Alii­sa Uu­si­ta­lo / STT

Use­at työ­nan­ta­jat ha­ke­vat uu­sia työn­te­ki­jöi­tä yhä enem­män eri­lais­ten per­soo­nal­li­suus- ja lo­giik­ka­tes­tien avul­la. STT:n tie­to­jen mu­kaan lo­giik­ka­tes­te­jä tee­te­tään myös ke­sä­työn­te­ki­jöil­le.

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Svens­ka so­ci­al- och kom­mu­nal­högs­ko­la­nin so­si­aa­lip­sy­ko­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan-Erik Lön­nq­vis­tin mu­kaan so­vel­tu­vuus­tes­tit ovat kui­ten­kin "vain mar­gi­naa­li­ses­ti ast­ro­lo­gi­aa pa­rem­pi" tapa sel­vit­tää työn­ha­ki­jan so­vel­tu­vuut­ta työ­hön.

Lön­nq­vist käyt­tää esi­merk­ki­nä hy­po­teet­tis­ta tut­ki­mus­ti­lan­net­ta, jos­sa ih­mis­ten työs­sä suo­riu­tu­mis­ta en­nus­taa par­hai­ten per­soo­nal­li­suus­piir­re "tun­nol­li­suus". Ih­mi­set ja­e­taan tut­ki­muk­ses­sa tun­nol­li­suu­den poh­jal­ta kol­meen eri ryh­mään: vä­hi­ten tun­nol­li­set, kes­ki­ta­son tun­nol­li­set ja eni­ten tun­nol­li­set. Sen jäl­keen mi­ta­taan, kuin­ka tun­nol­li­suus kor­re­loi yh­teen hen­ki­löi­den työs­sä suo­riu­tu­mi­sen kans­sa.

Tu­lok­se­na on, et­tä on vain pari pro­sent­tia pe­rus­to­den­nä­köi­syyt­tä to­den­nä­köi­sem­pää, et­tä tun­nol­li­sim­pien ryh­mään luo­ki­tel­lut ih­mi­set kuu­lu­vat myös par­hai­ten työs­sä suo­riu­tu­vien ryh­mään.

– Erot ovat siis ai­van mar­gi­naa­li­sia ja vain vä­hän pa­rem­pia kuin no­pan heit­to, Lön­nq­vist sa­noo.

Suu­rim­mas­sa osas­sa am­ma­teis­ta täs­tä ei kui­ten­kaan Lön­nq­vis­tin mu­kaan ole juu­ri­kaan hyö­tyä. Sen si­jaan tie­tyis­sä esi­mer­kik­si vaa­ti­vaa loo­gis­ta suo­riu­tu­mis­ta vaa­ti­vis­sa am­ma­teis­sa lo­giik­ka­tes­tit voi­vat ol­la hyö­dyl­li­siä ja an­taa sa­man­kal­tai­sen tu­lok­sen kuin pe­rin­tei­set­kin älyk­kyys­tes­tit.

Myös per­soo­nal­li­suus­tes­tit voi­vat ol­la hyö­dyl­li­siä esi­mer­kik­si myy­jän ulos­päin­suun­tau­tu­mi­sen mit­taa­mi­ses­sa. Toi­saal­ta sa­man tu­lok­seen voi pää­tyä myös il­man per­soo­nal­li­suus­tes­tiä vaik­ka­pa ha­ki­jaa haas­tat­te­le­mal­la.

– Ja ai­ka har­voin hy­vin si­sään­päin kään­ty­neet ih­mi­set yli­pää­tään edes ha­ke­vat myy­jik­si, Lön­nq­vist to­te­aa.

Li­säk­si per­soo­nal­li­suus­tes­teis­sä on ris­ki­nä, et­tä työn­ha­ki­jat tie­tä­vät, mitä tes­teis­sä pi­täi­si vas­ta­ta oi­ke­an lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si.

– Tes­ti­ti­lan­ne joh­taa tut­ki­tus­ti lii­oi­tel­tui­hin vas­tauk­siin, kaik­ki va­leh­te­le­vat, enem­män tai vä­hem­män, ja eni­ten va­leh­te­le­vat tu­le­vat to­den­nä­köi­sem­min va­li­tuik­si, Lön­nq­vist sa­noo.

Sen si­jaan lo­giik­ka­tes­tien teet­tä­mis­tä myy­jil­le Lön­nq­vist ei näe lain­kaan jär­ke­vä­nä.

Mik­si sit­ten yri­tyk­set os­ta­vat kal­lii­ta tes­ti­pal­ve­lui­ta, jos ne ei­vät toi­mi? Lön­nq­vist us­koo, et­tä ky­sees­sä on yk­sin­ker­tai­ses­ti tes­te­jä myy­vien ta­ho­jen on­nis­tu­nut mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja.

– Se on kyl­lä jo­ten­kin häm­mäs­tyt­tä­vää, kuin­ka tai­ta­vas­ti yri­tyk­sil­le on on­nis­tut­tu myy­mään tämä aja­tus, et­tä rek­ry­toi­mi­sen voi täl­lä ta­val­la siir­tää jol­le­kin ul­ko­puo­li­sel­le ta­hol­le. Toi­mii­han tämä myös sit­ten syn­ti­puk­ki­na sil­le, jos tu­lee va­li­koi­tua huo­no­ja tyyp­pe­jä, niin vas­tuun sii­tä voi siir­tää muu­al­le.

Gi­gan­tis­sa tes­te­jä on käy­tet­ty osa­na rek­ry­toin­tip­ro­ses­sia muun mu­as­sa myy­jien ja asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vien täyt­tä­mi­ses­sä. Gi­gan­tis­ta ker­ro­taan, et­tä tes­tit koos­tu­vat kom­pe­tens­si­poh­jai­sis­ta per­soo­nal­li­suus­ky­se­lyis­tä sekä päät­te­ly- ja op­pi­mis­ky­kyä mit­taa­vis­ta tes­teis­tä. Tes­tien laa­juus vaih­te­lee työ­teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den mu­kaan.

Gi­gan­tin hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Eve­lii­na Iha­lai­sen mu­kaan rek­ry­toin­nin läh­tö­koh­ta­na on, et­tä tes­tit toi­mi­vat työ­ka­lu­na ha­ki­joi­den puo­lu­eet­to­maan esi­kar­sin­taan. Tes­tien tuo­ma li­sä­ar­vo py­ri­tään vah­vis­ta­maan va­li­doin­tip­ro­ses­sin avul­la yh­teis­työs­sä tes­te­jä vä­lit­tä­vän yri­tyk­sen kans­sa.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä rek­ry­toin­ti pe­rus­tuu muu­hun­kin kuin vain sii­hen, mitä me nä­em­me ih­mi­si­nä toi­sis­tam­me. Hel­pos­ti­han meil­le saat­taa tul­la tiet­ty­jä mie­li­ku­via esi­mer­kik­si en­si­vai­ku­tel­man pe­rus­teel­la. Sa­maan ai­kaan ko­ros­tan, et­tä tämä on hy­vin pie­ni osa ko­ko­nais­pää­tös­tä.

Te­li­an rek­ry­toin­ti­toi­min­to­jen joh­ta­ja Pia Hei­ku­ra ker­too säh­kö­pos­tit­se, et­tä so­vel­tu­vuus­tes­te­jä käy­te­tään Te­li­al­la lä­hes kai­kis­sa rek­ry­toin­neis­sa, mut­ta ne ovat vain osa koko rek­ry­toin­tip­ro­ses­sia. Hei­ku­ran mu­kaan tes­tit on ko­et­tu hyö­dyl­li­sik­si.

– Nii­den avul­la saam­me enem­män tie­toa kan­di­daat­tien käyt­täy­ty­mi­ses­tä eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Tes­te­jä ei meil­lä kui­ten­kaan käy­te­tä ai­no­a­na va­lin­tak­ri­tee­ri­nä, vaan kes­kus­te­lut ovat tär­kein osa rek­ry­toin­tia. Sa­mal­la tes­ti­tu­lok­sia va­li­doi­daan kom­pe­tens­si­poh­jais­ten ky­sy­mys­ten avul­la sekä tu­lok­sia ava­taan myös ha­ki­jal­le.

Hei­ku­ra to­te­aa, et­tä jois­sa­kin rek­ry­toin­neis­sa ha­ki­joi­ta voi ol­la kym­me­niä tai jopa sa­to­ja eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun teh­tä­vä ei vaa­di jo­tain tiet­tyä eri­tyis­tä osaa­mis­ta ja ko­ke­mus­ta.

– Täl­löin ha­ki­joi­den jou­kos­ta voi tes­ti­tu­los­ten pe­rus­teel­la nous­ta hy­vin­kin esiin vä­hem­män ko­ke­mus­ta omaa­via kan­di­daat­te­ja. Li­säk­si tes­tit me­ne­tel­mä­nä ovat kai­kil­le sa­mat.

Duu­ni­to­ri Oy:n teet­tä­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan eri­lai­set per­soo­nal­li­suus-, lo­giik­ka- ja muut so­vel­tu­vuus­tes­tit ovat li­sään­ty­neet ta­sai­ses­ti rek­ry­toin­tip­ro­ses­sis­sa vii­me vuo­si­na.

Duu­ni­to­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tho­mas Grön­hol­min mu­kaan työ­nan­ta­jat ha­lu­a­vat tes­teil­lä en­si­si­jai­ses­ti pa­ran­taa rek­ry­toin­nin laa­tua ja tie­tää enem­män ha­ki­jois­ta.

– Työ­nan­ta­jat ha­lu­a­vat myös tie­ten­kin mi­ni­moi­da ris­ke­jä. Epä­on­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti on kal­lis­ta or­ga­ni­saa­ti­ol­le, Grön­holm to­te­aa.

