Uu­tis­Rau­ma

Yö­lin­tu kon­ser­toi Rau­ma-sa­lis­sa per­jan­tai­na 5.4. Kon­sert­ti on osa yh­ty­een ”Yö­lin­tu noin 30 vuot­ta”-kon­sert­ti­kier­ros­ta.

Or­kes­te­ri te­kee ke­vät­muu­ton aree­noil­ta toi­sil­le ja ko­tiu­tuu kon­sert­ti­la­vo­jen re­vii­ril­le su­la­vas­ti en­nen ke­säi­sen keik­ka­se­son­gin al­kua. Kon­ser­tit pal­ve­le­vat hy­vin kai­ke­ni­käis­tä ylei­söä. Sa­lin kon­ser­tis­sa voi yh­ty­een tie­dot­teen mu­kaan kat­sel­la, kuun­nel­la ja kes­kit­tyä esi­tyk­seen eh­kä pa­rem­min kuin nor­maa­lis­ti keik­ka­pai­koil­la. Bän­di on vah­vas­ti kas­va­nut kiin­ni mu­siik­kiin­sa, ei­kä osai­si ku­vi­tel­la elä­mää il­man tätä työ­tä. Esa Nie­mi­sen sä­vel­lyk­sen ja Si­nik­ka Svär­din sa­noit­ta­ma lau­lu ”Sitä saa mitä ti­laa” on muo­vau­tu­nut or­kes­te­riin hel­pos­ti lii­tet­tä­väk­si “is­ku­lau­se­sä­vel­mäk­si”.

Yö­lin­nun en­sim­mäi­set sii­ve­nis­kut ulot­tu­vat ai­na 1990-lu­vul­le as­ti, sil­lä Simo Sil­mu ja Mar­kus Kuu­si­jo­en­suu pe­rus­ti­vat yh­ty­een vuon­na 1992. Yh­tye aloit­ti ai­ka­naan pe­rin­tei­sel­lä rau­ta­lan­ka­mu­sii­kil­la ja yh­dis­ti sii­hen omal­la ot­teel­laan hai­ta­ri­mu­siik­kia. Tyy­li osui kuu­li­joi­hin vä­lit­tö­mäs­ti. Vuo­det toi­vat rä­jäh­tä­vän suu­ren jul­ki­suu­den, le­vy­tys­so­pi­muk­sia, TV-esiin­ty­mi­siä ja kai­ken­lais­ta me­di­a­nä­ky­vyyt­tä. Yö­lin­tu on kir­jai­mel­li­ses­ti näyt­tä­nyt kuu­li­joil­le, et­tä hei­dän mu­siik­kin­sa hen­kii vah­vas­ti ai­kaa, jos­sa kai­ho, kai­puu ja rak­kaus kää­riy­tyy iloi­seen pilk­kee­seen sil­mä­kul­mas­sa, so­pi­vaan an­nok­seen haa­vei­lua ja omaa vah­vaa lin­jaa.

Bän­di on­kin saa­vut­ta­nut uran­sa ai­ka­na suo­si­on, jo­hon har­va yl­tää. Yö­lin­nun keik­ka­mää­rät ovat vuo­sien saa­tos­sa hi­po­neet täh­ti­tie­teel­li­siä lu­ku­ja. Simo Sil­mun sy­vät tul­kin­nat ja yh­ty­een soi­tan­ta osu­vat ai­na suo­ma­lais­ten sy­dä­miin.

Sii­ve­nis­kut ovat jät­tä­neet jäl­ken­sä Suo­mi-is­kel­män his­to­ri­aan. Yö­lin­tu teki en­sim­mäi­sen kon­sert­ti­kier­tu­een­sa vuon­na 2000. Yö­lin­tu on uran­sa ai­ka­na pi­tä­nyt hal­lus­saan ylei­sö­en­nä­tyk­siä ja lu­kui­sia lois­ta­via lis­ta­si­joi­tuk­sia. Eri­no­mais­ta jat­koa täl­le po­va­taan Yö­lin­tu noin 30 vuot­ta -kon­sert­ti­kier­rok­sen myö­tä. Uu­sim­mal­la kon­sert­ti­kier­rok­sel­la tar­joil­laan tut­tu­ja ja eh­kä vä­hän vä­hem­män tut­tu­ja ral­le­ja vuo­sien var­rel­ta.

Yö­lin­nun al­bu­me­ja on myy­ty n. 400 000 kap­pa­let­ta. Ryh­mä on jul­kais­sut lu­kui­sia stu­di­oal­bu­me­ja, muu­ta­mia ko­ko­el­ma-al­bu­me­ja ja kym­me­nit­täin sing­le­jä. Li­säk­si Simo Sil­mu on jul­kais­sut kol­me soo­lo­al­bu­mia. Yö­lin­tu on po­kan­nut kah­dek­san kul­ta­le­vyä, vii­si pla­ti­naa ja yh­den tup­lap­la­ti­na­le­vyn. Hei­dän me­nes­ty­nein stu­di­oal­bu­min­sa on vuo­den 1998 To­si­tar­koi­tuk­sel­la, jota on myy­ty lä­hes 96 000 kap­pa­let­ta.