Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus tu­lee pa­ran­ta­maan tie­va­lais­tuk­sen laa­tua, ener­gi­a­te­hok­kuut­ta sekä lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta uu­si­mal­la elin­kaa­ren­sa pääs­sä ole­via suur­pai­ne­nat­rium­va­lai­si­mia le­di­va­lai­si­miin vuo­den 2024 ai­ka­na. Va­lai­sin­vaih­to­ja teh­dään Var­si­nais-Suo­mes­sa noin 1900 kap­pa­let­ta ja Sa­ta­kun­nas­sa noin 1200 kap­pa­let­ta. Li­säk­si ra­ken­ne­taan uut­ta tie­va­lais­tus­ta val­ta­tiel­le 12 tie­o­suuk­sil­le Rau­ma–Lap­pi sekä Huit­ti­nen–Sas­ta­ma­la. Uut­ta va­lais­tus­ta ra­ken­ne­taan yh­teen­sä noin 20 ki­lo­met­riä.

Van­hat suur­pai­ne­nat­rium­lam­put ovat pois­tu­mas­sa mark­ki­noil­ta vuon­na 2027. Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa on tie­va­lai­si­mia yh­teen­sä yli 28 000 kap­pa­let­ta, jo­ten vaih­det­ta­vaa on pal­jon. Tänä vuon­na va­lai­si­mia vaih­de­taan yh­teen­sä noin 3 200 kap­pa­let­ta. Sen jäl­keen le­di­va­lai­si­mien osuus on Var­si­nais-Suo­mes­sa lä­hes 60 pro­sent­tia ja Sa­ta­kun­nas­sa yli 45 pro­sent­tia.

Le­di­va­lai­si­mien hin­nat ovat las­ke­neet mer­kit­tä­väs­ti ku­lu­van vuo­den ai­ka­na. Le­di­va­lai­si­mien käyt­töö­no­tol­la saa­vu­te­taan huo­mat­ta­via sääs­tö­jä ener­gi­a­kus­tan­nuk­siin. Vuon­na 2023 ener­gi­an ku­lu­tus las­ki val­ta­kun­nal­li­ses­ti yli 5 pro­sent­tia. Tien­käyt­tä­jil­le va­lais­tuk­sen uu­si­mi­nen nä­kyy par­hai­ten sii­nä, et­tä le­di­va­lai­si­mien myö­tä va­lais­tuk­sen väri vaih­tuu. Pa­rem­pi va­lais­tus li­sää pi­me­än ajan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta.

Sa­ta­kun­nas­sa en­sim­mäis­ten koh­tei­den va­lai­si­mien vaih­to­työt käyn­nis­ty­vät ke­sä­kuus­sa ja lo­put elo­kuus­sa. Val­ta­tiel­lä 12 uu­si­taan va­lai­si­mia ja täy­den­ne­tään tie­va­lais­tus­ta puut­tu­vil­ta osin. Lii­ken­ne­hai­tat py­ri­tään mi­ni­moi­maan hank­keis­sa. Lii­ken­ne kul­kee työ­koh­teen ohi lä­hes nor­maa­lis­ti.

Liik­ku­van työ­maan koh­dal­la no­peus­ra­joi­tuk­sia las­ke­taan. Liik­ku­va työ ra­joit­taa osit­tain koh­teis­sa toi­sen ajo­kais­tan käyt­töä. Työt py­ri­tään te­ke­mään ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la. Ke­vy­en lii­ken­teen tur­val­li­seen su­ju­mi­seen tul­laan kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

Va­lai­si­mien vaih­to­koh­tei­ta Sa­ta­kun­nas­sa:

Elo­kuus­sa al­ka­vat koh­teet:

• Vt 2 vä­lil­tä Pori–Ul­vi­la

• Vt 8, Lu­via

• Vt 11 vä­lil­tä Kiik­ka–Kul­laa

• Kt 43, Eu­ra

Työt val­mis­tu­vat vuo­den lop­puun men­nes­sä. Ura­koit­si­ja­na toi­mii PAV Oy.

Uu­den va­lais­tuk­sen ra­ken­ta­mi­nen:

• Vt 12 Rau­ma–Lap­pi

• Vt 12 Huit­ti­nen – Sas­ta­ma­la

Van­hat tie­va­lai­si­met vaih­de­taan le­di­va­lai­si­miin ja ra­ken­ne­taan uut­ta tie­va­lais­tus­ta Rau­ma–Lap­pi sekä Huit­ti­nen–Sas­ta­ma­la vä­leil­le. Tie­va­lai­si­met uu­si­taan yh­teen­sä noin 20 ki­lo­met­rin mat­kal­la ja uut­ta tie­va­lais­tus­ta ra­ken­ne­taan 20 ki­lo­met­riä. Uu­det tie­va­lais­tuk­set to­teu­te­taan puu­pyl­väil­lä, il­ma­joh­doil­la ja le­di­va­lai­si­mil­la. Työt al­ka­vat ke­sä­kuus­sa 2024 ja val­mis­tu­vat hel­mi­kuus­sa 2025. Ura­koit­si­ja­na toi­mii PAV Oy.