Uu­tis­Rau­ma

Ve­net­si­a­lai­nen pit­si val­loit­taa Rau­man tai­de­mu­se­on ylä­ker­ran, kun Rau­man mu­seo tuo kan­sain­vä­li­sen pit­si­näyt­te­lyn “Ku­vi­oi­ta me­rel­tä – ve­net­si­a­lais­ta pit­siä ja ny­ky­tai­det­ta” osak­si Pin­na­lan näyt­te­ly­ke­sää. Näyt­te­lys­sä on esil­lä ve­net­si­a­lais­ta pit­siä vuo­si­sa­to­jen ta­kaa ai­na ny­ky­päi­vään saak­ka.

Ve­net­si­a­lai­set pit­si­ku­vi­ot ovat ins­pi­roi­tu­neet me­res­tä, ja tätä yh­teyt­tä ava­taan näyt­te­lys­sä vuo­ro­pu­he­lus­sa tai­teen kans­sa. Näyt­te­lys­sä näh­dään kak­si ko­ti­mais­ta ny­ky­tai­tei­li­jaa, ku­va­tai­tei­li­ja An­na Nis­ka­nen ja me­di­a­tai­tei­li­ja Niko Ti­ai­nen.

Rau­man mu­se­on ja Rau­man tai­de­mu­se­on yh­teis­näyt­te­ly avau­tuu ylei­söl­le 29.6.2024. Näyt­te­ly on Rau­man mu­se­on ke­sän pää­näyt­te­ly ja kuu­luu mu­se­on joka kol­mas vuo­si pi­det­tä­vien kan­sain­vä­lis­ten pit­si­näyt­te­lyi­den sar­jaan.

Rau­man mu­se­on kan­sain­vä­li­sel­lä pit­si­näyt­te­ly­toi­min­nal­la on pit­kät pe­rin­teet. Jo 1970-lu­vul­la al­ka­neis­sa näyt­te­lyis­sä on esi­tel­ty kä­sin nyp­lät­tyä tai om­mel­tua pit­siä ym­pä­ri Eu­roop­paa.

– Näyt­te­lyyn lai­naan saa­pu­vis­ta pit­seis­tä van­him­mat ovat 1500-lu­vul­ta, mu­se­oin­ten­dent­ti Han­na-Lee­na Sal­mi­nen ker­too.

Näyt­te­lyn esi­nei­den kaut­ta saa hy­vän ku­van Ve­net­si­a­lai­sen pit­sin tek­nii­kan ja eri tyy­li­la­jien ke­hi­tyk­ses­tä.

– Ve­net­si­a­lai­nen pit­si on teh­ty neu­la­pit­si­tek­nii­kal­la, joka kuu­luu nyp­lä­tyn pit­sin kans­sa ai­to­pit­sei­hin, Sal­mi­nen sy­ven­tää.

Myös rau­ma­lai­ses­sa nyp­lä­tys­sä pit­sis­sä on häi­väh­dys ve­net­si­an­pit­sin ku­vi­ois­ta.

– Ku­ten Rau­mal­la, myös Ve­net­si­as­sa pit­sin te­ke­mi­nen on ny­kyi­sin elä­vää kä­si­työ­pe­rin­net­tä ja näyt­te­lys­sä näh­dään­kin myös mo­der­nia ve­net­si­an­pit­siä, Sal­mi­nen jat­kaa.