Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den al­ku on ol­lut tus­kais­ta. Kus­tan­nuk­set ovat kor­ke­am­pia kuin tu­lot ja kun­tien or­ga­ni­saa­ti­oi­den yh­dis­tä­mi­nen ei ole tuo­nut toi­vot­tua te­hok­kuut­ta.

Pai­su­neen vir­ka­mies­hal­lin­non li­säk­si Sa­ta­kun­nas­sa kri­tiik­kiä on saa­nut laa­ja luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tio. Se pää­tet­tiin en­nen alu­e­vaa­le­ja sen het­ki­sen tie­don no­jal­la. Lau­ta­kun­tien mää­rä ja nii­den hen­ki­lö­mää­rä 16 ovat iso­ja, mut­ta asi­aa pe­rus­tel­tiin laa­jal­la osal­lis­ta­mi­sel­la, kun uut­ta or­ga­ni­saa­ti­o­ta ra­ken­ne­taan.

Ylei­nen tah­to on, et­tä sekä toi­mie­lin­ten ko­koa et­tä mää­rää tii­vis­te­tään en­nen en­si ke­vään vaa­le­ja. Maa­kun­nan puo­lu­e­pii­rien vas­tuul­la on teh­dä täs­tä so­pi­mus ja tuo­da se sit­ten alu­e­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si. Eri puo­lu­eet las­ke­vat­kin var­mas­ti tar­kas­ti, mikä toi­mie­li­men koko so­pii vaa­li­ma­te­ma­tii­kan mu­kaan heil­le ja op­ti­moi olet­ta­vas­ti pai­kat tu­le­vak­si kau­dek­si.

No­pe­as­ti voi­si aja­tel­la, et­tä toi­mie­li­met oli­si hyvä saa­da pie­nik­si, jot­ta ko­kouk­set oli­si­vat su­ju­via ja pää­tök­sen­te­ko no­pe­aa. Asi­al­la on toi­nen­kin puo­li. Mi­kä­li toi­mie­li­miä on vä­hän ja ne ovat jä­sen­mää­räl­tään pie­niä, tar­koit­taa se, et­tä kai­kil­le vaa­leis­sa va­li­tuik­si tul­leil­le ei löy­tyi­si­kään vas­tuul­lis­ta teh­tä­vää vaa­lien jäl­keen. Tämä taas te­kee yli­pään­sä eh­dok­kaak­si läh­te­mi­sen vä­hem­män hou­kut­te­le­vak­si. Var­sin­kin pie­nem­pien paik­ka­kun­tien eh­dok­kaat voi­vat kat­soa, et­tä jos mah­dol­li­suus pääs­tä vaa­lien jäl­keen vai­kut­ta­vil­le pai­koil­le on vä­häi­nen, on tur­ha läh­teä eh­dok­kaak­si­kaan.

Alu­eel­le muo­dos­tet­tu hal­lin­to­sään­tö on saa­nut kri­tiik­kiä. En­sin sii­tä, et­tä lau­ta­kun­tien roo­li jäi lä­hin­nä tie­do­nan­to­vä­li­neek­si. Toi­sek­si sii­tä, et­tä kuka saa päät­tää tun­tei­ta ai­heut­ta­vat pal­ve­lu­ver­kon muu­tok­set. Eri­tyi­ses­ti Kes­kus­tan joh­dol­la käy­ty tais­te­lu pää­tös­val­las­ta on vel­lo­nut kuu­kau­sia, vii­mek­si maa­nan­tain alu­e­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.

Hy­väl­tä ei näy­tä myös­kään alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Samp­sa Ka­ta­jan (kok.) erot­ta­mis­han­ke, joka ete­nee ras­kaim­man kaut­ta vä­li­ai­kai­sen va­li­o­kun­nan pe­rus­ta­mi­sel­la.

On­kin ai­het­ta huo­leen sii­tä, on­ko hy­vin­voin­ti­a­lu­een luot­ta­mus­teh­tä­vät en­si ke­vään vaa­leis­sa niin hou­kut­te­le­via, et­tä vaa­lei­hin löy­tyy eh­dok­kai­ta.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja