Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus ja Eu­ra­jo­en kun­ta ovat avan­neet asuk­kail­le verk­ko­ky­se­lyn, jol­la ke­rä­tään täy­den­tä­vää tie­toa uu­sien tie­lin­jaus­ten suun­nit­te­lun tu­ek­si val­ta­tien 8 Rau­man ja Eu­ra­jo­en vä­li­sen tie­o­suu­den suun­nit­te­lu­hank­kees­sa. Vas­taa­mal­la ky­se­lyyn voi vai­kut­taa suun­ni­tel­mien vii­meis­te­lyyn. Li­säk­si vas­tauk­sis­ta ha­e­taan tie­toa hank­keen jat­ko­suun­nit­te­lun tu­ek­si.

Noin kak­si vuot­ta sit­ten ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nil­la käyn­nis­ty­nees­sä hank­kees­sa on ol­lut pit­kin mat­kaa ak­tii­vis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta asuk­kai­den ja mui­den si­dos­ryh­mien kans­sa. Kui­ten­kin Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus ja Eu­ra­jo­en kun­ta ha­lu­a­vat vie­lä var­mis­taa tie­to­jen kat­ta­vuu­den en­nen vaih­to­eh­to­jen ete­ne­mis­tä jat­ko­suun­nit­te­luun.

Ky­se­ly on avoin­na 12. tou­ko­kuu­ta saak­ka. Ky­se­ly löy­tyy osoit­tees­ta: https://q.sur­vey­pal.com/vt8_uu­det_tie­lin­jauk­set

Vuon­na 2023 hank­keen yleis­suun­ni­tel­ma­vai­hee­seen va­lit­tiin vaih­to­eh­to VE 2. Vaih­to­eh­dos­sa val­ta­tie le­ven­ne­tään ne­li­kais­tai­sek­si ny­kyi­sel­le pai­kal­leen. Li­säk­si pää­tet­tiin, et­tä yleis­suun­nit­te­lus­sa tar­kas­tel­laan kah­den uu­den tie­yh­tey­den to­teut­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä ja vaih­to­eh­to­ja. Vaih­to­eh­dot oli­vat esil­lä jo jou­lu­kuus­sa 2023 jär­jes­te­tys­sä työ­pa­jas­sa. Huh­ti­kuun 2024 ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa niis­tä kes­kus­tel­tiin edel­leen vilk­kaas­ti. Nyt ava­tus­sa verk­ko­ky­se­lys­sä toi­vo­taan pai­kal­lis­ten nä­ke­myk­siä näis­tä kah­des­ta uu­des­ta tie­yh­tey­des­tä.

Ky­se­lys­sä tar­kas­tel­ta­vat koh­dat kar­tal­la:

1. Yh­teys Ol­ki­luo­don eri­ta­so­liit­ty­mäs­tä Ol­ki­luo­don voi­ma­lai­tok­sel­le. Ky­se­lyyn vas­taa­jia pyy­de­tään ver­taa­maan Ol­ki­luo­don­tien uut­ta lin­jau­seh­do­tus­ta ny­kyi­seen tie­hen.

2. Rin­nak­kais­tie La­ka­rin­ka­dun koh­dal­ta Eu­ra­jo­en La­pi­jo­el­le. Ky­se­lyyn vas­taa­jia pyy­de­tään tar­kas­te­le­maan niin kut­su­tun Eu­ra­jo­ki–La­ka­ri-rin­nak­kais­tien lin­jaus­vaih­to­eh­to­ja La­pi­jo­en koh­dal­la.

Val­ta­tien 8 suun­nit­te­lu­han­ke ke­hit­tää val­ta­tie­tä sekä pa­ran­taa liik­ku­mi­sen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta Rau­man seu­dul­la. Ta­voit­tee­na on, et­tä val­ta­tie 8 pal­ve­lee tu­le­vai­suu­des­sa yhä pa­rem­min sekä pit­kä­mat­kais­ta lii­ken­net­tä et­tä Rau­man kau­pun­ki­seu­dun yh­teyk­siä. Yleis­suun­ni­tel­man myö­tä alu­een muu­tos hah­mot­tuu ai­em­paa sel­ke­äm­min.