ta tun­tuu as­tua bus­si­kyy­tiin, kun siel­lä on hä­nel­le tun­te­mat­to­mia isom­pia kou­lu­lai­sia? Tal­vel­la aa­mut ovat pi­mei­tä ja bus­si­kyy­te­jä ei ku­kaan val­vo.

Yh­dys­luok­ka­o­pe­tuk­ses­sa on pal­jon hy­viä puo­lia: Lap­si saa so­si­aa­li­sen kas­vun kan­nal­ta etu­ja, joi­ta pel­käs­tään sa­ma­ni­käis­ten ryh­mis­sä ei saa­da. Tun­ne­tai­dot ke­hit­ty­vät jopa pa­rem­min kuin vuo­si­luok­ka­pe­da­go­gii­kas­sa ja lap­si op­pii tun­te­maan eri-ikäi­siä lap­sia ja se laa­jen­taa hä­nen ka­ve­ri­pii­ri­ään. Jos yh­dys­luok­ka­o­pe­tus ei ole on­gel­ma lap­sel­le ei­kä se ole on­gel­ma opet­ta­jal­le, niin mik­si se tun­tuu ole­van suu­ri on­gel­ma Rau­man kau­pun­gin vir­ka­mie­hil­le? Vie­lä­kään ei ole tie­teel­li­ses­ti pys­tyt­ty to­dis­ta­maan, et­tä yh­dys­luok­ka­o­pe­tuk­ses­sa op­pi­mis­tu­lok­set oli­si­vat eri­lai­sia tai yh­tään sen huo­nom­pia vuo­si­luok­ka­o­pe­tuk­seen ver­rat­tu­na.

Ky­lä­kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la on vai­ku­tuk­sia myös huol­to­var­muu­teen. Mis­sä ko­koon­nu­taan, jos tu­lee jo­kin krii­si­ti­lan­ne? Jos yh­tey­det ei­vät toi­mi, on laa­jat säh­kö­kat­kot ja/tai ve­den tulo lop­puu? Mis­sä Va­sa­rai­sil­la ja­e­taan ruo­kaa tai vet­tä ky­län asuk­kail­le? Eläm­me vie­lä lin­tu­ko­dos­sa, mut­ta koko ajan kui­ten­kin vä­hän var­pail­laan, kun seu­raam­me itä­naa­pu­rim­me toi­mia ja maa­il­man uu­ti­sia.

Kou­lu, ai­na­kin Va­sa­rais­ten ky­läs­sä, on ky­län sy­dän ja voi hy­väs­sä hoi­dos­sa pal­vel­la yh­teis­kun­taa vie­lä seu­raa­vat­kin sata vuot­ta. Kuka päät­tä­jis­tä te­kee sen lo­pul­li­sen pää­tök­sen ja py­säyt­tää sy­dä­men? Kun­ta­vaa­lit ovat taas vuo­den pääs­tä. Tu­le­vat pää­tök­set osoit­ta­vat kuka vä­lit­tää ete­läis­ten ky­lien asuk­kais­ta. Val­tuu­tet­tu­jen muis­ti voi ol­la ly­hyt, mut­ta ää­nes­tä­jien ei.

Jark­ko Oja­la

Va­sa­rais­ten-Sou­kais­ten ky­läyh­dis­tys ry:n pj.