STT

Al­ko­ho­lin verk­ko­kau­pan ja ko­tiin­kul­je­tuk­sen mah­dol­lis­ta­vas­sa la­ki­luon­nok­ses­sa ei ai­o­ta ra­joit­taa ker­ral­la kul­je­tet­ta­van al­ko­ho­lin mää­rää, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen.

Ko­tiin al­ko­ho­lia voi­tai­siin kul­jet­taa ko­tiin­kul­je­tuk­se­na vain aa­mu­yh­dek­sän ja il­ta­yh­dek­sän vä­lil­lä.

Al­ko­ho­lia voi­si ti­la­ta myös lah­jak­si, kun sekä ti­laa­ja et­tä vas­taa­not­ta­ja ovat täy­si-ikäi­siä ja hei­dän ikän­sä var­men­ne­taan. Ikä­ra­ja­val­von­nas­ta vas­tai­si­vat vii­me kä­des­sä ko­tiin­kul­je­tuk­ses­ta vas­taa­vat yri­tyk­set. Yri­tys­ten lä­het­tien tai vas­taa­vien vas­tuul­le tu­li­si myös sen val­von­ta, et­tei al­ko­ho­lia luo­vu­te­ta päih­ty­neil­le.

Al­ko­ho­li­juo­mien ko­tiin­kul­je­tus­mah­dol­li­suus kos­ki­si kaik­kia vä­hit­täis­kau­pas­sa myy­tä­viä eli täl­lä het­kel­lä kor­kein­taan 8 pro­sent­tia al­ko­ho­lia si­säl­tä­viä juo­mia. Li­säk­si Al­ko sai­si myy­dä ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la kaik­kia juo­mia.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön la­ki­luon­nos läh­tee lau­sun­to­kier­rok­sel­le vii­meis­tään hei­nä­kuun alus­sa.

Edus­kun­ta pää­see näil­lä nä­ky­min kä­sit­te­le­mään la­kie­si­tys­tä syy­sis­tun­to­kau­den alus­sa. No­peim­mil­laan laki voi­si tul­la voi­maan en­si vuo­den alus­ta.