Em­mi Til­vis, Mar­kus Puo­la­ka­na­ho / STT

Tä­nä­kään ju­han­nuk­se­na ei ole väl­tyt­ty huk­ku­mi­sil­ta, on­net­to­muuk­sil­ta ja vä­ki­val­lal­ta. Tie­dos­sa on vii­si huk­ku­mis­kuo­le­maa.

Noin nel­jä­kym­men­tä­vuo­ti­as nai­nen huk­kui ke­sä­mö­kin ran­nas­sa Naan­ta­lin Rau­dui­sis­sa, ker­too Lou­nais-Suo­men po­lii­si. Il­moi­tus ta­pah­tu­nees­ta tuli hä­tä­kes­kuk­seen sun­nun­tai­na aa­mul­la hie­man en­nen seit­se­mää.

Kris­tii­nan­kau­pun­gis­sa on huk­ku­nut kak­si ih­mis­tä. Lau­an­tai-il­ta­na Kris­tii­nan­kau­pun­gis­sa huk­kui nai­nen, ker­too Poh­jan­maan po­lii­si­lai­tos. Alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan nai­nen oli men­nyt ui­maan sau­no­mi­sen yh­tey­des­sä, ja hä­net löy­det­tiin elot­to­ma­na lä­hel­lä ran­taa. Nais­ta yri­tet­tiin el­vyt­tää tu­lok­set­ta.

Hä­tä­kes­kus sai asi­as­ta il­moi­tuk­sen lau­an­tai-il­ta­na en­nen kym­men­tä.

Per­jan­tai-il­ta­na Kris­tii­nan­kau­pun­gis­sa huk­kui ui­mas­sa ol­lut mies. Mies­tä et­sit­tiin, ja lo­pul­ta pe­las­tus­lai­tok­sen su­kel­ta­ja löy­si mie­hen huk­ku­nee­na me­ren poh­jas­ta.

Lau­an­tai-il­ta­na ta­pah­tui huk­ku­mis­kuo­le­ma Por­voos­sa. Suo­men­lah­den me­ri­var­ti­os­ton mu­kaan iä­käs ih­mi­nen oli lä­hes­ty­nyt ran­taa ve­neel­lä ja jou­tu­nut ve­den va­raan hor­jah­det­tu­aan ve­neen lai­dan yli. Su­kel­ta­jat löy­si­vät hä­net ve­des­tä.

Sun­nun­tai­na vuon­na 1955 syn­ty­nyt mies huk­kui Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa Jä­mi­jär­vel­lä, ker­too Lou­nais-Suo­men po­lii­si. Mies oli ol­lut liik­keel­lä ve­neel­lä ja pu­don­nut ve­teen. Pe­las­tus­lai­tok­sen su­kel­ta­ja löy­si mie­hen huk­ku­nee­na.

Omai­set oli­vat ai­em­min päi­väl­lä il­moit­ta­neet mie­hen ka­don­neek­si.

Poh­jois-Sa­vos­sa Lep­pä­vir­ral­la kol­me ih­mis­tä kuo­li ja yk­si louk­kaan­tui va­ka­vas­ti lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä. Tur­mas­sa oli­vat osal­li­se­na vas­tak­kai­sis­ta ajo­suun­nis­ta tul­leet pa­ket­ti­au­to ja hen­ki­lö­au­to. Pa­ket­ti­au­to ajau­tui vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le.

On­net­to­muu­des­sa kuo­li­vat pa­ket­ti­au­ton kul­jet­ta­ja ja kak­si hen­ki­lö­au­tos­sa ol­lut­ta. Myös va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­nut oli hen­ki­lö­au­tos­sa. Po­lii­si epäi­lee pa­ket­ti­au­ton nuor­ta täy­si-ikäis­tä kul­jet­ta­jaa tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja kah­des­ta kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta.

Ete­lä-Sa­vos­sa Kan­gas­nie­mel­lä sat­tui sa­ma­na yö­nä lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa kuu­si tei­niä ajau­tui hen­ki­lö­au­tol­la ulos tiel­tä. Alus­ta­van sel­vi­tyk­sen mu­kaan au­toa oli aja­nut 15-vuo­ti­as päih­ty­nyt poi­ka. Po­lii­sin mu­kaan ku­kaan ei kui­ten­kaan louk­kaan­tu­nut on­net­to­muu­des­sa va­ka­vas­ti.

Per­jan­tai­aa­mu­na Keu­ruul­la Kes­ki-Suo­mes­sa pa­la­nees­ta oma­ko­ti­ta­los­ta löy­tyi kuol­lut ih­mi­nen. Kun pe­las­tus­lai­tos saa­pui pai­kal­le hä­ly­tyk­sen saa­tu­aan, ra­ken­nus pa­loi voi­mak­kaas­ti.

STT ei ole ta­voit­ta­nut Sisä-Suo­men po­lii­sia ker­to­maan ta­pah­tu­nees­ta.

