Heli Laak­ko­nen, Sai­mi Juu­ti­nen / STT

Yleis­ra­di­on ra­hoi­tus­ta ja toi­min­taa ar­vi­oi­va par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä jat­kaa työ­tään en­si vii­kol­la, ker­too työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen (kok.).

– Työ­ryh­män mie­tin­tö ete­nee edus­kun­ta­ryh­mien kä­si­tel­tä­väk­si neu­vot­te­lui­den pää­tyt­tyä, ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mää joh­ta­va Mart­ti­nen ker­toi tors­tai­na vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

STT:lle Mart­ti­nen vies­tit­ti, et­tä ei kom­men­toi työ­ryh­män työn yk­si­tyis­koh­tia.

De­mok­raat­ti-leh­den tie­to­jen mu­kaan Ylen bud­jet­tiin ol­tai­siin esit­tä­mäs­sä noin 200 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­sia nel­jän vuo­den ai­ka­na.

Kes­ki­viik­ko­na asi­as­ta uu­ti­soi­neen De­mok­raa­tin mu­kaan ky­sees­sä oli­si neu­vot­te­lu­jen tu­lok­ses­ta syn­ty­nyt komp­ro­mis­sie­si­tys. Leh­den mu­kaan leik­kauk­set koos­tui­si­vat kah­des­ta osas­ta: suun­nit­teil­la on Yle-in­dek­sin jää­dyt­tä­mi­nen sekä Ylen alen­ne­tun 10 pro­sen­tin ar­von­li­sä­ve­ro­kan­nan nos­ta­mi­nen 14 pro­sent­tiin.

Puo­lu­ei­ta ja­kaa De­mok­raa­tin mu­kaan vie­lä suh­tau­tu­mi­nen alv-ko­ro­tuk­sen ai­ka­tau­luun. Esi­tys saat­taa De­mok­raa­tin tie­to­jen mu­kaan kel­va­ta laa­jas­ti puo­lu­eil­le riip­pu­en sii­tä, mi­hin lop­pu­tu­lok­seen alv-ko­ro­tuk­sen ajoi­tuk­ses­sa pää­dy­tään.

Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Sa­ra­mo sa­noo, et­tei­vät De­mok­raat­ti-leh­den tie­dot 200 mil­joo­nas­ta eu­ros­ta pidä paik­kaan­sa.

– Täl­lä het­kel­lä voin sa­noa, et­tä (200 mil­joo­nan leik­kauk­set) ei­vät pidä paik­kaan­sa, kos­ka ei ole so­pua mis­tään mää­ris­tä, Sa­ra­mo sa­noo STT:lle.

Sa­ra­mo ker­too, et­tä on so­vit­tu, et­tä ku­kaan ei tie­do­ta en­nen kuin on tie­do­tet­ta­vaa.

– Neu­vot­te­lut ovat kes­ken, niin kom­men­toi­daan sit­ten, kun se on mah­dol­lis­ta.

Sa­ra­mo ei täs­sä vai­hees­sa ota kan­taa, ovat­ko De­mok­raa­tin tie­to­jen mu­kai­set leik­kau­seh­do­tuk­set so­pi­neet va­sem­mis­to­lii­tol­le.

– On ol­lut pal­jon komp­ro­mis­se­ja, ja ol­laan it­se­kin teh­ty. Osa on käy­nyt meil­le ja osa ei. Meil­le on kaik­kein tär­kein­tä, et­tei Yles­tä teh­dä mi­tään (Vik­tor) Or­ba­nin tai (Ja­ros­law) Kac­zyns­kin kal­tais­ta omaa tie­do­tus­ka­na­vaa, Sa­ra­mo sa­noo.

Or­ban on Un­ka­rin pää­mi­nis­te­ri, ja Kac­zyns­ki on Puo­lan Laki- ja oi­keus­puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja. Un­ka­rin ja Puo­lan leh­dis­tön­va­pau­den­ti­la on he­rät­tä­nyt vii­me vuo­si­na huol­ta kan­sain­vä­li­ses­ti.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män nä­ke­mys on, et­tä kun Suo­men jul­ki­nen ta­lous on vai­keuk­sis­sa, myös Ylen täy­tyy ol­la tal­kois­sa mu­ka­na, sa­noo puo­lu­een ryh­mä­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen.

– Olem­me val­mii­ta sääs­tä­mään Ylen osal­ta, mut­ta sääs­tö­jen pi­tää ol­la sel­lai­sia, et­tä yleis­ra­di­o­toi­min­ta ei vaa­ran­nu, Kur­vi­nen sa­noo.

Hän ei ota kan­taa sii­hen, kel­pai­si­vat­ko 200 mil­joo­nan Yleis­ra­dio-leik­kauk­set kes­kus­tal­le.

– En ota kan­taa sum­miin. Mei­dän ta­lous­vaih­to­eh­dos­sa oli 120 mil­joo­nan taso sääs­töl­le, Kur­vi­nen sa­noo.

Kes­kus­ta on hä­nen mu­kaan­sa kui­ten­kin val­mis so­vit­te­le­maan eh­do­tus­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Myös pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jani Mä­ke­lä kom­men­toi neu­vot­te­lu­ja STT:lle ly­hy­es­ti.

– Työ­ryh­mäl­le pi­tää an­taa työ­rau­ha. Kaik­ki var­mas­ti ym­mär­tä­vät, et­tä myös Ylen on osal­lis­tut­ta­va.

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Mer­ja Ylä-Ant­ti­la ker­toi ai­em­min STT:lle, et­tei ha­lua kom­men­toi­da asi­aa.

– Rau­has­sa odo­tel­laan, mitä työ­ryh­mä päät­tää, Ylä-Ant­ti­la sa­noi.