Työ­voi­man ky­syn­tä on kui­ten­kin ol­lut Sa­ta­kun­nas­sa sel­väs­ti vii­me vuot­ta hei­kom­paa, ja työt­tö­mien mää­rä on kas­va­nut vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na.

Sa­ta­kun­nas­sa oli tou­ko­kuun lo­pus­sa 8 790 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 770 hen­keä (9,5 %) enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Tou­ko­kuun ai­ka­na työt­tö­mien mää­rä las­ki noin 410 hen­gel­lä. Työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta ko­ko­ai­kai­ses­ti lo­mau­tet­tu­ja oli 660. Lo­mau­tet­tu­jen mää­rä vä­he­ni edel­li­ses­tä kuu­kau­des­ta 230 hen­gel­lä. Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli tou­ko­kuus­sa 9,2 pro­sent­tia.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä on nous­sut suu­rim­mas­sa osas­sa Sa­ta­kun­nan kun­nis­ta vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Mää­räl­li­ses­ti eni­ten työt­tö­mien mää­rä on vuo­den ai­ka­na kas­va­nut Po­ris­sa, jos­sa li­säys­tä on tul­lut 352 hen­keä. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten työt­tö­myys on nous­sut Po­mar­kus­sa, 38 pro­sent­tia.

Tou­ko­kuus­sa kor­kein työt­tö­myys oli Po­ris­sa, jos­sa työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli 11,4 pro­sent­tia. Alin työt­tö­myys oli Jä­mi­jär­vel­lä, 5,6 pro­sent­tia.

Työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta oli tou­ko­kuun lo­pus­sa mie­hiä 61 pro­sent­tia ja nai­sia 39 pro­ent­tia. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien mies­ten mää­rä on kas­va­nut 10 pro­sent­tia. Nais­ten työt­tö­myys on nous­sut 9 pro­sent­tia.

Al­le 25-vuo­ti­ai­ta työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli 9 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Yli 50-vuo­ti­ai­den työt­tö­mien mää­räs­sä nou­sua vuo­den ta­kai­ses­ta oli 7 pro­sent­tia.

Tou­ko­kuun lo­pus­sa yli vuo­den yh­tä­jak­soi­ses­ti työt­tö­mä­nä ol­lei­ta pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä oli 2 830. Se on 7 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min.

Ul­ko­mai­den kan­sa­lai­sia oli työt­tö­mi­nä työn­ha­ki­joi­na hie­man va­jaat 1 000, mikä on 20 pro­sent­tia enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min.

Työ­voi­man ky­syn­nän heik­ke­ne­mi­nen nä­kyy työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rän kas­vu­na lä­hes kai­kis­sa pää­am­mat­ti­ryh­mis­sä. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na eni­ten työt­tö­mien mää­rä on kas­va­nut ra­ken­nus-, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöi­den am­mat­ti­ryh­mäs­sä, jos­sa kas­vua oli noin 200 hen­keä.

Sa­ta­kun­nas­sa il­moi­tet­tiin työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toon tou­ko­kuun ai­ka­na noin 1 300 uut­ta avoin­ta työ­paik­kaa. Se on noin 42 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten tou­ko­kuus­sa. Yh­teen­sä tou­ko­kuus­sa oli avoin­na noin 2 780 työ­paik­kaa.

Eni­ten uu­sia työ­paik­ko­ja tuli huh­ti­kuus­sa ha­kuun pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöi­den pää­am­mat­ti­ryh­mäs­sä, jos­sa avau­tui 411 työ­paik­kaa.

Tou­ko­kuun lo­pus­sa eri­lais­ten ak­tii­vis­ten työ­voi­ma­po­liit­tis­ten pal­ve­lui­den pii­ris­sä oli Sa­ta­kun­nas­sa 4 107 hen­ki­löä, mikä oli 6 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Lu­ku­mää­räi­ses­ti eni­ten vä­hen­nys­tä on ol­lut kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa.