Kun­tien ener­gi­ayh­ti­öi­den myyn­nit ovat poh­din­nas­sa ym­pä­ri Suo­mea. Jois­sa­kin kun­nis­sa ns. säh­kö­lai­tok­sen myyn­tiä on poh­dit­ta­va pa­kon edes­sä, kun kun­nan ta­lous on hei­kos­sa kun­nos­sa.

Ener­gi­ayh­ti­ön ar­vo vaih­te­lee kun­nan koos­ta riip­pu­en, mut­ta on hel­pos­ti sa­to­jen mil­joo­nien ar­voi­nen. Esi­mer­kik­si Lah­des­sa ää­nes­tet­tiin vii­me vii­kol­la val­tuus­tos­sa myyn­nin aloit­ta­mi­ses­ta, mut­ta lo­pul­ta pää­dyt­tiin sii­hen, et­tei myyn­nin kans­sa ede­tä. Ky­sy­mys ha­joit­ti sekä yk­sit­täi­siä val­tuus­to­ryh­miä et­tä kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen. Po­ris­sa myyn­tiä val­mis­tel­laan ja odo­tet­ta­vis­sa on myös mo­ni­vai­hei­nen pää­tök­sen­te­kop­ro­ses­si.

Rau­mal­la kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti vuo­si sit­ten teh­dä sel­vi­tyk­sen Rau­man Ener­gi­an ar­vos­ta ja mer­ki­tyk­ses­tä kau­pun­gil­le. Pelk­kä sel­vi­tyk­ses­tä pu­hu­mi­nen ai­heut­ti sil­loin tun­teik­kai­ta kes­kus­te­lu­ja, vaik­ka mis­tään myyn­nis­tä ei ole ää­neen pu­hut­tu. Ei­kä Rau­mal­la sii­hen ole akuut­tia tar­vet­ta­kaan, sil­lä huo­li­mat­ta ku­lu­van vuo­den bud­je­toi­dus­ta ali­jää­mäs­tä, ei ti­lan­ne ole kun­ta­ta­lou­den kan­nal­ta huo­les­tut­ta­va.

Ener­gi­ayh­ti­ön mah­dol­li­ses­sa ja osit­tai­ses­sa myyn­nis­sä on mon­ta puol­ta. Toi­saal­ta uu­si, am­mat­ti­mai­nen vä­hem­mis­tö­o­mis­ta­ja toi­si yh­ti­ön toi­min­taan sel­vät tu­los­ta­voit­teet ja mää­rä­tie­tois­ta te­ke­mis­tä. Pää­o­ma­si­joit­ta­ja ha­lu­aa si­joi­tuk­ses­ta tuot­toa ja se taas poi­ki­si kun­nan pie­nem­mäl­le­kin omis­tuk­sel­le ny­kyis­tä enem­män ra­haa kun­nan kas­saan. Toi­saal­ta ris­ki­nä on var­sin­kin säh­kön­siir­ron mo­no­po­li­a­se­man käyt­tä­mi­nen tuo­ton saa­mi­seen nos­ta­mal­la siir­to­hin­nat kor­keik­si.

Rau­mal­la säh­kön siir­to­hin­nat ovat edul­li­set. Voi­kin aja­tel­la, et­tä kun­nan asuk­kaat ja yri­tyk­set saa­vat hyö­tyä sii­tä, et­tä siir­to­hin­nat ovat maan kes­ki­ar­voa alem­pa­na. On­ko tuo hyö­ty jär­ke­vää ot­taa kor­ke­am­pien hin­to­jen kaut­ta omis­ta­jal­le on­kin kes­kei­nen ky­sy­mys tu­le­vai­suut­ta mie­tit­tä­es­sä.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja