Vas­tus­tin kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa ky­seis­tä esi­tys­tä ja sii­tä muu­ta­ma pe­rus­te­lu.

Mie­les­tä­ni Eu­ra­jo­en kun­nal­la ei ole pa­kot­ta­vaa tar­vet­ta puut­tua kou­lu­verk­koon täl­lä val­tuus­to­kau­del­la.

Var­sin­kaan, kun sääs­töt ei näy­tä ole­van pe­rus­te sil­le.

Ky­lä­kou­lut ovat ky­lil­le mer­kit­tä­vä pito-ja ve­to­voi­ma­te­ki­jä.

Täs­tä on teh­nyt eri­kois­tut­ki­ja Ol­li Leh­to­nen laa­jan tut­ki­muk­sen jos­sa hän osoit­taa sen kiih­dyt­tä­vän asu­kas­lu­vun las­kua.

Ope­tus pie­nis­sä ky­lä­kou­luis­sa on yh­tä laa­du­kas­ta ja las­ten oi­keu­det to­teu­tu­vat niis­sä yh­tä­lail­la kuin suu­rem­mis­sa kou­luis­sa.

Esi­tyk­ses­sä to­de­taan syyn ole­van lap­si­mää­rän las­ku ja sitä kaut­ta lap­sil­la huo­nom­pi kas­vu­ym­pä­ris­tö.

Minä en voi men­nä sa­no­maan yh­del­le­kään van­hem­mal­le, et­tä sinä toi­mit vää­rin, kun pi­dät las­ta­si pie­nes­sä kou­lus­sa.

Sel­lai­nen yl­hääl­tä­päin sa­ne­lu on it­sel­le­ni vie­ras­ta ja ei kuu­lu oi­keis­to­lai­seen maa­il­man­ku­vaa­ni. Van­hem­mat tie­tä­vät par­hai­ten mikä lap­sel­le on pa­ras­ta.

Lap­sil­le tu­lee lä­hi­kou­lun lo­pet­ta­mi­ses­ta mon­ta hait­taa jot­ka vai­kut­ta­vat hei­hin enem­män ne­ga­tii­vi­ses­ti kuin se on­ko mah­dol­li­suus pe­la­ta pe­sä­pal­loa vä­li­tun­ti­sin.

Yk­si syy on myös se, et­tä me Pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­sim­me vii­me kun­ta­vaa­leis­sa puo­lus­taa ky­lä­kou­lu­ja ja täs­tä ai­om­me pi­tää myös kiin­ni. Ym­mär­tääk­se­ni täl­lais­ta vies­tiä tuli sil­loin myös muil­ta puo­lu­eil­ta.

Tie­dän ky­läyh­dis­tys­ten te­ke­vän pal­jon työ­tä asui­na­lu­ei­den­sa elin­voi­man eteen ja nyt uh­ka yh­den tär­keim­mis­tä eli kou­lun lo­pet­ta­mi­ses­ta on kuin mär­kä rät­ti hei­dän kas­voil­le.

Kun­ta ei myös­kään ole teh­nyt kai­kea mah­dol­lis­ta op­pi­las­mää­rien kas­vat­ta­mi­sek­si.

Olen kes­kus­te­luis­sa esim. pu­hu­nut kou­lun­käyn­ti­a­lu­ei­den muut­ta­mi­ses­ta pien­ten kou­lu­jen hy­väk­si.

Kum­mal­lis­ta on myös, et­tä pal­kat­tiin han­ke­työn­te­ki­jä ke­hit­tä­mään ky­li­äm­me sekä nii­den elin­voi­maa ja vä­lit­tö­mäs­ti sen jäl­keen il­moi­te­taan kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen teet­tä­mi­ses­tä. Ei ole joh­don­mu­kais­ta toi­min­taa.

Ky­lien ja ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta.

Jooa Raja-aho

Kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­sen (ps.)