Ajo­neu­vo­a­lan leh­to­ri Timo Kor­pi on työs­ken­nel­lyt Win­No­vas­sa sen alus­ta saak­ka eli vuo­des­ta 2010. Tänä ai­ka­na au­to­kan­ta on uu­dis­tu­nut ja au­to­jen tek­niik­ka muut­tu­nut, ja se nä­kyy tie­ten­kin myös ope­tuk­sen si­säl­lös­sä ja käy­tän­nön työs­sä pa­jal­la.

-Säh­kö- ja hyb­ri­di­au­tot tu­le­vat ke­hi­tyk­sen etu­ne­näs­sä, ja myös au­to­jen niin sa­not­tu it­se­oh­jau­tu­vuus eli esi­mer­kik­si tur­va­jär­jes­tel­mät, ku­ten tut­kat ja ka­me­rat, ovat ke­hit­ty­neet. Ala vaa­tii myös opet­ta­jal­ta jat­ku­vaa am­mat­ti­tai­don päi­vi­tys­tä, Kor­pi sum­maa.

Tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­nen vai­kut­taa siis käy­tän­nön työ­hön, mut­ta tie­tyt pe­ru­sa­si­at ovat kui­ten­kin py­sy­neet sa­moi­na.

-Tie­to­tek­ni­nen puo­li on toki voi­mak­kaas­ti li­sään­ty­nyt ja au­toa kor­ja­tes­sa ol­laan kä­det näp­päi­mis­töl­lä, mut­ta me­ka­nii­kan ja säh­kö­tek­nii­kan pe­rus­tie­to­ja ja -tai­to­ja tar­vi­taan edel­leen, au­tois­sa on nor­maa­le­ja ku­lu­via osia jat­kos­sa­kin.

Tar­jol­la run­saas­ti tie­toa

Ke­nel­le Kor­pi suo­sit­te­li­si ajo­neu­vo­a­laa?

-Hen­ki­löl­le, joka ha­lu­aa ol­la tä­män päi­vän tek­nii­kan ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä mu­ka­na. Kun aja­tel­laan mil­lä sek­to­reil­la tek­niik­ka kul­kee vauh­dil­la eteen­päin, niin täl­lä het­kel­lä se on ajo­neu­vot.

Kor­pi pai­not­taa myös sitä, et­tä opis­ke­li­ja oli­si huo­lel­la miet­ti­nyt alaa, jota läh­tee opis­ke­le­maan.

-On tär­ke­ää, et­tä opis­ke­li­jal­la on mo­ti­vaa­tio koh­dal­laan, sil­loin pys­tym­me tar­jo­a­maan hä­nel­le pal­jon osaa­mis­ta ja tie­toa.

Va­lin­nan­va­raa eri­kois­tu­mi­sa­loil­ta

Ajo­neu­vo­a­la on tek­nii­kan ala­na laa­ja ja sik­si se luo hy­vän poh­jan val­mis­tu­neel­le toi­mia mo­nel­la alal­la.

Ajo­neu­vo­tek­nii­kan osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­nut hen­ki­lö et­sii ja kor­jaa ajo­neu­vo­jen me­kaa­ni­set ja säh­köi­set viat. Hän pe­reh­tyy ajo­neu­von ra­ken­tee­seen, toi­min­taan, vi­a­net­sin­tään sekä huol­to- ja kor­jaus­töi­hin. Opin­nois­sa pe­reh­dy­tään myös tek­niik­kaan, joka yleis­tyy säh­kö- ja hyb­ri­di­au­to­jen myö­tä. Osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­nut val­mis­tuu au­to­me­kaa­ni­kok­si tai hyö­ty­a­jo­neu­vo­me­kaa­ni­kok­si.

Vau­ri­o­kor­jauk­sen osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­nut voi työs­ken­nel­lä esi­mer­kik­si au­to­maa­la­ri­na, au­to­ko­ri­me­kaa­nik­ko­na tai muis­sa ajo­neu­vo­a­lan työ­teh­tä­vis­sä.

Au­to­ko­ri­me­kaa­nik­ko voi työs­ken­nel­lä au­to­pel­ti­kor­jaa­mois­sa ja maa­laa­mois­sa ko­la­ri­vau­ri­oi­den pa­ris­sa. Opin­nois­sa pe­reh­dy­tään ajo­neu­vo- ja kus­tan­nu­sar­vi­oi­den laa­din­taan, ko­rin­kor­jauk­seen ja tur­va­lai­te­jär­jes­tel­miin. Opin­not si­säl­tä­vät myös kä­den­tai­to­ja ko­ros­ta­vaa kor­jaus­työ­tä sekä eri­lais­ten elekt­ro­nis­ten ja me­kaa­nis­ten kor­jaa­mo­vä­li­neis­tö­jen käyt­töä.

Win­No­va on ai­nut op­pi­lai­tos, joka kou­lut­taa au­to­ko­ri­me­kaa­nik­ko­ja Sa­ta­kun­nan alu­eel­la. Au­to­ko­ri­me­kaa­ni­kon kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään Po­ris­sa.

Ajo­neu­vo­a­lan pe­rus­tut­kin­to, 180 osp

Au­to­me­kaa­nik­ko, Pori/Rau­ma

Au­to­ko­ri­me­kaa­nik­ko, Pori

Hyö­ty­a­jo­neu­vo­me­kaa­nik­ko, Pori/Rau­ma

Suo­si­tuk­sia alal­le ha­keu­tu­val­le

• Kiin­nos­tus tek­niik­kaan

• Hy­vät kä­den­tai­dot

• Tie­to­tek­ni­nen osaa­mi­nen

• Val­miu­det asi­a­kas­pal­ve­lu­teh­tä­viin