Frida Aho­nen / STT

Sää­hän on lu­vas­sa voi­ma­kas kään­ne lop­pu­vii­kok­si, en­nus­taa Il­ma­tie­teen lai­tos. Per­jan­tai­na tai vii­meis­tään lau­an­tai­na Suo­meen on saa­pu­mas­sa kyl­mä rin­ta­ma, joka tuo mu­ka­naan voi­mak­kai­ta uk­kos­sa­tei­ta ja tuu­lia.

Var­si­nais­ta myrs­kyä ei kui­ten­kaan Il­ma­tie­teen lai­tok­sen päi­vys­tä­vän me­te­o­ro­lo­gin Jari Tuo­vi­sen mu­kaan ole odo­tet­ta­vis­sa.

– Tuu­let muut­tu­vat me­ri­a­lu­eil­la ko­vik­si, mut­ta ei­vät ne var­maan myrs­ky­lu­ke­miin nou­se, Tuo­vi­nen ar­vi­oi STT:lle kes­ki­viik­koil­ta­na.

Tuo­vi­sen mu­kaan vii­kon­lop­pu­na voi­daan pai­koin Ete­lä-Suo­men si­sä­maas­sa yl­tää hel­le­lu­ke­miin­kin. Lau­an­taik­si on odo­tet­ta­vis­sa ylei­ses­ti 20 as­teen läm­pö­ti­lo­ja.

– Lau­an­tai­na 20 as­teen lu­ke­mat voi­vat tun­tua vii­le­äl­tä, vaik­ka to­den­nä­köi­ses­ti kyl­män rin­ta­man jäl­keen tai­vas on täy­sin au­rin­koi­nen, mikä toi­saal­ta on omi­aan ruok­ki­maan tuu­li­suut­ta.

Tuo­vi­nen ar­vi­oi, et­tä sun­nun­taik­si tuu­li hel­lit­tää hiu­kan, mut­ta en­nus­taa läm­pö­ti­lan py­syt­te­le­vän laa­jas­ti 20–25 as­tees­sa.

La­pis­sa saat­taa esiin­tyä yk­sit­täi­siä heik­ko­ja sa­tei­ta, jol­loin läm­pö­ti­la voi las­kea jopa 15 as­teen tie­tä­mil­le.

En­si vii­kol­la epä­va­kai­sen sään en­nus­te­taan jat­ku­van. Tuo­vi­sen mu­kaan odo­tet­ta­vis­sa on tuu­lia ja pil­vi­syyt­tä.

– Sa­teil­ta tus­kin pys­ty­tään vält­ty­mään täy­sin.

Tuo­vi­nen ei kui­ten­kaan vie­lä osaa ar­vi­oi­da, on­ko kyse jat­ku­vis­ta vai kuu­ro­tyyp­pi­sis­tä sa­teis­ta.

– Sa­teet vie­vät läm­pö­ti­lo­ja vie­lä aa­vis­tuk­sen alas­päin, ja sit­ten pääs­tään­kin nor­maa­li­läm­pö­ti­loi­hin vuo­de­nai­kaan näh­den, Tuo­vi­nen nau­rah­taa.

Käy­tän­nös­sä lu­vas­sa on 17–22 as­teen läm­pö­ti­lo­ja lä­hes koko maas­sa.

Pi­kais­ta hel­tei­den pa­luu­ta ei Tuo­vi­sen mu­kaan ole nä­kö­pii­ris­sä.

– Suo­mi tai Poh­jo­la yli­pään­sä näyt­tä­vät jää­vän län­nen ma­ta­la­pai­neen ja Ve­nä­jän kor­ke­a­pai­neen ra­ja­vyö­hyk­kee­seen. Jos on pou­tai­sem­pi ja au­rin­koi­sem­pi het­ki, niin toki voi­daan hä­tyy­tel­lä hel­le­lu­ke­mia jos­sa­kin.