Mik­ko Gus­tafs­son / STT

Va­sem­mis­to­liit­to pi­täy­tyy yhä EU-par­la­men­tin va­sem­mis­to­ryh­mäs­sä, vaik­ka siel­lä jat­kaa myös jon­kin ver­ran ku­lu­neen vaa­li­kau­den Ve­nä­jä-myö­täi­li­jöi­tä. Pe­rus­suo­ma­lai­set puo­les­taan näyt­tää väis­tä­vän pa­him­man puo­lu­et­ta uhan­neen Ve­nä­jä-on­gel­man, sil­lä Un­ka­rin Vik­tor Or­ba­nin Fi­desz puu­haa par­la­ment­tiin uut­ta ryh­mää.

Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son sa­noo STT:lle, et­tä va­sem­mis­to­lii­ton esit­tä­mät vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set ryh­mään liit­ty­mi­sek­si to­teu­tui­vat. Ryh­män koos­tu­muk­ses­sa oli kyse sii­tä, et­tä sak­sa­lai­sen va­sem­mis­to­na­ti­o­na­lis­ti Sah­ra Wa­genk­nech­tin puo­lue sekä ir­lan­ti­lai­set Clare Daly ja Mick Wal­la­ce ei­vät ole osa ryh­mää.

– Ja kaik­ki ovat nyt si­tou­tu­neet hyök­käys­so­dan tuo­mit­se­mi­seen ja myös­kin Uk­rai­nan oi­keu­teen alu­eel­li­seen kos­ke­mat­to­muu­teen, An­ders­son sa­noo.

Par­la­men­tin jär­jes­täy­ty­neis­tä ryh­mis­tä eni­ten Ve­nä­jä-myö­täi­li­jöi­tä oli ku­lu­neen vaa­li­kau­den ää­nes­tyk­sis­sä lai­ta- ja ää­ri­oi­keis­ton Iden­ti­teet­ti ja de­mok­ra­tia -ryh­mäs­sä ja va­sem­mis­tos­sa.

Va­sem­mis­to­lii­tos­ta tuli ke­sä­kuun EU-vaa­leis­sa Suo­men toi­sek­si suu­rin puo­lue Eu­roo­pan par­la­ment­tiin An­ders­so­nin en­nen­nä­ke­mät­tö­män ää­ni­saa­liin seu­rauk­se­na. Hän sai lä­hes 250 000 ään­tä, mikä on Suo­men en­nä­tys EU-vaa­leis­sa.

An­ders­son sa­noo, et­tä par­la­men­tin va­sem­mis­to­ryh­mäs­sä on eri­lai­sia nä­ke­myk­siä ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa. Hän ku­vai­lee Ete­lä-Eu­roo­pan va­sem­mis­to­puo­lu­ei­den nou­dat­ta­van hy­vin vah­vaa rau­ha­naa­te­a­jat­te­lua ja -po­li­tiik­kaa, mikä nä­kyy eri­tyi­ses­ti suh­tau­tu­mi­ses­sa Uk­rai­nan aseel­li­seen tu­ke­mi­seen.

Va­sem­mis­to­liit­to puo­les­taan vah­vis­taa yh­teis­työ­tä ryh­män poh­jois­mais­ten puo­lu­ei­den kans­sa, hän sa­noo.

– Sii­nä me olem­me myös­kin kaik­ki joh­don­mu­kai­ses­ti tä­män aseel­li­sen tuen kan­nal­la.

Yh­teis­työ tar­koit­taa käy­tän­nös­sä yh­tei­siä mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia ja ta­pah­tu­mia, Uk­rai­nan aseel­li­sen tuen tar­peen nos­ta­mis­ta esil­le, pa­ko­te­po­li­tii­kan tiu­ken­ta­mi­seen koh­dis­tu­via vaa­ti­muk­sia sekä mah­dol­li­ses­ti tu­le­vi­na vuo­si­na myös Uk­rai­nan EU-jä­se­nyy­teen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä. Alus­ta­van so­pi­muk­sen mu­kaan poh­jois­mai­set jär­jes­töt myös palk­kaa­vat hen­ki­lön töi­hin va­sem­mis­to­lai­ses­ta kan­sa­lais­jär­jes­tös­tä Uk­rai­nas­ta.

Suo­mes­ta va­sem­mis­to­lii­ton ri­veis­tä par­la­ment­tiin va­lit­tiin myös Mer­ja Kyl­lö­nen ja Jus­si Sa­ra­mo. Va­sem­mis­to ot­ti koko par­la­men­tis­sa vaa­li­tap­pi­on, mut­ta Sa­ra­mo us­koo ryh­män voi­mak­kaan uu­dis­tu­mi­sen tuo­van uu­sia mah­dol­li­suuk­sia.

– Jos jo­tain ha­lu­ai­si nos­taa, niin se vih­reä pai­no­tus vah­vis­tuu, hän sa­noo.

Verk­ko­leh­ti Po­li­ti­co sel­vit­ti ke­sä­kuun EU-vaa­lien ai­koi­hin, ket­kä oli­vat ku­lu­neen vaa­li­kau­den ko­vim­mat Ve­nä­jä-myö­täi­li­jät par­la­men­tis­sa. Sel­vi­tyk­ses­sä oli tut­kit­tu ää­nes­tä­mis­tä 16:ssa Ve­nä­jää ja Uk­rai­naa kä­si­tel­lees­sä ää­nes­tyk­ses­sä, joi­den avul­la leh­ti lis­ta­si 30 Ve­nä­jän kär­ki­myö­täi­li­jää.

