Kai­su Suo­pan­ki / STT

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön en­nus­te jul­ki­sen ta­lou­den nä­ky­mis­tä ku­lu­val­le vuo­del­le on syn­ken­ty­nyt. Suo­men ta­lous su­pis­tui vuon­na 2023, ei­kä kas­vua odo­te­ta täl­le­kään vuo­del­le.

Mi­nis­te­riö en­nus­taa jul­ki­syh­tei­sö­jen ali­jää­män ole­van 3,7 pro­sent­tia suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen, kun vie­lä ke­vääl­lä en­nus­te oli 3,5 pro­sent­tia.

– Kun hal­li­tuk­sen so­peu­tus al­kaa vai­kut­taa ja suh­dan­ne pa­ra­nee, ali­jää­mä su­pis­tuu pik­kui­sen, ar­vi­oi val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön fi­nans­si­neu­vos Jen­ni Pääk­kö­nen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Sa­mal­la syn­kis­tyi nä­ky­mä vel­ka­suh­tees­ta, jon­ka odo­te­taan kas­va­van yli 80 pro­sen­tin. Vel­ka­suh­de tar­koit­taa jul­kis­ta vel­kaa suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Vel­ka­suh­teen odo­te­taan kas­va­van myös tu­le­vi­na vuo­si­na.

En­nus­tee­seen vai­kut­ta­vat ku­lu­val­le vuo­del­le ai­em­paa pie­nem­mäk­si ar­vi­oi­tu ve­ro­tu­lo­jen ker­ty­mä sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja kun­tien me­no­jen odo­tet­tua no­pe­am­pi kas­vu.

– Yk­si ky­sy­myk­sen ai­he on ol­lut se, mi­ten al­ku­vuo­den joil­ta­kin osin hei­kot ve­ro­ker­ty­mät se­lit­ty­vät, Pääk­kö­nen sa­noo.

Se­li­tyk­se­nä Pääk­kö­sen mu­kaan voi­vat ol­la poik­keuk­sel­li­set ta­pah­tu­mat eli al­ku­vuo­den lo­mau­tuk­set ja la­kot tai vaih­to­eh­toi­ses­ti ve­ro­tu­lot ku­vas­ta­vat ta­lou­den yleis­tä heik­koa poh­ja­vi­ret­tä.

Suo­men vien­nin odo­te­taan kas­va­van, kun maa­il­man­kau­pan ti­lan­ne toi­puu. Ku­lu­va­na vuon­na vien­ti kui­ten­kin vie­lä tak­ku­aa.

Ko­ti­ta­louk­sien osal­ta ti­lan­ne ei ole yh­tä synk­kä. Inf­laa­ti­on hi­das­tu­mi­nen ja kor­ko­jen kään­ty­mi­nen las­kuun sekä ko­ti­ta­louk­sien koh­tuul­li­sen hy­väk­si ar­vi­oi­tu tu­lo­ke­hi­tys li­sää­vät ko­ti­ta­louk­sien käy­tet­tä­vis­sä ole­via tu­lo­ja ja ku­lu­tus­ta.

Ti­lan­ne voi kui­ten­kin muut­tua no­pe­as­ti.

– Ko­ti­ta­lou­det ja yri­tyk­set ovat alt­tii­ta säi­käh­tä­mään uu­del­leen, jos uu­ti­set Suo­men ta­lou­des­ta ja maa­il­mal­ta ovat huo­les­tut­ta­via, mi­nis­te­ri­ön yli­joh­ta­ja, osas­to­pääl­lik­kö Mik­ko Spo­lan­der sa­noo.

Eu­roop­pa­lai­ses­sa ver­tai­lus­sa Suo­men inf­laa­tio py­syy ma­ta­la­na, ja sen en­nus­te­taan las­ke­van ku­lu­va­na vuon­na 1,8 pro­sent­tiin, vaik­ka ar­von­li­sä­ve­ron ko­ro­tus nos­taa hin­to­ja. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö odot­taa ai­no­as­taan pal­ve­lui­den ja omis­tu­sa­su­mi­sen hin­to­jen nou­se­van. Tu­le­vi­na vuo­si­na inf­laa­ti­on odo­te­taan py­sy­vän noin kah­des­sa pro­sen­tis­sa.

Ku­lu­va­na vuon­na työt­tö­myys kas­vaa 7,9 pro­sent­tiin ja työ­paik­ko­ja ka­to­aa eri­tyi­ses­ti ra­ken­nu­sa­lal­ta ja te­ol­li­suu­des­ta. Työl­li­syys­ti­lan­teen odo­te­taan kui­ten­kin pa­ran­tu­van vuon­na 2025. Vuon­na 2026 työt­tö­myy­sas­teen en­nus­te­taan las­ke­van 6,9 pro­sent­tiin.

Ta­lou­den us­ko­taan kään­ty­vän kas­vuun tu­le­vi­na vuo­si­na. Brut­to­kan­san­tuot­teen odo­te­taan kas­va­van en­si vuon­na 1,6 pro­sent­tia ja jul­ki­syh­tei­sö­jen ali­jää­män ko­he­ne­van 3,1 pro­sent­tiin.

Mi­nis­te­ri­ön mu­kaan hal­li­tuk­sen toi­met jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si tu­le­vat kui­ten­kin nos­ta­maan hin­to­ja, vä­hen­tä­mään ko­ti­mais­ta ky­syn­tää ja hi­das­ta­maan ta­lou­den kas­vua tu­le­vi­na vuo­si­na.

– Kas­vu on käyn­nis­ty­mäs­sä hil­jal­leen, mut­ta jul­ki­nen ta­lous huo­let­taa, Spo­lan­der sa­noo.

– Vaik­ka pal­jon on kiin­ni suh­dan­teen kään­tees­tä, on myös var­mis­tet­ta­va, et­tä teh­dyt pää­tök­set ja pai­kal­lis­hal­lin­non omat suun­ni­tel­mat me­no­jen kas­vun hil­lit­se­mi­sek­si to­teu­tu­vat ja vah­vis­ta­vat jul­kis­ta ta­lout­ta täy­teen mit­taan­sa, Spo­lan­der jat­kaa.

Spo­lan­der ei ha­lun­nut tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa ot­taa kan­taa sii­hen, tu­li­si­ko hal­li­tuk­sen li­sä­tä so­peu­tus­toi­mia.

Mi­nis­te­riö odot­taa in­ves­toin­tien kään­ty­vän kas­vuun en­si vuon­na. Vuon­na 2026 brut­to­kan­san­tuot­teen odo­te­taan kas­va­van 1,5 pro­sent­tia.

Mi­nis­te­ri­ön en­nus­tees­sa on huo­mi­oi­tu va­jaat kah­dek­san mil­jar­dia hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­mis­ta yh­dek­sän mil­jar­din eu­ron leik­kauk­sis­ta.