STT

Pal­kan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­tö SAK:n hal­li­tus ko­koon­tuu tiis­tai­na aa­mul­la yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen, jos­sa kes­kus­tel­laan mah­dol­li­sis­ta uu­sis­ta työ­tais­te­luis­ta, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen.

Uu­tis­suo­ma­lai­sen mu­kaan mah­dol­li­sis­ta uu­sis­ta la­kois­ta on tar­koi­tus tie­dot­taa ku­lu­van vii­kon puo­li­vä­lis­sä.

Hal­li­tuk­ses­sa ovat edus­tet­tui­na SAK:n am­mat­ti­lii­tot. Hal­li­tus voi teh­dä pe­ri­aa­te­pää­tök­sen työ­tais­te­lui­den jat­kos­ta, min­kä jäl­keen am­mat­ti­lii­tot päät­tä­vät vie­lä omis­ta toi­mis­taan.

Am­mat­ti­lii­tot aloit­ti­vat viik­ko sit­ten maa­nan­tai­na kak­si viik­koa kes­tä­vät po­liit­ti­set la­kot, joil­la vas­tus­te­taan pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia ja so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia.

Käyn­nis­sä ole­vien lak­ko­jen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät en­nen kaik­kea Suo­men vien­nis­sä ja te­ol­li­suu­des­sa. Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n ja Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen liit­to JHL:n la­kot ovat py­säyt­tä­neet Suo­men vien­nin kah­dek­si vii­kok­si.

Te­ol­li­suus­lii­ton ja Säh­kö­lii­ton lak­ko­jen pii­ris­sä ovat esi­mer­kik­si Ou­to­kum­mun ja SSAB:n te­räs­teh­taat Tor­ni­os­sa ja Raa­hes­sa.

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to on ar­vi­oi­nut, et­tä työ­tais­te­lut ai­heut­ta­vat 320 mil­joo­nan eu­ron va­hin­got Suo­men brut­to­kan­san­tuot­teel­le.

Or­po an­toi en­nen lak­ko­jen al­kua työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­sen (kok.) val­ti­o­sih­tee­ril­le Mika Ny­kä­sel­le teh­tä­väk­si ol­la yh­tey­des­sä työ­mark­ki­na­ta­hoi­hin ja sel­vit­tää, voi­si­vat­ko he pa­la­ta neu­vot­te­lu­pöy­tään.

Ny­kä­nen vies­tit­ti sun­nun­tai­na STT:lle, et­tä kes­kus­te­lut ete­ne­vät hy­väs­sä hen­ges­sä, mut­ta hän ei suos­tu­nut kom­men­toi­maan mil­lään lail­la kes­kus­te­lu­jen si­säl­töä.