Ne, jot­ka yli­pään­sä muis­ta­vat lan­ka­pu­he­li­men, muis­ta­vat myös mi­ten lan­ka­pu­he­li­men saa­mi­sek­si asun­toon­sa oli lu­nas­tet­ta­va pu­he­li­nyh­ti­ön osa­ke. Täs­tä osak­kees­ta tuli myö­hem­min Fin­dan 135 osak­keen nip­pu. En­ti­siä yk­sit­täi­sen lan­ka­pu­he­li­no­sak­keen omis­ta­jia on vie­lä ny­kyi­sin­kin Fin­dan omis­ta­ja­jou­kos­ta suu­ri mää­rä. Osa omis­tuk­ses­ta on kes­kit­ty­nyt eri­lais­ten vai­hei­den jäl­keen ja joh­ta­nut kah­ti­a­ja­koon yh­ti­ö­tä hal­lit­se­van ja vä­hem­mis­tö­o­sak­kai­den vä­lil­lä.

Kun Fin­da myi omis­tuk­sen­sa mo­bii­li­o­pe­raat­to­ri DNA:sta, ker­tyi ja­et­ta­vaa va­ral­li­suut­ta yh­ti­öön noin 800 mil­joo­naa eu­roa. Sa­mal­la hä­vi­si va­kaa­ta tu­los­ta teh­nyt omis­tus mo­bii­li­o­pe­raat­to­ris­ta.

Näis­tä mil­joo­nis­ta nyt tais­tel­laan. Asia kos­ket­taa enem­män tai vä­hem­män Rau­man seu­dun omis­ta­jia. Suu­rim­mal­la osal­la on tuo 135 osak­keen pot­ti, joil­la­kin vä­hän isom­pi. Nyt vaa­dit­ta­va 8 pro­sen­tin ja­ka­mi­nen omas­ta pää­o­mas­ta tar­koit­taa noin 60 mil­joo­naa eu­roa. 135:lle osak­keel­le se tar­koit­tai­si vä­hän yli 500 eu­ron alem­man ve­ro­kan­nan osin­ko­tu­loa. Pie­no­sak­kai­den vaa­ti­mus on­kin pa­laut­taa DNA:sta saa­tu myyn­ti­tuot­to al­ku­pe­räi­sil­le omis­ta­jil­le.

DNA:n omis­tuk­set myy­tiin ai­ka­naan nor­ja­lai­sel­le Te­le­no­ril­le. Toi­nen Fin­dan kal­tai­nen iso myy­jä oli Päi­jät-Hä­meen pu­he­li­men jäl­jil­tä syn­ty­nyt si­joi­tu­syh­tiö, joka sai kau­pas­ta noin 700 mil­joo­naa eu­roa. Siel­lä myyn­ti­pot­ti on ja­et­tu omis­ta­jil­le muu­ta­man vuo­den ai­ka­na lä­hes ko­ko­naan. Sa­mal­la se on tuo­nut rei­lul­le 30 000 omis­ta­jal­le mu­ka­via muu­ta­man tu­han­nen vuo­tui­sia osin­ko­ja, jot­ka var­mas­ti ovat va­lu­neet myös alu­een elin­kei­no­toi­min­taa vir­kis­tä­mään.

Fin­das­sa toi­mi­taan toi­sin. Vaa­ti­muk­set alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­mää­räi­ses­tä tar­kas­tuk­ses­ta joh­ta­vat sii­hen, et­tä vii­mei­nen luku pu­he­li­no­sak­kei­den ta­ri­nas­sa ei ole vie­lä kir­joi­tet­tu.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja