Vii­mein tänä ke­sä­nä käyn­nis­ty­nyt Rau­man kes­kus­tan tun­nus­mer­kin eli rau­ma­lai­sit­tain ka­na­lin ruop­paus saa­tiin käyn­tiin. Ma­ta­lak­si vuo­sien saa­tos­sa käy­nyt ve­siu­o­ma on he­rät­tä­nyt jo pit­kään huol­ta ja mur­het­ta.

Ke­säi­sin Rau­ma­jo­es­ta tu­le­va vir­taa­ma on pie­ni ja vesi ei kyl­lik­si vaih­du lie­ju­poh­jai­ses­sa ka­na­lis­sa. Ka­na­li ei ole enää pit­kään ai­kaan ol­lut sel­lai­nen Rau­man tun­nus, jon­ka sen oli­si mah­dol­lis­ta ol­la.

Ruop­pausp­ro­jek­ti jou­du­taan to­teut­ta­maan mo­ni­mut­kai­ses­ti imu­ruop­paa­mal­la, kos­ka poh­jaan vuo­si­kym­men­ten myö­tä ker­ros­tu­neet esi­mer­kik­si nah­ka­teh­taan pääs­töt ovat ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sia. Sik­si tie­tys­ti on hyvä, et­tä nii­tä saa­daan poh­jas­ta pois ei­kä säi­lö­tä kau­pun­gin kes­kus­tas­sa.

Imu­ruop­paus on kui­ten­kin pin­ta­re­mont­tia, tai täs­sä ta­pauk­ses­sa poh­ja­re­mont­tia. Sil­lä ei rat­kais­ta ka­na­lin tu­le­vai­suut­ta tai luo­da mi­tään uut­ta ve­to­voi­ma­te­ki­jää kau­pun­gin kes­kus­taan. Kas­vot sil­lä saa­daan pes­tyä ja sa­mal­la li­sä­ai­kaa seu­raa­van toi­men­pi­teen suun­nit­te­luun.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä teki asi­as­ta aloit­teen ke­sä­kuun val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa. Aloit­tees­sa esi­te­tään tu­le­vai­suus­suun­ni­tel­man te­ke­mis­tä ka­na­lin ke­hit­tä­mi­sek­si. Ryh­mä on oi­ke­al­la asi­al­la.

Suun­ni­tel­ma tu­lee teh­dä en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja niin et­tä rat­kai­su kes­tää ai­kaa ja tuo mu­ka­naan uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Ka­na­liin on ai­koi­naan va­rat­tu pai­kat ra­vin­to­la­lai­voil­le­kin, mut­ta yk­si­kään han­ke ei ole eden­nyt luon­nos­ku­via pi­dem­mäl­le.

Ka­na­lia oli­si mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si le­ven­tää ja sy­vän­tää rei­lus­ti Par­pan­sa­lin puis­toa sa­mal­la ka­ven­ta­en. Isom­pi ve­si­a­lue kes­kel­lä kau­pun­kia mah­dol­lis­tai­si jo vaik­ka ke­säis­ten ki­sai­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen ja sitä kaut­ta kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­sen. Ja mi­kä­li sa­ta­man pään ma­ta­lia sil­to­ja saa­tai­si uu­sit­tua, pää­si­si kes­kus­taan as­ti isom­mal­la­kin ve­neel­lä.

Vaik­ka Sy­vä­rau­man­lah­den ja Otan­lah­den me­rel­li­set pal­ve­lut ovat­kin nous­seet ai­van uu­del­le ta­sol­le, mah­tui­si me­ri­vet­tä ka­na­lia pit­kin kes­kus­taan saak­ka.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja