Hal­li­tuk­sen ja am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keen rii­das­sa al­koi täl­lä vii­kol­la uu­si vai­he. Sa­ta­mien lak­ko sei­saut­taa kah­den vii­kon ai­ka­na laa­jal­ta te­ol­li­suut­ta Suo­mes­sa. Syy­nä on, et­tä pal­kan­saa­jien etu­jär­jes­töt ei­vät hy­väk­sy hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na- ja so­si­aa­li­tur­vau­u­dis­tuk­sia.

Sel­vää on, et­tä laa­ja ja pit­kä po­liit­ti­nen lak­ko ajaa suo­ma­lais­ta yri­tys­toi­min­taa en­tis­tä­kin han­ka­lam­paan ti­lan­tee­seen. Rau­mal­la eri­tyi­ses­ti met­sä­te­ol­li­suu­den lo­gis­tiik­ka­ket­jut tu­keu­tu­vat vah­vas­ti sa­ta­maan ja sen toi­min­ta­ky­kyyn. Lii­ken­teen sei­sah­tu­mi­nen ai­heut­taa var­mas­ti on­gel­mia sekä pa­pe­ri-, sel­lu- et­tä sa­ha­ta­va­ran tuo­tan­nol­le.

Ay-lii­ke on syyt­tä­nyt hal­li­tus­ta sii­tä, et­tei se ole ai­dos­ti neu­vo­tel­lut uu­dis­tuk­sis­ta. Toi­saal­ta osit­tai­sis­ta asi­ois­ta ei ole ol­lut ha­luk­kuut­ta neu­vo­tel­la, vaan kaik­ki uu­dis­tuk­set ha­lut­tai­si pöy­däl­le. Tämä kuu­los­taa eni­ten oman val­lan suo­je­le­mi­sel­ta.

Ei ole Suo­mel­le eduk­si, et­tä ti­lan­ne ajau­tuu laa­jaan lak­koi­luun. Tot­ta kai eri osa­puol­ten kuun­te­le­mi­nen ja nä­kö­kul­mien huo­mi­oon ot­ta­mi­nen on jär­ke­vää ja joh­taa par­haim­mil­laan so­vin­nol­li­seen lop­pu­tu­lok­seen. Mut­ta lo­pul­ta de­mok­ra­ti­as­sa on vain yk­si taho, joka asi­at päät­tää. Hal­li­tus te­kee esi­tyk­set ja edus­kun­ta päät­tää la­kien si­säl­lös­tä.

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to EK ar­vi­oi tä­män la­kon kus­tan­nus­ten nou­se­van yli 300 mil­joo­nan eu­ron. Lo­pul­lis­ta sum­maa on vai­kea ar­vi­oi­da ja kaik­kea va­hin­koa ei voi mi­ta­ta ra­has­sa. Sa­maan ai­kaan Suo­men ta­lous on hei­kos­sa ti­lan­tees­sa ja te­ol­li­suu­del­la on vai­keuk­sia. Yri­tyk­set elä­vät glo­baa­lis­sa mark­ki­nas­sa ja toi­mi­tus­ten vii­väs­tyk­set hei­ken­tä­vät kil­pai­lu­ky­kyä maa­il­mal­la. Ker­ran muu­al­le men­nyt ti­laus ei hel­pol­la pa­laa ta­kai­sin.

Pa­him­mil­laan la­kot voi­vat joh­taa yri­tys­ten toi­min­to­jen ala­sa­joi­hin ja mah­dol­lis­ten tu­le­vien in­ves­toin­tien siir­ty­mi­siin muu­al­le.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja