Uu­tis­Rau­ma

Rau­man ke­sä­te­at­te­ris­sa on tal­ven ai­ka­na ko­hen­net­tu sekä kat­so­jien et­tä näyt­te­li­jöi­den huol­to­ti­lo­ja. Uu­si ra­vin­to­la­ra­ken­nus mah­dol­lis­taa su­ju­vam­man pal­ve­lun esi­tys­ten ai­ka­na ylei­söl­le ja pa­ran­taa myös so­si­aa­li­ti­lo­ja.

– Pää­ra­ken­nuk­ses­sa on ylei­sö-wc ja ra­vin­to­lal­le uu­det ti­lat ja vih­doin kun­nol­li­nen in­va-wc, joka täyt­tää tä­män päi­vän vaa­ti­muk­set, sa­noo Rau­man te­at­te­rin joh­ta­ja Har­ri Na­tu­nen.

Ylei­söl­le nä­ky­mä­tön muu­tos on näyt­te­li­jöi­den ja tek­ni­sen hen­ki­lö­kun­nan taus­ta­ti­lat.

– Ta­ka­na on pu­ku­huo­neet näyt­te­li­jöil­le ja pu­ku­huo­neis­sa on wc:t ja suih­kut. On saa­tu mah­tu­maan mas­kee­raus­pis­teet ja pu­ku­huol­to pys­ty­tään te­ke­mään tääl­lä pai­kan pääl­lä ei­kä sa­teen sat­tu­es­sa tar­vit­se kus­ka­ta vaat­tei­ta kes­kus­taan ja ta­kai­sin kui­vat­ta­vak­si. Nyt ti­lat täyt­tä­vät lain kir­jai­men ja ovat toi­mi­vat, Na­tu­nen jat­kaa.

Te­at­te­ri on tyy­ty­väi­nen kau­pun­gin pa­nos­tuk­seen ke­sä­te­at­te­rin toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­sek­si.

– Meil­lä on en­si vii­kol­la en­si-il­ta Ih­mi­sen poi­ka -näy­tel­mäs­sä ja ju­han­nuk­sen jäl­keen esi­te­tään kuu­si tai seit­se­män ker­taa vii­kos­sa. Näin läm­pi­mäs­sä il­mas­sa ei ole iki­nä aloi­tet­tu, nyt pääs­tään har­joit­te­le­maan ke­säi­sis­sä olo­suh­teis­sa, Na­tu­nen kiit­te­lee.

Ti­lo­jen uu­si­mi­ses­sa on hyö­dyn­net­ty Rau­man kau­pun­gin vii­me vuon­na Mat­ka­huol­lol­ta lu­nas­ta­mia kont­ti­ra­ken­nuk­sia. Ra­ken­nuk­set on ver­hoil­tu puu­ri­moil­la Få­fän­gan luon­toon so­pi­vak­si. Ke­sä­te­at­te­rin pa­ran­nuk­sen en­sim­mäi­nen vai­he teh­tiin tal­ven ai­ka­na.

– Mat­ka­huol­lon van­hat kon­tit saa­tiin hyö­ty­käyt­töön. Ra­ken­nus­työt teh­tiin kau­pun­kin oma­na työ­nä, Rei­jo Ring­bom ku­vai­lee.

Pro­jek­ti jat­kuu en­si ke­sä­nä, kun toi­ses­sa vai­hees­sa teh­dään kah­des­ta vie­lä käyt­tä­mät­tä jää­nees­tä kon­tis­ta py­sy­vät wc-ra­ken­nuk­set ja li­pun­myyn­ti­pis­te si­sään­tu­lon yh­tey­teen. Tänä ke­sä­nä wc-ti­loik­si tuo­daan vie­lä ti­la­päi­set ra­ken­nuk­set.

– Myös te­ras­si­a­lu­et­ta laa­jen­ne­taan kal­li­oi­den vä­liin ta­saa­mal­la kuop­pia ja ra­ken­ta­mal­la luon­non muo­to­ja myö­täi­le­viä rat­kai­su­ja, Ring­bom ker­too.

Alu­et­ta on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää myös mui­den kuin te­at­te­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen