Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus ei ole suun­nat­tu pel­käs­tään pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­vil­le nuo­ril­le, vaan se kiin­nos­taa hy­vin­kin eri-ikäi­siä ja eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­via ih­mi­siä. Win­No­vas­sa opis­ke­lee niin nuo­ria, juu­ri pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­nei­tä kuin ai­kui­sia, jo pit­kän­kin työ­u­ran teh­nei­tä am­mat­ti­lai­sia.

Jat­ku­vas­ti kas­va­va ryh­mä ovat myös vie­ras­kie­li­set opis­ke­li­jat, joi­ta am­ma­til­li­nen kou­lu­tus kiin­nos­taa. Win­No­va tar­jo­aa­kin mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia löy­tää it­sel­leen kiin­nos­ta­va am­mat­ti suh­teel­li­sen ly­hy­el­lä kou­lu­tuk­sel­la.

Opis­ke­lu­ai­kai­nen työ­ko­ke­mus edis­tää työl­lis­ty­mis­tä

Opin­toi­hin on mah­dol­lis­ta yh­dis­tää eri­lai­sia työ­e­lä­mä­jak­so­ja, ja siir­tyä esi­mer­kik­si op­pi­so­pi­mu­so­pis­ke­li­jak­si so­pi­van työ­pai­kan löy­dyt­tyä. Näin te­ki­vät rau­ma­lai­set On­ni Hei­no ja Aa­ro Lät­ti, jot­ka val­mis­tu­vat nyt huh­ti­kuus­sa Win­No­van säh­kö- ja au­to­maa­ti­oa­lan pe­rus­tut­kin­nos­ta.

Kak­sik­ko suo­rit­ti en­sim­mäi­sen vuo­den opin­ton­sa kou­lus­sa, mut­ta sen jäl­keen op­pi­mi­nen on ta­pah­tu­nut pit­käl­ti käy­tän­nön kaut­ta eli työn ää­rel­lä.

-Toi­se­na vuon­na teim­me työ­har­joit­te­lu­jak­son, jon­ka jäl­keen jat­koim­me opin­to­ja op­pi­so­pi­muk­sen muo­dos­sa.

Val­mis­tut­tu­aan kak­sik­ko jat­kaa vie­lä joi­tain kuu­kau­sia töis­sä ja sit­ten on ar­mei­jan vuo­ro. Suun­ni­tel­mat jat­kos­ta ovat niin ikään jo val­mii­na.

-Opin­to­jen ai­ka­na on saa­nut näh­dä käy­tän­nös­sä säh­kö­a­lan eri puo­lia ja huo­man­nut mikä on mie­le­käs­tä, mikä ei. It­sel­le on kir­kas­tu­nut se, et­tä to­den­nä­köi­nen työ­paik­ka löy­tyy te­ol­li­suu­den pa­ris­ta, On­ni Hei­no ker­too.

Aa­ro Lät­ti puo­les­taan siir­tyy in­si­nöö­ri­o­pin­to­jen pa­riin, sil­lä hän on suo­rit­ta­nut opin­to­jaan Nop­sa-väy­lä­o­pin­toi­na, jot­ka var­mis­ta­vat opis­ke­lu­pai­kan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa.

Mo­lem­mat li­put­ta­vat vah­vas­ti eri­tyi­ses­ti op­pi­so­pi­muk­sen puo­les­ta.

-Op­pi­so­pi­muk­sen kaut­ta saa kat­ta­vat eväät työ­e­lä­mää var­ten ja vie­lä pal­kan kyl­keen, sen enem­pää ei voi­si opin­noil­ta toi­voa, Lät­ti miet­tii.

-On ol­lut mah­ta­vaa saa­da palk­kaa sa­mal­la kun op­pii. Kou­lun puo­les­ta työs­sä käy­mis­tä ja sii­nä op­pi­mis­ta on tu­et­tu hy­vin, esi­mer­kik­si jos on ol­lut jo­tain epä­sel­vää, ei töi­hin ole tar­vin­nut läh­teä ar­vai­le­maan, vaan asi­at on käy­ty etu­kä­teen läpi, Hei­no li­sää.

Mo­lem­mat ko­ke­vat var­hai­sen työ­ko­ke­muk­sen ole­van jat­koa aja­tel­len pelk­kää plus­saa.

-Us­koi­sin, et­tä ar­mei­jan jäl­keen töi­tä on hel­pom­pi saa­da, kun ta­ka­na on jo pari vuot­ta työ­ko­ke­mus­ta.

