Oli lop­pu­syk­syn aa­mu, lun­ta sa­toi vaa­ka­suo­raan ja tuu­li oli hyy­tä­vä. Chris­ti­an Ann Fa­jar­do hyp­pä­si pol­ku­pyö­rän­sä sel­kään ja ot­ti suun­nak­si Win­No­van Tie­de­puis­ton.

Avi­o­mies ja ty­tär oli­vat tu­han­sien ki­lo­met­rien pääs­sä ja ikä­vä tie­ten­kin kova, mut­ta mo­ti­vaa­tio ja päät­tä­väi­syys vä­hin­tään yh­tä ko­via. Tah­to kou­lut­tau­tua ja luo­da it­sel­le ura ja elä­mä Suo­mes­sa oli­vat asi­oi­ta, jot­ka oli­vat kir­kas­tu­neet Fa­jar­dol­le vii­mei­sien kuu­kau­sien ai­ka­na ja sik­si hän tuo­na lu­mi­se­na aa­mu­na tai­tei­li pyö­räl­lä koh­ti uut­ta opi­nah­jo­aan.

Nyt tuos­ta het­kes­tä on jo hie­man ai­kaa, ta­ka­na use­am­pi kuu­kau­si lä­hi­hoi­ta­jan opin­to­ja, tal­vi al­ka­nut hil­jal­leen ir­rot­taa otet­taan ja het­ki, jol­loin muu per­he muut­taa Suo­meen hää­möt­tää lä­hem­pä­nä.

Täs­sä ajas­sa suo­men kie­len tai­dot ovat kart­tu­neet jo mel­koi­ses­ti ja ar­ki läh­te­nyt rul­laa­maan Po­ris­sa.

Sa­mal­la on vah­vis­tu­nut tun­ne sii­tä, et­tä juu­ri tämä on se, mitä Fa­jar­do ha­lu­aa.

-Ar­vos­tan tei­dän kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää ja ter­vey­den­huol­toa sekä yli­pää­tään suo­ma­lais­ta elä­män­tyy­liä. Ne ovat syi­tä, mik­si ha­lu­an jää­dä Suo­meen py­sy­väs­ti.

Fa­jar­don opis­ke­li­ja­to­ve­ri Je­ron Si­ba­yan suun­nit­te­li alun pe­rin si­joit­tu­van­sa Ka­na­daan.

-En har­kin­nut aluk­si Eu­roop­paa, kos­ka ku­vit­te­lin tääl­lä opis­ke­lun ole­van huo­mat­ta­van kal­lis­ta. Mut­ta kun sain suo­si­tuk­sia Suo­mes­ta, yl­lä­tyin esi­mer­kik­si opin­to­kus­tan­nus­ten huo­keu­des­ta. En ole ka­tu­nut pää­tös­tä­ni, kaik­ki on men­nyt to­del­la su­ju­vas­ti.

Fa­jar­do työs­ken­te­lee opin­to­jen­sa ohel­la täl­lä het­kel­lä ko­ti­hoi­dos­sa. Lä­hi­hoi­ta­ja­o­pin­to­jen jäl­keen hän suun­nit­te­lee siir­ty­vän­sä sai­raan­hoi­ta­jan opin­toi­hin.

Sa­moil­la lin­joil­la on Si­ba­yan.

-Kuka tie­tää, eh­kä kou­lut­tau­dun sii­tä vie­lä lää­kä­rik­si, hän to­te­aa ja jat­kaa:

-Me fi­lip­pii­ni­läi­set us­kom­me, et­tä jos elä­mä tar­jo­aa jon­kin mah­dol­li­suu­den, sii­tä ei kos­kaan pidä kiel­täy­tyä.

Eet­ti­syys toi­min­nan poh­ja­na

Fa­jar­do ja Si­ba­yan kuu­lu­vat 22 fi­lip­pii­ni­läi­sen opis­ke­li­jan ryh­mään, joka aloit­ti syk­syl­lä kah­den vuo­den lä­hi­hoi­ta­ja­o­pin­not ti­laus­kou­lu­tuk­se­na Win­No­val­la.

