Edus­kun­ta­vaa­leis­ta on tä­nään ku­lu­nut ta­san vuo­si. Vii­me ke­sä­nä neu­vo­tel­lus­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa vie­lä lu­pail­tiin kas­vun kaa­vaa, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti hal­li­tuk­sen po­li­tii­kas­ta on piir­ty­nyt esiin pi­kem­min­kin kes­kit­tä­mi­sen kaa­va. Joh­ta­va­na aja­tuk­se­na tun­tuu ole­van aset­taa ih­mi­siä ja alu­ei­ta vas­tak­kain voit­ta­jiin ja hä­vi­ä­jiin. Se on vaa­ral­li­nen tie, joka mu­ren­taa pait­si kas­vun eväät, myös ih­mis­ten ko­ke­muk­sen yh­den­ver­tai­ses­ta koh­te­lus­ta ja kes­ki­näi­ses­tä luot­ta­muk­ses­ta.

Hy­mys­sä suin sak­sia hei­lut­te­le­van val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­rin mie­les­tä po­li­tiik­ka ei kai­paa em­pa­ti­aa, vaan sak­sia. Tä­män po­li­tii­kan suu­rim­pia kär­si­jöi­tä ovat pie­ni­tu­loi­set per­heet ja iso­jen kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­li­nen Suo­mi. Jo­hon va­li­tet­ta­vas­ti lu­keu­tuu myös ko­ti­maa­kun­tam­me Sa­ta­kun­ta, maa­kun­ta­kes­kus Po­ria myö­ten.

On us­ko­ma­ton­ta, et­tä hal­li­tuk­sen mie­les­tä maal­lam­me oli va­raa kaik­kein suu­ri­tu­loi­sim­pien ve­ron­ke­ven­nyk­siin ja vaik­ka­pa kal­ja­ve­ron alen­ta­mi­seen, sa­mal­la kun kaik­kein haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­ta lei­kat­tiin ja lap­si­per­he­köy­hyyt­tä li­sät­tiin.

Myös Tu­run tun­nin ju­nan mil­jar­di-in­ves­toin­ti jys­kyt­tää eteen­päin, sa­mal­la kun Sa­ta­kun­nan lii­ken­neinf­ran ke­hit­tä­mi­nen on täy­sin unoh­det­tu. Tois­tai­sek­si olem­me saa­neet vain ju­na­mo­tin, vaik­ka tar­vit­si­sim­me in­ves­toin­te­ja hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen laa­jen­ta­mi­seen ja ties­tön ke­hit­tä­mi­seen.

Sa­ma­nai­kai­ses­ti myös suo­ma­lais­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta lei­ka­taan en­nen­nä­ke­mät­tö­mäs­ti, kun hal­li­tus ajaa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta nurk­kaan ja pi­tää kiin­ni pak­ko­tah­ti­sis­ta sääs­töis­tään. Sa­ta­kun­nas­sa suun­ni­tel­mat 27 ter­vey­sa­se­man kes­kit­tä­mi­ses­tä vain kuu­teen sote-kes­kuk­seen ovat kes­tä­mät­tö­miä niin alu­een ih­mi­sil­le, yri­tyk­sil­le kuin elin­voi­mal­le. Il­man toi­mi­via lä­hi­pal­ve­lui­ta yri­tys­ten pula työn­te­ki­jöis­tä vai­keu­tuu en­ti­ses­tään, kun ih­mi­set ja per­heet ei­vät muu­ta alu­eil­le.

Myös Kes­kus­tan mie­les­tä ta­lout­ta on so­peu­tet­ta­va, mut­ta te­ki­sim­me sen oi­keu­den­mu­kai­sem­mal­la ta­val­la ja koh­den­tai­sim­me ra­jal­li­set re­surs­sit ta­sa­puo­li­sem­min. Kes­kit­tä­mis­kiih­kos­sa sak­sia hei­lu­tel­len leik­ku­riin voi ni­mit­täin osua ta­lou­den kas­vu ja ih­mis­ten tu­le­vai­suu­de­nus­ko. Ja se, jos mikä, oli­si vaa­ral­lis­ta ja ly­hyt­nä­köis­tä niin ih­mis­ten hy­vin­voin­nil­le kuin ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­sel­le.

Ee­va Kal­li

Eu­ra­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.)