Ans­si Ru­la­mo / STT

En­si vuo­des­ta al­ka­en ve­ro­kor­tit tu­le­vat voi­maan heti tam­mi­kuun alus­ta, ker­too val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö. Hal­li­tus an­toi esi­tyk­sen lain­muu­tok­sis­ta tors­tai­na.

Ny­kyi­sel­lään ve­ro­kor­tit ovat tul­leet voi­maan vas­ta hel­mi­kuun alus­ta. Tam­mi­kuun en­na­kon­pi­dä­tyk­set on teh­ty vie­lä edel­li­sen vuo­den päät­ty­es­sä voi­mas­sa ol­leen ve­ro­kor­tin ve­rop­ro­sen­tin mu­kai­ses­ti.

Vuon­na 2025 tämä muut­tuu, ja ve­ro­kor­tit as­tu­vat voi­maan heti vuo­den alus­ta. Myös ve­ro­kor­tin tu­lo­ra­ja las­ke­taan jat­kos­sa koko vuo­den tu­lo­jen pe­rus­teel­la, ei­kä hel­mi-jou­lu­kuun tu­lo­jen, ku­ten tä­hän as­ti.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan muu­tos sel­kiyt­tää en­na­kon­pi­dä­tyk­sen toi­mit­ta­mis­ta sekä ve­ron­mak­sa­jan et­tä Ve­ro­hal­lin­non nä­kö­kul­mas­ta. Ve­ro­hal­lin­non asi­a­kas­ky­se­ly­jen mu­kaan kan­sa­lais­ten on ol­lut vai­kea hah­mot­taa ve­ro­kor­tin voi­maan­tu­lo­a­jan­koh­taa ja sen vai­ku­tus­ta tam­mi­kuun ve­roi­hin.

Muu­tok­sen ar­vi­oi­daan pa­ran­ta­van ve­ro­kort­ti­me­net­te­lyn ym­mär­ret­tä­vyyt­tä ja vä­hen­tä­vän ih­mis­ten tar­vet­ta teh­dä muu­tok­sia ve­ro­kort­tei­hin­sa. Se myös vä­hen­tää ve­ro­kort­ti­muu­tos­ten ai­heut­ta­maa työ­tä.

Lain­muu­tos mah­dol­lis­taa myös sen, et­tä yli 7 000 eu­ron en­na­kon­kan­non alai­set tu­lot, ku­ten vuok­ra­tu­lot, voi­daan ot­taa huo­mi­oon ve­ro­kor­tin en­na­kon­pi­dä­tysp­ro­sen­tis­sa. Ny­kyi­sin ve­ro­kor­til­la on voi­tu ot­taa huo­mi­oon vain enin­tään 7 000 eu­ron tu­lot.

Muu­tok­set nä­ky­vät en­sim­mäis­tä ker­taa vuo­den 2025 ve­ro­kor­teis­sa, jot­ka nä­ky­vät Oma­ve­ros­sa tä­män vuo­den mar­ras-jou­lu­kuus­sa.