Kan­sain­vä­li­nen ti­laus­kou­lu­tus on pi­dem­pi­ai­kai­nen pro­ses­si, joka edel­lyt­tää op­pi­lai­tok­sel­ta ja sen yh­teys­työ­kump­pa­neil­ta usei­den asi­oi­den huo­mi­oi­mis­ta ja var­mis­ta­mis­ta, sil­lä kai­ken poh­jal­la on vah­va eet­ti­syys ja vas­tuul­li­suus.

Op­pi­lai­tok­sen vas­tuul­la on laa­duk­kaan kou­lu­tuk­sen to­teu­tus, opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nis­ta vas­taa­va kump­pa­ni puo­les­taan var­mis­taa, et­tä mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li on täs­mäl­lis­tä ja pe­rus­tuu oi­kei­siin tie­toi­hin ja opis­ke­li­joil­le suun­na­tut mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet esi­mer­kik­si tu­le­vas­ta opis­ke­lu­maas­ta, op­pi­lai­tok­ses­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta ovat hy­vän käy­tän­nön mu­kai­sia.

-Kou­lu­tuk­set ava­taan vah­van en­na­koin­ti­työn poh­jal­ta. Ar­vi­oi­daan työ­voi­ma­tar­ve, työt­tö­mien mää­riä, elin­kei­no­e­lä­män tar­peet ja kes­kus­tel­laan esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­ta­lii­ton ja TE-pal­ve­lui­den kans­sa. Kan­sain­vä­li­sen ti­laus­kou­lu­tuk­sen osal­ta on sama pe­ri­aa­te, eli ava­taan kou­lu­tuk­sia vain niil­le aloil­le, joil­le on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä, työ­e­lä­mä­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Tei­ja Har­ju ker­too.

Win­No­van työ­e­lä­mä­pal­ve­lui­den ta­voit­tee­na on aut­taa Sa­ta­kun­taa ja Vak­ka-Suo­mea osaa­ja­pu­las­sa ja yk­si uu­si kei­no on kou­lut­taa kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta ja saa­da sitä kaut­ta kou­lu­tet­tua työ­voi­maa alu­eel­le. Va­ka­va osaa­ja­pu­la on to­del­li­suut­ta useil­la eri aloil­la, esi­mer­kik­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la sekä kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kas­sa.

-Olem­me käyn­nis­tä­neet yh­den ti­laus­kou­lu­tus­ryh­män vii­me vuon­na, ja meil­lä on ta­voit­tee­na jat­kaa ti­laus­kou­lu­tuk­sia so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la sekä pi­lo­toi­da ra­vin­to­la- ja ca­te­rin­ga­laa seu­raa­va­na syk­sy­nä. Olem­me lä­hes­ty­neet alu­een yri­tyk­siä asi­as­ta ja ky­sel­leet kiin­nos­tus­ta, ja vas­taa­not­to on ol­lut myön­teis­tä, Har­ju ker­too.

Suo­mi kil­pai­lee isos­sa seu­ras­sa

Suo­mi kil­pai­lee opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nis­sa muun mu­as­sa Aust­ra­li­an, Iso-Bri­tan­ni­an, Uu­den-See­lan­nin ja Ka­na­dan kans­sa. Opis­ke­li­jat mak­sa­vat kou­lu­tuk­ses­ta ha­lu­a­mas­saan maas­sa ja me­nes­ty­nyt opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­ti vaa­tii työ­tä niin opis­ke­li­jan läh­tö­maas­sa kuin Suo­mes­sa.

Ryh­mä­kou­lu­tuk­sia ei voi­da kus­tan­taa ve­ro­ra­hoil­la, jo­ten kou­lu­tuk­sis­ta syn­ty­vät ku­lut tu­lee las­kut­taa.

