Ans­si Ru­la­mo / STT

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­nen ker­too Kar­ja­lai­sel­le ja Sa­von Sa­no­mil­le, et­tä hän on saa­nut kan­to­lu­van aseel­leen ai­kai­sem­man po­lii­si­työn­sä ja it­sen­sä suo­jaa­mi­sen pe­rus­teel­la. Vor­na­nen ei ol­lut kom­men­toi­nut ta­paus­ta ai­kai­sem­min jul­ki­suu­des­sa.

Vor­na­sel­la oli hal­lus­saan 6,35-ka­lii­pe­ri­nen CZ 92 -tas­ku­a­se, kun po­lii­si ot­ti hä­net kiin­ni vii­me per­jan­tai­na. Vor­na­sen mu­kaan ase oli hä­nel­lä hal­lus­sa täy­sin lail­li­ses­ti. Hä­nen mu­kaan­sa kan­to­lu­pa an­taa lu­van aseen kan­ta­mi­seen myös jul­ki­sil­la pai­koil­la.

– En avaa lu­van myön­tä­mi­sen taus­to­ja ja pe­rus­tei­ta. To­te­an ai­no­as­taan, et­tä täl­le poik­keuk­sel­li­sel­le kan­to­lu­val­le on ol­lut asi­an­mu­kai­set ja erit­täin vah­vat pe­rus­teet. Tämä aseen kan­to­lu­pa on ol­lut mi­nul­la usei­den vuo­sien ajan, Vor­na­nen sa­noo leh­dil­le lä­het­tä­mäs­sään tie­dot­tees­saan, jon­ka myös STT on saa­nut.

Vor­na­nen ei tie­dot­tees­saan kiis­tä ta­pah­tu­mia, joi­hin hä­nen on ker­rot­tu ol­leen osal­li­se­na. Vor­nas­ta epäil­lään am­pu­mi­ses­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa vii­me per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä. Po­lii­si epäi­lee hän­tä vaa­ran ai­heut­ta­mi­ses­ta, lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta ja am­pu­ma-ase­rik­ko­muk­ses­ta.

– Ta­pauk­sen esi­tut­kin­nan ol­les­sa vie­lä kes­ken en voi va­li­tet­ta­vas­ti tie­dot­taa täs­tä asi­as­ta ko­vin­kaan laa­jas­ti, vaik­ka suun­nas­ta­ni tu­le­val­le tie­dot­ta­mi­sel­le oli­si nyt suu­rem­pi tar­ve, Vor­na­nen sa­noo.

Vor­na­sen mu­kaan on en­si­si­jais­ta, et­tä vi­ra­no­mais­työl­le an­ne­taan työ­rau­ha ja tur­va­taan esi­tut­kin­ta.

– On it­ses­tään­sel­vyys, et­tä täs­sä esi­tut­kin­nas­sa sel­vi­te­tään asi­oi­den kul­ku ja syyl­li­syys kaik­kien osa­puo­lien osal­ta. Esi­tut­kin­ta on kes­ken ja sik­si en voi kä­si­tel­lä asi­aan liit­ty­viä tie­to­ja jul­ki­suu­des­sa.

Vor­na­nen ve­to­aa me­di­aan, jot­ta hä­nen lä­hi­o­mai­siin­sa ei ol­tai­si yh­tey­des­sä.