STT

Ve­ro­hal­lin­to ker­too val­vo­neen­sa vii­me vuon­na usei­ta sa­to­ja eri­lai­siin pal­ve­lui­hin ja alus­toil­le si­säl­tö­jä tuot­ta­nei­ta ih­mi­siä, jot­ka sai­vat sii­tä tu­lo­ja. Esi­mer­kik­si On­ly­Fans-alus­tal­le si­säl­tö­jä tuot­ta­neet jät­ti­vät ve­rot­ta­jan mu­kaan il­moit­ta­mat­ta tu­lo­ja ve­ro­tuk­seen yli vii­si mil­joo­na eu­roa.

Ve­ro­hal­lin­to huo­maut­taa, et­tä eri­lais­ten si­säl­lön­tuo­tan­toon tar­koi­tet­tu­jen alus­to­jen kaut­ta ja vai­kut­ta­ja­työs­tä saa­duis­ta tu­lois­ta on il­moi­tet­ta­va ve­ro­tuk­seen. Si­säl­lön­tuo­tan­toon liit­ty­viä ku­lu­ja voi ve­ro­tuk­ses­sa vä­hen­tää.

On­ly­Fans-alus­tal­la si­säl­lön­tuot­ta­jat voi­vat ve­loit­taa käyt­tä­jiä va­lo­ku­vis­ta ja vi­de­ois­ta.