Jan­ne Ran­ta­nen, UR

Po­ro­hol­man lei­rin­tä­a­lu­eel­la on hei­nä­kuun lop­puun saak­ka näh­tä­vä­nä Teu­vo Sal­mi­sen juh­la­näyt­te­ly.

– Tämä oli Riku Rä­sä­sen idea. Hän kävi eh­dot­ta­mas­sa, et­tä ko­ko­ai­sin näyt­te­lyn, kun Po­ro­hol­mas­sa käy pal­jon po­ruk­kaa, ker­too Sal­mi­nen.

Esil­lä on tie­ten­kin ka­ri­ka­tyy­re­jä, jois­ta Sal­mi­nen par­hai­ten tun­ne­taan. Kos­ka Po­ro­hol­maan saa­puu mat­kai­li­joi­ta eri puo­lil­ta Suo­mea, va­lit­si ”Tepa” usei­den tu­han­sien piir­ros­ten­sa jou­kos­ta val­ta­kun­nan julk­kik­sia.

Al­ku­pe­räis­työt ovat kau­pan. Sal­mi­nen myös piir­tää Po­ro­hol­mas­sa pi­ka­ka­ri­ka­tyy­re­jä noin var­tis­sa pien­tä mak­sua vas­taan.

Ka­ri­ka­tyy­rien li­säk­si esil­lä on muun mu­as­sa tai­deg­ra­fiik­kaa, muo­to­ku­via, sur­re­a­lis­ti­sia te­ok­sia ja öl­jy­vä­ri­maa­lauk­sia. Mo­nen la­jin tai­ta­ja ha­lu­aa esi­tel­lä laa­jas­ti tuo­tan­to­aan 60 vuo­den ajal­ta. En­sim­mäi­sen oman näyt­te­lyn­sä hän piti van­hal­la kan­sa­lai­so­pis­tol­la 1964.

Maa­lauk­sia ote­taan näyt­te­lyi­hin, mut­ta nii­tä ei pal­jon myy­dä.

– Te­le­vi­si­os­sa pyö­rii kai­ken­lai­sia Suo­men kau­nein koti tai mök­ki -oh­jel­mia. Hy­vin usein niis­sä ihas­tel­laan sei­niä, joil­la ei tau­lu­ja näy, har­mit­te­lee Sal­mi­nen.

Ky­sei­sis­sä oh­jel­mis­sa nä­kyy suu­ria tau­lu­te­le­vi­si­oi­ta. Maa­laus­ten si­jaan sei­niä si­sus­te­taan vaik­ka­pa raa­mei­hin pan­nuil­la si­taa­teil­la, yleen­sä vie­ras­kie­li­sil­lä.

Sal­mi­nen toi­voo tren­dien muut­tu­van. Mie­luus­ti niin, et­tä tai­ta­vat maa­lauk­set tu­li­si­vat taas muo­tiin.

En­sim­mäi­sen ison ka­ri­ka­tyy­ri­ti­lauk­sen Sal­mi­nen sai vuon­na 1963. Hän piir­si Rau­man kau­pun­gin­soit­to­kun­nan 18 muu­sik­koa ja ka­pel­li­mes­ta­rin. Ka­ri­ka­tyy­re­jä on sit­tem­min val­mis­tu­nut jo kuu­ti­sen­tu­hat­ta.

– Niin kau­an jat­kan piir­tä­mis­tä ja maa­laa­mis­ta kuin käsi py­syy va­kaa­na, mies lu­paa.

Sal­mi­sen piir­si yh­dek­sän vuo­den ajan ka­ri­ka­tyy­re­jä Hel­sin­gin Sa­no­mien pää­kir­joi­tuk­siin. Län­si-Suo­mes­sa, Uu­des­sa Rau­mas­sa ja Rau­ma­lai­ses­sa jul­kais­tiin niin ikään vuo­si­kau­det. Nyt ne ihas­tut­ta­vat Uu­tis­rau­man lu­ki­joi­ta.

– Leh­det ei­vät enää pal­jon piir­rok­sia ti­laa. Var­maan sik­si, et­tä pi­tää sääs­tää, ar­ve­lee Sal­mi­nen.

