Mar­ko Lep­pä­nen, Hel­sin­ki

Kun Kap­pe­lin­luh­dan mai­se­mis­sa asu­neel­le ala-as­tei­käi­sel­le Tyt­ti Ki­vi­har­jul­le is­ki halu esiin­tyä, hän kai­voi esiin säh­kö­vat­kai­men, joka toi­mit­ti mik­ro­fo­nin vir­kaa.

Ai­kui­se­na Ki­vi­har­ju on pääs­syt käyt­tä­mään ihan oi­kei­ta­kin mik­ke­jä. Hän on saa­nut to­teut­taa pit­kä­ai­kai­sen haa­veen­sa ra­di­o­juon­ta­jan am­ma­tis­ta, vaik­ka hel­pos­ti ei ura ole au­en­nut.

– Sa­bo­toin pie­ne­nä Ra­mo­nan juon­ta­jia toi­ve­bii­seil­lä. Lei­non Ris­tol­le­kin soit­te­lin vä­hän vä­liä, Ki­vi­har­ju sa­noo ja he­läyt­tää il­moil­le tu­tun her­sy­vän nau­run­sa.

Ki­vi­har­ju oli ai­na sa­no­nut, et­tei muu­ta mis­sään ni­mes­sä Hel­sin­kiin, mut­ta lu­ki­oi­käi­se­nä pää­kau­pun­gis­sa vie­tet­ty työ­ke­sä muut­ti aja­tuk­sien suun­nan. Hän start­ta­si Hel­sin­kiin heti yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sien jäl­keen ja jäi sil­le tiel­le ra­vin­to­la-alan töi­hin.

– Rau­mal­ta on kui­ten­kin läm­pi­miä muis­to­ja. Kun olen seu­ran­nut siel­lä asu­vien ka­ve­rei­den lap­sia, on tul­lut mie­leen, et­tä olen to­del­la on­nel­li­nen juu­ris­ta­ni.

Me­dia-alan opin­not kä­vi­vät mie­les­sä usein, kun­nes hän vih­doin vuon­na 2009 sai ra­hat ka­saan ja päät­ti ha­kea Hel­sin­gin Evan­ke­li­sen Opis­ton me­di­a­lin­jal­le.

– Se oli yk­si elä­mä­ni par­hais­ta vuo­sis­ta, tyk­kä­sin ihan älyt­tö­mäs­ti kou­lus­ta. Kun opis­ke­lee ai­kui­si­äl­lä, in­to­hi­mo on ihan eri­lais­ta.

Ki­vi­har­ju jou­tui te­ke­mään vie­lä osit­tain ra­vin­to­la­työ­tä, kun va­ki­o­hom­maa ei löy­ty­nyt ra­di­oa­lal­ta. Ra­dio No­val­ta ir­to­si vuon­na 2016 puo­len vuo­den mää­rä­ai­kai­suus.

– Ajat­te­lin, et­tä nyt on näy­tet­tä­vä mitä osaan.

Mää­rä­ai­kai­suus ve­nyi lo­pul­ta vii­den vuo­den mit­tai­sek­si jak­sok­si, jon­ka jäl­keen hän siir­tyi Hit­Mi­xil­le. Ki­vi­har­ju syt­tyy ka­na­van ysä­ri­pai­not­tei­ses­ta mu­sii­kis­ta.

– Mu­siik­ki tuo mie­leen muis­to­ja Bron­xis­ta, Ki­vi­har­ju nau­rah­taa ja viit­taa vuo­si­na 1985–2000 toi­mi­nee­seen rau­ma­lai­seen Bronx 409 -dis­koon.

– Lä­he­tyk­sen ai­ka­na stu­di­os­sa on ta­val­laan omas­sa kup­las­saan, ul­ko­na kai­kes­ta muus­ta maa­il­mas­ta. On mah­ta­vaa pääs­tä mu­kaan kuun­te­li­joi­den ar­keen ja teh­dä hom­maa hei­dän kans­saan.

Ki­vi­har­ju tun­nus­taa miet­ti­vän­sä ai­na vä­lil­lä ra­di­on tu­le­vai­suut­ta me­di­a­na.

– Lu­ku­jen pe­rus­teel­la pe­rin­tei­nen ra­dio voi to­del­la hy­vin, vaik­ka vä­hän kau­hul­la ajat­te­len, et­tä mitä te­ko­ä­ly tuo tul­les­saan. Pod­cas­te­ja tu­lee koko ajan li­sää, mut­ta ai­na­kin it­se kai­paan pu­heen vä­liin mu­siik­kia.

Ki­vi­har­ju ei ole pa­lan­nut asu­maan Rau­mal­le, vaik­ka hän teki Ra­mo­nas­sa suo­ri­te­tun työ­har­joit­te­lun jäl­keen ko­ti­kau­pun­gis­saan ir­to­vuo­ro­ja kol­men vuo­den ajan. Ki­vi­har­ju juon­si muun mu­as­sa kiek­koil­to­ja stu­di­os­sa, kun Ris­to Lei­no se­los­ti Lu­kon pe­le­jä.

– Haa­vei­len sii­tä, et­tä kun­pa pää­si­sin te­ke­mään vie­lä yh­den lät­käil­lan Ri­pan kans­sa.