Ke­li­a­kia on au­toim­muu­ni­sai­raus, joka yleis­tyy koko ajan. Sitä hoi­de­taan glu­tee­nit­to­mal­la ruo­ka­va­li­ol­la, kos­ka lää­ket­tä ke­li­a­ki­an hoi­toon ei ole ole­mas­sa. Jo vuo­sien ajan on ol­lut käyn­nis­sä kan­sain­vä­li­nen ke­li­a­ki­a­lää­ke­tut­ki­mus, joka al­kaa ol­la lop­pu­suo­ral­la. Jot­ta tut­ki­mus saa­daan maa­liin, tar­vi­taan mu­kaan vie­lä muu­ta­mia uu­sia tut­kit­ta­via.

- Jos olet 18-80-vuo­ti­as ja si­nul­la on to­det­tu ke­li­a­kia vä­hin­tään 12 kuu­kaut­ta sit­ten, si­nun kan­nat­taa läh­teä mu­kaan tut­ki­muk­seen. Li­säk­si vaa­ti­muk­se­na on, et­tä glu­tee­nit­to­mas­ta ruo­ka­va­li­os­ta huo­li­mat­ta si­nul­la on yhä ke­li­a­ki­an oi­rei­ta, ku­ten ri­pu­lia, vat­sa­ki­pua, pa­hoin­voin­tia, vä­sy­mys­tä tai tur­vo­tus­ta, tut­ki­mus­koor­di­naat­to­ri ja sai­raan­hoi­ta­ja Ma­ria Ku­nin­gas Lää­kä­ri­kes­kus Kar­hu­lin­nas­ta ke­hot­taa.

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­mi­nen kes­tää noin seit­se­män kuu­kaut­ta ja si­säl­tää yh­dek­sän vas­taa­not­to­käyn­tiä. Tut­ki­muk­sen alus­sa ja lo­pus­sa teh­dään ma­ha­lau­kun tä­hys­tys, jos­sa seu­ra­taan ohut­suo­len nuk­ka­pin­nan ti­laa.

- Mer­kit­tä­vin hyö­ty tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta on se, et­tä vih­doin sai­sim­me ke­li­a­ki­an hoi­toon lääk­keen. Li­säk­si tut­kit­ta­va saa to­del­la kat­ta­van kar­toi­tuk­sen omas­ta ter­vey­des­tään. Tut­ki­mus si­säl­tää esi­mer­kik­si laa­jat ve­ri­ko­e­pa­ke­tit sään­nöl­li­sin vä­li­a­join. Tä­hys­tyk­sis­tä mak­se­taan myös kor­vaus ja mat­ka­ku­lut kor­va­taan, Ku­nin­gas ker­too.

Ma­ria Ku­nin­gas työs­ken­te­lee Kar­hu­lin­nas­sa sai­raan­hoi­ta­ja­na. Tut­kit­ta­vat ta­paa­vat hä­net jo­kai­sel­la tut­ki­mus­käyn­nil­lä. Li­säk­si tut­ki­mus­tii­miin kuu­lu­vat tut­ki­jat, gast­ro­en­te­ro­lo­git Han­nu Ran­ta­la ja Juha Lii­ka­la sekä la­bo­ra­to­ri­on­hoi­ta­ja Ma­ria Jus­si­la.

- Tut­kit­ta­van lääk­keen ke­hit­tä­jä on sak­sa­lai­nen lää­keyh­tiö Dr. Falk Phar­ma. Lää­ke­tut­ki­mus on käyn­nis­sä sa­ma­nai­kai­ses­ti noin 30 maas­sa, jois­ta kau­kai­sin tai­taa ol­la Uu­si-See­lan­ti. Tut­ki­mus on sok­kou­tet­tu, eli osa tut­kit­ta­vis­ta saa lu­me­lää­ket­tä ja osa tut­kit­ta­vaa val­mis­tet­ta, Ma­ria Ku­nin­gas sa­noo.

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­mi­nen vaa­tii si­tou­tu­mis­ta. Ma­ria Ku­nin­gas seu­raa tut­kit­ta­vien oi­rei­ta jo­kai­sel­la tut­ki­mus­ker­ral­la. Li­säk­si tut­kit­ta­vat täyt­tä­vät oi­re­päi­vä­kir­jaa.

- Tut­ki­muk­seen pää­see mu­kaan ot­ta­mal­la mi­nuun yh­teyt­tä. Mi­nul­le voi lait­taa säh­kö­pos­tia ma­ria.ku­nin­gas@laa­ka­ri­kes­kus­kar­hu­lin­na.fi tai soit­taa Kar­hu­lin­nan ajan­va­raus­nu­me­roon.