Pe­rin­tei­ses­ti uu­si vuo­si on lu­paus­ten kul­ta-ai­kaa. Leh­det mark­ki­noi­vat laih­du­tus- ja jump­pa­oh­jei­ta, kun­to­sa­lit tar­jo­a­vat jä­se­ne­tu­ja. Tal­ven vii­lei­nä ja pi­mei­nä il­toi­na on ul­koi­lun ja kun­toi­lun si­jaan hou­ku­tus is­tah­taa soh­val­le se­laa­maan kän­nyä, kat­so­maan TV:tä ja na­pos­te­le­maan jo­tain. Lu­pauk­set voi­vat jää­dä to­teu­tu­mat­ta.

Vuo­den­vaih­det­ta pa­rem­pi ai­ka elin­ta­pa­hoi­don aloit­ta­mi­seen saat­taa­kin ol­la juu­ri nyt. Ke­sän al­ku­viet­te­lyk­set on ko­et­tu, ju­han­nus on her­ku­tel­tu, mut­ta gril­li- ja te­ras­si­kau­si jat­kuu. Vas­ta­voi­ma­na mar­jo­jen, vi­han­nes­ten ja kas­vis­ten tar­jon­ta li­sään­tyy ja hin­nat ale­ne­vat. Läm­pö ja va­loi­sat il­lat hou­kut­te­le­vat ulos, toi­vot­ta­vas­ti myös liik­ku­maan.

Ter­veys­tie­toa on tar­jol­la run­saas­ti. Osa ih­mi­sis­tä toi­mii ra­vit­se­mus- ja liik­ku­mis­suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti ja huo­leh­tii sii­tä, et­tä näis­tä tu­lee myös per­heen ta­po­ja. Tot­tu­muk­set ovat hy­vin py­sy­viä. Ti­las­to­jen mu­kaan ene­ne­vä osa vä­es­tös­tä ei toi­mi kui­ten­kaan suo­si­tus­ten mu­kaan ja he­rää ky­sy­mys vä­li­te­tään­kö omas­ta hy­vin­voin­nis­ta ja jak­sa­mi­ses­ta. Toki tie­dän, et­tä on pal­jon sai­rauk­sia, mitä ei omil­la elin­ta­voil­la voi es­tää.

Sa­ta­kun­nan 176-si­vuis­ta hy­vin­voin­ti­ker­to­mus­ta ja -suun­ni­tel­maa on kä­si­tel­ty alu­e­hal­li­tuk­ses­sa ja -val­tuus­tos­sa. Jois­ta­kin hy­vis­tä tu­lok­sis­ta huo­li­mat­ta teks­ti on ka­rua lu­et­ta­vaa. Ai­kuis­vä­es­tös­täm­me kol­man­nes on li­ha­vaa, mikä on hy­vin­voin­ti­a­lu­eis­ta suu­rin osuus. Li­sä­nä se, et­tä 60 % ei saa­vu­ta ter­veyt­tä yl­lä­pi­tä­vää liik­ku­mis­mää­rää. Yhä use­am­pi ei us­ko jak­sa­van­sa työs­ken­nel­lä van­huu­se­läk­kee­seen saak­ka ja elä­män­laa­tun­sa hy­väk­si ko­ke­vien osuus on vä­hen­ty­nyt. Las­ten ja nuor­ten tu­lok­set ovat sa­man­suun­tai­sia.

Jut­te­lin ra­vit­se­mus­te­ra­peut­tim­me kans­sa pe­ru­sa­si­ois­ta. Ma­ha­lauk­ku ve­tää noin 750 ml ja täy­tyt­ty­ään tu­lee kyl­läi­syy­den tun­ne. Lauk­ku ve­nyy ja ”ha­lu­aa” enem­män, kun syö run­saas­ti ja tar­vet­ta use­am­min. Mää­rän li­säk­si syö­mi­sen si­säl­tö ja ryt­mi ovat rat­kai­se­via. Moni ei las­ke ka­lo­re­jaan ja yl­lät­tyy sii­tä, et­tä esim. ener­gi­a­juo­ma ja pas­tei­ja vas­taa­vat jopa 1,5 - ker­tais­ta hy­vän ate­ri­an ener­gi­a­mää­rää. Vyö­tä­rö­mit­taa saa myös sil­lä, et­tä syö har­voin jät­tä­mäl­lä aa­mi­ai­sen syö­mät­tä ja ah­taa­mal­la pa­ril­la, usein il­ta­päi­vään ja il­taan ajoit­tu­val­la ate­ri­al­la ma­han­sa kil­lil­leen.

Yl­lät­tä­vää on ker­to­mus sii­tä, et­tä syö vä­hän ja sil­ti oma pai­no kas­vaa. Var­maan se, mitä syö on oleel­lis­ta.

Satu He­lin

Rau­man kau­pun­gin vii­mei­sin sote-joh­ta­ja