Opin­to­jen ja työ­e­lä­män so­vit­ta­mi­nen

Kou­lu­tu­sa­lo­jen opet­ta­jat, oh­jaa­jat, eri­tyi­so­pet­ta­jat ja opin­to-oh­jaa­jat te­ke­vät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä mah­dol­lis­taak­seen opis­ke­li­jan ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­sen sekä ete­ne­mi­sen opin­nois­sa. Myös vie­ras­kie­li­set opis­ke­li­jat on huo­mi­oi­tu Win­No­van kou­lu­tus­tar­jon­nas­sa ja tu­los­sa on­kin eng­lan­nin­kie­li­siä kou­lu­tuk­sia. Win­No­vas­sa tu­e­taan myös vie­ras­kie­lis­ten si­joit­tu­mis­ta työ­e­lä­mään tar­jo­a­mal­la suo­men kie­len kou­lu­tus­ta sekä op­pi­mi­sen tu­kea kou­lu­tus­ten ai­ka­na.

Eri kou­lu­tu­sa­lat suun­nit­te­le­vat kou­lu­tuk­siin­sa eri­lai­sia to­teu­tuk­sia, jot­ta ky­e­tään mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ti vas­taa­maan työ­e­lä­mäs­tä tu­le­viin tar­pei­siin. Tar­koi­tuk­se­na on opis­ke­li­ja­läh­töi­ses­ti suun­ni­tel­la kul­le­kin opis­ke­li­jal­le so­pi­va to­teu­tus­ta­pa, jos­sa huo­mi­oi­daan työ­pai­kal­la ta­pah­tu­va op­pi­mi­sen ja te­o­ri­ao­pe­tus lähi- tai verk­ko-opin­toi­na.

Ura­suun­ni­tel­ma opin­to­jen pu­nai­se­na lan­ka­na

Kun uu­si opis­ke­li­ja aloit­taa Win­No­vas­sa, hän te­kee yh­des­sä vas­tuu­o­pet­ta­jan­sa kans­sa HOK­Sin eli hen­ki­lö­koh­tai­sen osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man. Tätä omaa opis­ke­lu­suun­ni­tel­maa päi­vi­te­tään koko opin­to­jen ajan. Osa­na HOK­Sia on ura­suun­ni­tel­ma.

-Ura­suun­ni­tel­ma on ikään kuin opis­ke­lun pu­nai­nen lan­ka ja se usein tar­ken­tuu­kin opin­to­jen ede­tes­sä, oh­jaus­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Juha Saa­ri­ki­vi ker­too.

Win­No­val­la opis­ke­lu on ai­na opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­siin tar­pei­siin rää­tä­löi­ty ko­ko­nai­suus.

-Opis­ke­lun ta­voit­tee­na voi ol­la esi­mer­kik­si työ­e­lä­mään siir­ty­mi­nen, työ­u­ral­la ete­ne­mi­nen tai jat­ko-opin­toi­hin siir­ty­mi­nen. Ta­voi­te vai­kut­taa kou­lu­tuk­sen si­säl­lön ja to­teu­tuk­sen suun­nit­te­luun ja yk­si­löl­li­siin va­lin­toi­hin opis­ke­lun ai­ka­na.

Ha­lu­at­ko tie­tää li­sää?

Win­No­van mo­ni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­ta löy­tyy tie­toa Win­No­van www-si­vuil­ta, jos­ta löy­tyy tie­toa myös kou­lu­tus­ten si­säl­löis­tä.

Me win­no­va­lai­set au­tam­me mie­lel­läm­me ha­ki­joi­ta löy­tä­mään it­sel­leen so­pi­van kou­lu­tuk­sen. Kou­lu­tus­ten yh­teys­hen­ki­löil­tä voi ky­syä tar­kem­min kou­lu­tus­ten si­säl­löis­tä sekä työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä jat­ko-opin­nois­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.

Op­pi­so­pi­muk­ses­ta löy­dät tie­toa osoit­tees­ta www.win­no­va.fi/op­pi­so­pi­mus

Jat­ko-opin­nois­ta li­sä­tie­toa tääl­tä www.win­no­va.fi/jat­ko-opin­not

Kat­so koko kou­lu­tus­tar­jon­tam­me ja löy­dä oma suun­ta­si - ha­ku­ja ym­pä­ri vuo­den.

www.win­no­va.fi