Py­hä­jär­vi­seu­dun nuor­kaup­pa­ka­ma­rin luot­saa­ma EU­RA­TU­BE 2.0 -ta­pah­tu­ma tuo su­per­suo­si­tut so­me­täh­det La­kon, Eli­na So­fi­an sekä Vi­liC­hi­li2:n Eu­raan tou­ko­kuus­sa.

EU­RA­TU­BE 2.0 on hy­vän­mie­len ta­pah­tu­ma lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä hei­dän huol­ta­jil­leen. Tee­ma­na on mie­len hy­vin­voin­ti.

– Ta­pah­tu­mal­la ha­lu­taan po­si­tii­vi­sen nä­kö­kul­man kaut­ta tuo­da tie­toa, mi­ten ha­kea apua, kun miel­tä pai­naa tai ma­sen­taa. Ha­lu­am­me sa­noa myös, et­tä on okei ol­la oma it­sen­sä, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Joo­nas Yli-Mat­ti­la.

Ta­pah­tu­ma koos­tuu esiin­ty­jien esi­tyk­sis­tä sekä meet & gree­tis­tä, jos­sa osal­lis­tu­jat pää­se­vät ta­paa­maan tu­bet­ta­jat. Ta­pah­tu­mas­sa voi esi­tys­ten lo­mas­sa tu­tus­tua las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa toi­mi­viin ja aut­ta­viin ta­hoi­hin.

– Olem­me kat­ta­vas­ti ot­ta­neet yh­teyt­tä eri toi­mi­joi­hin ja seu­roi­hin, mut­ta edel­leen pää­see mu­kaan, Yli-Mat­ti­la vink­kaa.

EU­RA­TU­BE 2.0 jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 25. tou­ko­kuu­ta kel­lo 14 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la.

Li­put ta­pah­tu­maan ovat myyn­nis­sä osoit­tees­sa www.pynkk.fi . Ta­pah­tu­maa ovat mah­dol­lis­ta­mas­sa Eu­ran kun­ta, Pa­ne­li­an­kos­ken Voi­ma Oy, Eu­ran Osuus­pank­ki ja Ruu­kin­kar­ta­no Oy