Po­lii­si epäi­lee, et­tä noin 40-vuo­ti­as nai­nen am­pui 34-vuo­ti­as­ta mies­tä Van­taan Mik­ko­las­sa lau­an­tai­na. Tut­kin­nan­joh­ta­ja As­ko Sar­ta­nen Itä-Uu­den­maan po­lii­sis­ta ker­toi sun­nun­tai­aa­mu­na, et­tä tut­kin­nas­sa ri­kos­ni­mik­keet ovat alus­ta­vas­ti ta­pon yri­tys ja am­pu­ma-ase­ri­kos.

Po­lii­si sai il­moi­tuk­sen teh­tä­väs­tä lau­an­tai­na kel­lo vii­den ai­kaan al­kuil­las­ta. Teh­tä­vään osal­lis­tui usei­ta po­lii­si­par­ti­oi­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta.

Vä­li­koh­taus ta­pah­tui ylei­sel­lä pai­kal­la, ja sil­lä oli sil­min­nä­ki­jöi­tä.

Sar­ta­nen ker­toi sun­nun­tai­na, et­tä uh­ri on saa­nut hoi­toa sai­raa­las­sa. Lau­an­tai­na po­lii­si tie­dot­ti, et­tei uh­ril­la ole hen­gen­vaa­raa.

Ta­pah­tu­mis­ta ei po­lii­sin mu­kaan ai­heu­tu­nut vaa­raa si­vul­li­sil­le.

Hel­sin­gis­sä ta­pah­tui per­jan­tai-il­ta­na puu­ko­tus. Hel­sin­gin po­lii­sin mu­kaan ri­kos­ni­mik­keek­si kir­jat­tiin ta­pon yri­tys. Puu­ko­tuk­sen uh­ri vie­tiin sai­raa­laan.

Var­hain lau­an­tai­aa­mu­na Sa­von­lin­nas­sa oli jouk­ko­tap­pe­lu, jos­sa oli esil­lä vii­dak­ko­veit­si ja kir­ves. Po­lii­sin mu­kaan ky­sees­sä oli toi­sil­leen tut­tu­jen hen­ki­löi­den vä­li­nen asi­oi­den sel­vit­te­ly ei­kä ku­kaan saa­nut va­ka­via vam­mo­ja.

Po­lii­si jat­kaa esi­tut­kin­taa epäil­ty­nä tör­ke­ä­nä pa­hoin­pi­te­ly­nä.

La­pin po­lii­si pyy­tää ha­vain­to­ja Ke­mi­jär­vel­lä per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­se­nä yö­nä ta­pah­tu­nees­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä. Po­lii­sin tie­to­jen mu­kaan kes­ki-ikäi­nen mies oli kä­ve­le­mäs­sä yk­sin Ke­mi­jär­ven kes­kus­tan suun­nas­ta Pel­ko­sen­nie­men­tie­tä pit­kin Sär­ki­kan­kaan K-Mar­ke­tin ohi, kun hän jou­tui 2–3 nuo­ren mie­hen pa­hoin­pi­te­le­mäk­si. Pa­hoin­pi­te­lyn epäil­lään ta­pah­tu­neen en­nen puol­ta yö­tä.

Ha­vain­not pyy­de­tään il­moit­ta­maan po­lii­sil­le säh­kö­pos­tiin vih­jeet.lap­pi@po­lii­si.fi, pu­he­lin­vas­taa­jaan 0295 466 259 tai What­sapp-vies­ti­nä nu­me­roon 050 415 5803.

Ka­la­jo­el­la ju­han­nuk­sen juh­lin­ta jat­kui vie­lä lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä, ker­too Ou­lun po­lii­si. Ai­em­min ker­rot­tiin, et­tä Ka­la­jo­en Hiek­ka­sär­kil­lä on ol­lut tänä ju­han­nuk­se­na vii­me vuot­ta enem­män juh­li­joi­ta.

Ka­la­jo­el­la oli häi­ri­ö­käyt­täy­ty­mis­tä myös lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä. Alai­käi­set käyt­ti­vät al­ko­ho­lia ja al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na ajet­tiin au­toa. Vuon­na 2008 syn­ty­nyt­tä nuor­ta epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä ja lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta.

Per­jan­tai­na he­vo­nen oli kar­ku­teil­lä Kar­jaal­la. Län­si-Uu­den­maan po­lii­si sai usei­ta il­moi­tuk­sia Hel­sin­gin suun­taan juok­se­vas­ta he­vo­ses­ta. On­net­to­muuk­sil­ta väl­tyt­tiin, kos­ka si­vul­li­set sai­vat he­vo­sen kiin­ni. Lo­pul­ta he­vo­nen odot­te­li po­lii­sin kans­sa bus­si­py­sä­kil­lä omis­ta­jaan­sa, joka saa­pui no­pe­as­ti pai­kal­le.

---

Kor­jat­tu ai­em­paa uu­tis­ta klo 17.04: Po­lii­si kor­ja­si tie­do­tet­taan. Il­moi­tus Naan­ta­lin Rau­dui­sis­sa ta­pah­tu­nees­ta huk­ku­mi­ses­ta tuli hä­tä­kes­kuk­seen sun­nun­tai­na aa­mul­la hie­man en­nen seit­se­mää, ei puo­li kym­me­nen jäl­keen.