Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ajan Tuk­ki­lah­den oma­ko­ti­ta­lo­a­su­jat ovat tais­tel­leet Pit­kä­jär­ve­no­jan tul­via vas­taan.

Tais­te­lu on hä­vit­ty asu­kas­las­kel­mien mu­kaan 12 ker­taa eli kel­la­rei­hin on va­lu­nut vet­tä joka toi­nen vuo­si.

– Tul­va­ve­si kel­la­reis­sa tie­tää kus­tan­nuk­sia, har­mis­tus­ta ja pal­jon työ­tä, sa­noo Tuk­ki­lah­den­tien oma­ko­to­ta­los­sa asu­va Juk­ka Leh­to­nen ja saa myön­tä­viä nyök­käyk­siä vie­res­sä sei­so­val­ta Ta­pio Ja­ko­sel­ta.

Mo­lem­mat ovat asu­neet pit­kään alu­eel­la. Leh­to­nen asuu isän­sä ai­koi­naan os­ta­maa ta­loa. Ja­ko­sel­la on asuin­vuo­sia Tuk­ki­lah­den­tien ta­los­sa jo 30.

He ovat ha­ke­neet tul­va­va­hin­koi­hin kor­vaus­ta kau­pun­gil­ta ja va­kuu­tu­syh­ti­öl­tä. Sent­ti­kään ei ole tul­lut. Va­kuu­tu­syh­ti­ön tul­kin­ta on vää­rä tai puut­teel­li­nen ra­ken­ta­mi­nen.

Useim­mat Tuk­ki­lah­den 19 oma­ko­ti­ta­lo­a­su­jas­ta ovat teh­neet sok­ke­lei­hin ve­sie­ris­tyk­sen ja asen­ta­neen pa­to­le­vyt ja sa­la­o­jat.

Ne ei­vät kui­ten­kaan ole ve­den pää­syä kel­la­rei­hin es­tä­neet.

– Pi­täi­si koko kel­la­rin lat­tia au­kais­ta ja teh­dä uu­del­leen, ai­ka mah­do­ton ja kal­lis­kin hom­ma, mie­het päät­te­le­vät.

Mysö Rau­man kau­pun­ki hyl­kä­si kor­vaus­vaa­ti­muk­set tul­va­va­hin­gois­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus kui­ten­kin oh­ja­si koh­ti asi­an rat­kai­se­mis­ta kau­pun­ki on lä­het­tä­nyt Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­le lu­pa­ha­ke­muk­sen pump­paa­mon ja pa­don ra­ken­ta­mi­ses­ta.

Ne es­täi­si­vät ve­den tul­vi­mi­sen kel­la­rei­hin.

On­gel­ma­ton­ta ei tä­mä­kään han­ke ole. Pi­tää ot­taa huo­mi­oon tai­me­nien ku­tu­va­el­lus me­res­tä pu­roon ja va­el­lus­poi­kas­ten pää­sy me­reen. Kau­pun­ki jät­ti vii­me vuon­na ve­si­lain mu­kai­sen ha­ke­muk­sen pa­dos­ta. Vai­ku­tu­sar­vi­os­sa to­de­taan, et­tä poi­kas­tuo­tan­to pu­ros­sa on vä­häis­tä, ei­kä näin ol­leen ai­heut­tai­si hait­taa ka­la­kan­noil­le ja ka­la­ta­lou­del­le.

– Pi­tää muis­taa, et­tä pa­do­tus kes­tää, toki vir­tauk­ses­ta riip­pu­en, muu­ta­mia päi­viä, mak­si­mis­saan vii­kon ver­ran vuo­des­sa. Ei­kä on­gel­maa syn­ny joka vuo­si, Leh­to­nen muis­tut­taa.

Tul­va­vaa­ra syn­tyy, kun sa­taa run­saas­ti tai lou­nai­set ko­vat tul­leet nos­ta­vat me­ri­ve­den kor­keut­ta. Jos me­ri­ve­si nou­see yli 60 sent­tiä, niin vir­taus me­rel­le lop­pu ja kään­tyy pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa päin­vas­tai­sek­si. Sik­si tar­vi­taan pump­paa­mo ja pa­to­rat­kai­su.

Myös uo­man ruop­paa­mi­sel­la voi­tai­siin tul­vi­mi­nen es­tää. Lah­to­nen ja Ja­lo­nen pi­tä­vät pump­paa­mis­ta ja pa­do­tus­ta pa­rem­pa­na vaih­to­eh­to­na.

– Ruop­paa­mi­nen ei oli­si jär­ke­vää, kun ote­taan huo­mi­oon luon­to­ar­vot ko­ko­nai­suu­des­saan, Leh­to­nen miet­ti.

Pump­paa­mon ja pa­don ra­ken­ta­mi­nen ei ole ihan yk­sin­ker­tai­nen asia. Pit­kä­jär­ve­no­ja on tut­ki­mus­ten mu­kaan yk­si kol­mes­ta Rau­man seu­dun vir­ta­ve­sis­tös­tä, jois­sa tai­men li­sään­tyy.

Pu­hu­taan jopa sa­dois­ta va­el­lu­si­käi­sis­tä tai­me­nis­ta vuo­des­sa. Tark­kaa Pit­kä­jär­ve­no­jan tai­men­ti­lan­net­ta ei ky­e­tä ar­vi­oi­maan, kos­ka tut­ki­muk­sia, esi­mer­kik­si ko­e­ka­las­tuk­sia on teh­ty vä­hän.

Jul­ki­suu­des­sa on esi­tet­ty ar­vi­oi­ta, et­tä jopa use­am­pi sata voi­si pääs­tä va­el­lus­poi­ka­sek­si as­ti.

Pa­dos­ta on esi­tet­ty sel­lai­si­a­kin väit­tei­tä, et­tä pato kat­kai­si­si li­sään­ty­mi­sa­lu­een ja me­ren vä­li­sen yh­tey­den suu­rek­si osak­si vuot­ta.

– Ei­hän se näin mene. Jos pa­toa tar­vi­taan kes­ki­mää­rin joka toi­nen vuo­si ja pa­do­tus kes­tää vii­kon ver­ran vuo­des­sa. Eli ei suu­rek­si osak­si vuot­ta, Leh­to­nen tiuk­kaa.

Ti­lan­ne on si­kä­li ar­ka, et­tä tai­men on luo­ki­tel­tu na­pa­pii­rin ete­lä­puo­lel­la erit­täin uha­na­lai­sek­si. Tär­keim­mät syyt tai­me­nen heik­koon ti­laan on vir­taa­vien ve­sis­tö­jen va­el­lu­ses­teet sekä kutu- ja poi­ka­sym­pä­ris­tö­jen heik­ke­ne­mi­nen.

Leh­to­sel­la ja Ja­ko­sel­la on vah­va us­ko sii­hen, et­tä pump­paa­mol­la ja pa­dol­la ky­e­tään rat­kai­suun, joil­la mi­ni­moi­daan tai­men­hai­tat ja toi­saal­ta saa­daan rat­kais­tua ta­lo­no­mis­ta­jia nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan pii­nan­nut on­gel­ma.

Leh­to­nen muu­kaan ta­lo­jen omis­ta­jat ovat jou­tu­neet in­ves­toi­maan jopa kymp­pi­ton­nin ver­ran yk­sin sa­la­o­ji­tuk­siin ve­si­on­gel­man es­tä­mi­sek­si.

Li­säk­si ve­den pois­to li­sää kus­tan­nuk­sia ja vaa­tii työ­tä.

Ja­ko­nen ja Leh­to­nen las­ke­vat suu­rim­man ta­lou­del­li­sen hai­tan tu­le­van ta­lon ar­vos­ta.

– Kel­la­riin va­lu­va vesi las­kee ta­lo­jen ar­voa ja te­kee myyn­nin lä­hes mah­dot­to­mak­si. Täl­lai­set on­gel­mat on kaup­po­jen yh­tey­des­sä ai­na ker­rot­ta­va. Jos ei ker­ro, tu­lee las­ku pe­räs­tä­päin tai sit­ten vaa­di­taan koko kau­pan pur­kua.