Jo on maa­il­man­kir­jat se­kai­sin kas­va­tus­vas­tuut ovat unoh­tu­neet . En­nen ja mie­les­tä­ni vie­lä­kin van­hem­mat kas­vat­ti­vat lap­sen­sa ja opet­ta­jat sai­vat kes­kit­tyä omaan työ­hön­sä eli opet­ta­mi­seen!

Mikä yh­teis­kun­taa vai­vaa kun kai­kes­ta kaik­ki vas­tuu ny­ky­ään yri­te­tään siir­tää sin­ne min­ne se ei kuu­lu ?

Jos van­hem­mat ei­vät pys­ty kas­vat­ta­maan lap­si­aan niin ei­kös sii­nä ta­pauk­ses­sa kas­va­tus­vas­tuu kuu­luu so­si­aa­li­vi­ra­no­mai­sil­le en­nen kuin mi­tään ikä­vää edes ta­pah­tuu?

Ei opet­ta­jil­le?

Kou­lu­jen ta­lous­vas­tuu sen si­jaan kuu­luu kau­pun­gil­le tu­le­vai­suut­ta ja ve­ron­mak­sa­jia aja­tel­len Rau­man kou­lu­jen yh­teen so­vit­ta­mi­nen on jär­ke­vää kai­kin osin: Hen­ki­lö­kun­taa li­sää­mäl­lä tar­vit­ta­es­sa jär­jes­tys isois­sa kou­luis­sa säi­lyy ai­van sa­mal­la ta­val­la kuin pie­nis­sä­kin.

Ei ol­lut Van­taan po­jan edel­li­nen kou­lu iso ai­van pie­ni maa­lais­kou­lu tus­kin 11vk. täs­sä uu­des­sa kou­lus­sa eh­ti ko­vin pal­jon vie­lä kiu­saa­mis­ta esiin­tyä?

Ky­sy­mys kuu­luu­kin on­ko ol­lut häi­rik­kö it­se vai kiu­sat­tu kun täs­sä tu­los syy­tä kos­kaan saa­daan tie­tää mik­si pääs­sä nak­sah­ti?

Asi­oil­la kun on mon­ta puol­ta !

He­le­na Grön­dahl