Mu­ka­na oli­vat esi­mer­kik­si ää­nes­tyk­set ve­nä­läi­sen op­po­si­ti­o­joh­ta­jan Alek­sei Na­val­nyin myr­kyt­tä­mi­ses­tä sekä Ve­nä­jän hyök­käys­so­das­ta Uk­rai­nas­sa.

Eni­ten Ve­nä­jä-myö­täi­li­jöi­tä oli lai­ta­oi­ke­al­la Iden­ti­teet­ti ja de­mok­ra­tia -ryh­mäs­sä (ID), par­la­men­tin va­sem­mis­tos­sa (GUE/NGL) ja si­tou­tu­mat­to­mis­sa. ID-ryh­mäs­tä lis­tal­la oli 12 ja va­sem­mis­tos­ta yh­dek­sän par­la­men­taa­rik­koa.

Tu­le­val­la kau­del­la seit­se­män lis­tauk­seen pää­ty­nyt­tä va­sem­mis­to­ryh­mä­läis­tä ei jat­ka enää par­la­men­tis­sa. Par­la­men­tis­sa jat­ka­vat bel­gi­a­lai­nen Marc Bo­ten­ga ja tshek­ki­läi­nen Ka­te­ri­na Ko­nec­na.

An­ders­so­nin mu­kaan ky­seis­ten seit­se­män hen­ki­lön pu­to­a­mi­nen tai pu­dot­tau­tu­mi­nen par­la­men­tis­ta lä­het­tää vies­tin sii­tä, mi­ten kan­sa­lai­set ovat suh­tau­tu­neet lin­jaan.

– Toi­vot­ta­vas­ti tämä sit­ten nä­kyi­si ylei­sem­min täl­lä kau­del­la sii­nä, et­tä se lin­ja oli­si joh­don­mu­kai­sem­pi ja sel­vem­pi, hän sa­noo.

Sa­ra­mo ajat­te­lee, et­tä esi­mer­kik­si Suo­mes­sa ul­ko­a­si­ain­va­li­o­kun­nas­sa ovat nä­ky­neet kak­sois­s­tan­dar­dit vaik­ka­pa Is­ra­e­lin ja joi­den­kin mui­den mai­den so­ta­toi­mien kä­sit­te­lys­sä. Joil­la­kin Eu­roo­pan va­sem­mis­to­lai­sis­ta par­la­men­taa­ri­kois­ta ajat­te­lu on ol­lut hä­nen mu­kaan­sa nyr­jäh­tä­nyt­tä niin, et­tä Ve­nä­jää­kään ei pi­täi­si tuo­mi­ta kak­sois­s­tan­dar­dien ta­kia.

– Ei­hän sii­nä ole mi­tään lo­giik­kaa. Mei­dän mie­les­täm­me kaik­kia pi­tää koh­del­la sa­mal­la lail­la. Rik­ko­muk­sia ei pidä hy­väk­syä ke­nel­tä­kään.

Myös­kään pe­rus­suo­ma­lais­ten ko­ti­ryh­mä eli Eu­roo­pan kon­ser­va­tii­vit ja re­for­mis­tit (ECR) ei saa täy­sin puh­tai­ta pa­pe­rei­ta Ve­nä­jä-ää­nes­tyk­sis­tä. Po­li­ti­con lis­tauk­ses­ta löy­tyy kreik­ka­lai­nen Em­ma­nou­il Frag­kos, joka ää­nes­tet­tiin par­la­ment­tiin myös tu­le­val­le vaa­li­kau­del­le.

Pit­kään näyt­ti sil­tä, et­tä myös Un­ka­rin pää­mi­nis­te­rin Vik­tor Or­ba­nin Fi­desz-puo­lue saat­tai­si tul­la sa­maan ryh­mään pe­rus­suo­ma­lais­ten kans­sa. Fi­desz kui­ten­kin puu­haa nyt par­la­ment­tiin ko­ko­naan uut­ta oi­keis­to­ryh­mää tshek­ki­läi­sen Anon ja Itä­val­lan Va­paus­puo­lu­een kans­sa. Pe­rus­suo­ma­lai­set näyt­tää siis väis­tä­vän tuon on­gel­man.

Va­ka­vuu­sas­teel­taan Fi­desz oli­si ol­lut ryh­mä­to­ve­ri­na ai­van omaa luok­kaan­sa mui­den suo­ma­lais­ten puo­lu­ei­den kiu­sal­li­siin ryh­mä­to­ve­rei­hin ver­rat­tu­na.

EU:n yh­tei­ses­sä ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa val­taa käyt­tä­vät en­si­si­jai­ses­ti uni­o­nin jä­sen­maat ei­kä Eu­roo­pan par­la­ment­ti. Un­ka­rin pää­mi­nis­te­ri Or­ban ja Fi­desz ovat ai­heut­ta­neet uni­o­nis­sa va­ka­via ryt­mi­häi­ri­öi­tä Uk­rai­na-tu­es­sa ja Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan vas­tai­sis­sa toi­mis­sa. Eu­roo­pan par­la­men­tis­ta kä­sin yk­si puo­lue ei voi saa­da sel­lais­ta va­hin­koa ai­kai­sek­si.