Pe­rin­tei­ses­ti tes­tit ovat Grön­hol­min mu­kaan ol­leet käy­tös­sä joh­to- ja esi­hen­ki­löi­tä va­lit­ta­es­sa, mut­ta ny­ky­ään nii­tä käy­te­tään myös asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vien täyt­tä­mi­ses­sä. Toi­mi­a­lois­ta tes­tien käyt­tö on tek­no­lo­gia- ja te­ol­li­suu­sa­lal­la hie­man mui­ta ylei­sem­pää.

– Tes­te­jä ei yleen­sä tee­te­tä ke­sä­työ­te­ki­jöil­le. Hen­ki­lö­ar­vi­oin­te­ja saa­te­taan käyt­tää rek­ry­toin­nin lop­pu­suo­ral­la, kun ha­lu­taan ero­ja pa­rin vii­mei­sen ha­ki­jan kans­sa, mitä ei saa­da muu­ten haas­tat­te­lu­jen kaut­ta.

Usein per­soo­nal­li­suus- ja so­vel­tu­vuus­tes­teis­tä ei ker­ro­ta työ­paik­kail­moi­tuk­ses­sa. Ylei­ses­ti työ­nan­ta­jat ker­to­vat­kin Grön­hol­min mu­kaan ha­ki­joil­le lii­an vä­hän rek­ry­toin­tip­ro­ses­sis­ta.

– Jos rek­ry­toin­tip­ro­ses­si on am­mat­ti­mai­nen, oli­si tes­tien hyvä ol­la esil­lä myös työ­paik­kail­moi­tuk­ses­sa. Työ­nan­ta­jat voi­si­vat siis täs­sä vä­hän skar­pa­ta.

Oi­kein käy­tet­ty­nä tes­tit ovat Grön­hol­min mu­kaan yk­si tie­to­läh­de mui­den jou­kos­sa. Tes­tin ei kuu­lui­si kui­ten­kaan ker­toa suo­raan pal­ka­taan­ko ha­ki­jaa vai ei, ai­no­as­taan an­taa hä­nes­tä li­sä­tie­toa.

Pro­fes­so­ri Jan-Erik Lön­nq­vis­tin mie­les­tä oli­si hyvä poh­tia, on­ko per­soo­nal­li­suus- ja lo­giik­ka­tes­te­jä myy­vien yri­tys­ten toi­min­ta jopa epä­eet­tis­tä.

– Voi­si miet­tiä, on­ko tur­haa kiu­sa­ta ih­mi­siä näil­lä tes­teil­lä. Mut­ta eri­tyi­ses­ti tes­te­jä kaup­paa­vien yri­tys­ten toi­min­ta on mie­les­tä­ni epä­eet­tis­tä sii­nä, et­tä he esit­tä­vät, et­tä he pys­tyi­si­vät tar­jo­a­maan mi­tään ast­ro­lo­gi­aa kum­mem­paa näil­lä tes­teil­lä.

Tes­te­jä rek­ry­toin­neis­saan käyt­tä­vien yri­tys­ten on Lön­nq­vis­tin mu­kaan myös han­ka­la tie­tää, ovat­ko tes­tit to­del­la niil­le hyö­dyl­li­siä. Yri­tyk­set ei­vät ni­mit­täin saa kos­kaan tie­tää tar­kem­min niis­tä ha­ki­jois­ta, joi­ta ei rek­ry­toi­tu tes­tien pe­rus­teel­la.

– Eli he ei­vät lo­pul­ta tie­dä, oli­vat­ko tes­tit hy­viä vai ei­vät. Jos he va­lit­si­si­vat eri ha­ki­jat kuin mitä tes­tit tai kon­sult­ti­fir­mat eh­dot­ta­vat, he saat­tai­si­vat saa­da ihan sa­man tu­lok­sen.

Tes­tit ovat Lön­nq­vis­tin mu­kaan siis lä­hin­nä ajan­huk­kaa ha­ki­joil­le, ei­vät­kä ne ker­ro ha­ki­jois­ta mi­tään olen­nais­ta yri­tyk­sil­le. Toi­min­nan ky­see­na­lai­suus ko­ros­tuu Lön­nq­vis­tin mu­kaan myös sii­nä, min­kä­lai­sia tun­tei­ta tes­tit saat­ta­vat he­rät­tää ha­ki­jois­sa.

– Tes­tit voi­vat joh­taa ha­ki­jois­sa us­ko­muk­siin, et­tä ei saa­nut töi­tä, kos­ka oli­si lii­an tyh­mä.

- - - -

Uu­tis­ta on kor­jat­tu 25.6. klo 14.00. Hei­ku­ran etu­ni­mi on Pia, ei Piia. Hä­nen tit­te­lin­sä on Te­li­an rek­ry­toin­ti­toi­min­to­jen joh­ta­ja, ei HR-joh­ta­ja. Jut­tu alun pe­rin maa­nan­tail­ta 24.6.