Il­ta-Sa­no­mien ja mui­den leh­tien sa­na­ris­ti­kois­sa Te­pan ky­nän jäl­keä nä­kee tä­män täs­tä. Sal­mi­nen te­kee yh­teis­työ­tä ris­tik­ko­maa­ka­ri Erk­ki Vuo­ki­lan kans­sa.

Ka­ri­ka­tyy­re­jä Sal­mi­sel­ta ti­la­taan yhä ta­sai­seen tah­tiin.

– Kim­pas­sa han­ki­taan yl­lä­tys­lah­ja esi­mer­kik­si synt­tä­ri­san­ka­ril­le. Fir­mat ti­laa­vat myös pal­jon, vaik­ka muis­tok­si eläk­keel­le siir­ty­väl­le.

It­se Sal­mi­nen on sil­loin täl­löin yl­lät­tä­nyt Rau­mal­la vie­rai­le­van ar­vo­vie­raan vie­mäl­lä lah­jak­si ka­ri­ka­tyy­rin. Näis­tä koh­taa­mi­sis­ta iki­muis­toi­sin ta­pah­tui kui­ten­kin Hel­sin­gis­sä vuon­na 2000.

– Olin mu­ka­na Sa­no­ma­ta­lon yh­teis­näyt­te­lys­sä. Tar­ja Ha­lo­sen kans­li­as­ta pyy­det­tiin käy­mään pre­si­den­tin­lin­nas­sa. Vein hä­nel­le piir­rok­sen sil­loin tuo­rees­ta avi­o­pa­ris­ta. Ha­lo­nen to­te­si, et­tä kiva, kun heis­tä ei otet­tu­kaan hää­ku­vaa. Hän ke­hui, et­tä piir­ros on hyvä, kun avi­o­mies näyt­tää har­vi­nai­sen iloi­sel­ta, ker­toi Sal­mi­nen.

Tar­ja Ha­lo­nen oli van­nou­tu­nut avo­liit­to­lai­nen, mut­ta va­lin­ta pre­si­den­tik­si muut­ti ti­lan­teen. Ha­lo­nen ja Pert­ti Ara­jär­vi me­ni­vät nai­mi­siin puo­li­sa­laa ja hy­vin ma­ta­lal­la pro­fii­lil­la.

Teu­vo Sal­mi­nen on mil­tei teh­tail­lut sei­nä­ka­len­te­rei­ta sen jäl­keen, kun muut­ti vai­mon­sa Sei­jan kans­sa ta­kai­sin syn­nyin­kau­pun­kiin­sa Rau­mal­le vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa.

– En­sim­mäi­seen ka­len­te­riin os­tin ku­via muun mu­as­sa Läns­kä­rin leh­ti­ku­vaa­jil­ta. Sen jäl­keen olen koon­nut ka­len­te­rit enim­mäk­seen it­se ot­ta­mis­ta­ni ku­vis­ta. Yh­den ajat­te­lin vie­lä teh­dä. Voi ol­la, et­tä sen jäl­keen oli­si jon­kun toi­sen vuo­ro jat­kaa.

Par­haas­sa vai­hees­sa ka­len­te­ri­per­he oli suu­ri: Rau­ma, Suo­mi, Saa­ris­to, Ah­ve­nan­maa, Uu­si­kau­pun­ki, Jy­väs­ky­lä ja oli­ko mui­ta­kin vie­lä. Sai sii­nä ku­va­ta. Sal­mi­nen kun on pi­tä­nyt kiin­ni pu­nai­ses­ta lan­gas­ta, et­tä ke­sä­kuun kuva on ke­säi­nen, syys­kuun syk­syi­nen ja tam­mi­kuun tal­vi­nen.

– Mo­net rau­ma­lai­set ovat os­ta­neet ka­len­te­rin joka vuo­si. Pal­jon nii­tä on myös lä­he­tet­ty su­ku­lai­sil­le ja ys­tä­vil­le muu­al­le Suo­meen.

Mi­ten Rau­ma on muut­tu­nut, kun kau­pun­kia on ka­me­ra­mie­hen sil­min kat­so­nut?

– Pal­jon pa­rem­mak­si! Van­ha Rau­ma on upe­am­pi kuin kos­kaan en­nen, ke­huu Sal­mi­nen.