-Suo­mes­sa on suu­ri po­ten­ti­aa­li ol­la var­tee­no­tet­ta­va koh­de­maa kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le. Meil­lä on puh­das­ta, tur­val­lis­ta ja olem­me tun­net­tu­ja laa­duk­kaas­ta kou­lu­tuk­ses­tam­me. Moni opis­ke­li­ja va­lit­see Suo­men, sil­lä tääl­lä on ver­rat­tain edul­li­set kou­lu­tus­mak­sut mui­hin mai­hin ver­rat­tu­na, Har­ju ker­too.

Ti­laus­kou­lu­tuk­sel­la hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Jos or­ga­ni­saa­ti­o­si tar­vit­see uut­ta työ­voi­maa ja olet val­mis kou­lut­ta­maan opis­ke­li­ja­ryh­män EU- ja ETA-alu­een ul­ko­puo­lel­ta Win­No­vas­sa työn­te­ki­jöik­se­si, ti­laus­kou­lu­tus Suo­mes­sa voi ol­la juu­ri oi­kea rat­kai­su tä­hän.

Ti­laus­kou­lu­tuk­ses­sa suo­ma­lai­nen tai ul­ko­mai­nen ti­laa­ja­or­ga­ni­saa­tio mak­saa EU- ja ETA-alu­een ul­ko­puo­li­sen val­ti­on kan­sa­lai­sis­ta koos­tu­van opis­ke­li­ja­ryh­män kou­lu­tuk­sen. Ryh­mä opis­ke­lee ti­laa­jan tar­pei­ta vas­taa­van tut­kin­non tai tut­kin­non osan. Ta­voit­tee­na on, et­tä opis­ke­li­ja­ryh­mä jää val­mis­tut­tu­aan Suo­meen töi­hin.

Ti­laus­kou­lu­tuk­sen ti­laa­ja voi myös ol­la opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia te­ke­vä yri­tys, joka hank­kii op­pi­lai­tok­sel­ta kou­lu­tuk­sen, joka ja­e­taan opis­ke­li­ja­koh­tai­sek­si hin­nak­si ja mark­ki­noi­daan koh­de­mais­sa. Win­No­va sel­vit­tää yh­teis­työ­kump­pa­nil­taan kir­jal­li­set sel­vi­tyk­set vas­tuul­li­ses­ta ja eet­ti­ses­tä rek­ry­toin­nis­ta en­nen yh­teis­työn käyn­nis­tä­mis­tä. Op­pi­lai­tos il­moit­taa uu­sis­ta, al­ka­vis­ta ti­laus­kou­lu­tuk­sis­ta ope­tus­hal­li­tuk­sen tut­kin­to­vien­ti­toi­mi­kun­taan.

To­teu­tus­ta­vat rää­tä­löi­dään ti­laa­jan tar­pei­den mu­kaan. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Suo­mes­sa tai se voi­daan to­teut­taa myös ver­kos­sa etäyh­teyk­sin tai näi­den hyb­ri­di­nä.

-Am­ma­til­li­sen kou­lu­tus­lai­tok­sen vah­vuus täs­sä on se, et­tä tut­kin­tom­me on suo­men kie­lel­lä, joka vah­vis­taa val­mis­tu­nei­den in­teg­roi­tu­mis­ta Suo­meen.

Työ­nan­ta­jat voi­vat ot­taa opis­ke­li­jat kou­lu­tus­so­pi­muk­sel­la ja op­pi­so­pi­muk­sel­la yri­tyk­seen­sä.

-Täs­sä on työ­nan­ta­jal­le pelk­kiä etu­ja. Tämä on tu­han­nen taa­lan paik­ka isoil­le­kin työ­nan­ta­jil­le, sil­lä voim­me täs­mä­kou­lut­taa tar­vit­ta­es­sa vaik­ka kak­si­kym­men­tä työn­te­ki­jää. Toi­vom­me et­tä työ­nan­ta­jat tart­tu­vat roh­ke­as­ti ti­lai­suu­teen.