Sa­ta­kun­nan Hy­vin­voin­ti­a­lue ja Po­rin kau­pun­ki il­moit­ti­vat so­pi­neen­sa, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lue si­tou­tuu vuok­raa­maan Po­ril­le on­gel­mak­si käy­neen suo­jel­lun en­ti­sen van­hain­ko­din Him­me­li-ra­ken­nuk­sen pit­käl­lä so­pi­muk­sel­la.

Ra­ken­nuk­seen on tar­koi­tus si­joit­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een 150-paik­kai­nen ar­vi­oin­tiyk­sik­kö. Toi­nen vaih­to­eh­to oli­si uu­dis­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen. Him­me­li on ely-kes­kuk­sen suo­je­le­ma, Rai­li ja Rei­ma Pie­ti­län suun­nit­te­le­ma ra­ken­nus, joka on ol­lut tyh­jil­lään vuo­des­ta 2021.

Ra­ken­nus kai­paa pe­rus­kun­nos­tus­ta, jon­ka kar­kea hin­ta-ar­vio oli jo vuon­na 2021 20 mil­joo­naa eu­roa. Kau­pun­gil­le siis vai­kea ta­paus, var­sin­kin kun muu­ta kuin sote-alan käyt­töä sil­le on han­ka­la kek­siä.

Hy­vin­voin­ti­a­lue neu­vot­te­lee par­hail­laan vuok­ra­so­pi­muk­sis­ta kun­tien omis­ta­mis­ta so­te­kiin­teis­töis­tä. Kun alu­eet aloit­ti­vat, kun­tien sote-ti­lat siir­tyi­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le vuok­ra­so­pi­muk­sil­la, joi­hin las­ket­tiin ma­te­maat­ti­sel­la kaa­val­la mel­ko kor­kea vuok­ra. Nyt so­pi­muk­sia uu­si­taan kun­tien kans­sa ja tar­jol­la on kor­kein­taan kym­me­nen vuo­den so­pi­muk­sia ja vä­hen­ty­viä ne­li­öi­tä ny­kyis­tä alem­paan vuok­ra­ta­soon. On sel­vää, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een kiin­teis­tö­ku­lu­ja pi­tää vä­hen­tää ja maa­kun­nis­sa pal­ve­lu­jen kar­si­mi­sia hy­väk­sy­tään vä­hi­tel­len vas­ta­han­kaan. Sa­maan ai­kaan teh­tä­vät isot pa­nos­tuk­set kes­kus­kau­pun­kiin ei­vät sik­si saa hur­raa-huu­to­ja ai­kaan kun­nis­sa.

Isot in­ves­toin­nit ja si­tou­tu­mi­set kes­kus­kau­pun­gin kiin­teis­tö­hin joh­ta­vat väis­tä­mät­tä myös pal­ve­lun kes­kit­tä­mi­seen Po­riin.

Sa­mal­la eri­tyi­ses­ti ikään­ty­nei­den pal­ve­lui­den osal­ta käy­dään kä­den­vään­töä sii­tä, mitä toi­min­to­ja hy­vin­voin­ti­a­lue pie­niin kun­tiin jät­tää. Sote-alan työ­paik­ko­ja on kes­ki­tet­ty Po­riin jo en­nen ny­kyis­tä hal­lin­to­mal­lia ja nä­kö­jään suun­ta jat­kuu sa­ma­na.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja