STT

Hal­li­tu­soh­jel­man ko­ko­nais­vai­ku­tuk­sis­sa nuor­ten ai­kuis­ten elä­mään on suu­ria ris­ti­rii­to­ja. Näin ar­vi­oi­daan Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­rees­sa sel­vi­tyk­ses­sä.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen oh­jel­ma nos­taa vah­vas­ti esiin nuo­ret, mut­ta ta­voit­teet ja kir­jauk­set ovat sel­vi­tyk­sen mu­kaan osit­tain ris­ti­rii­tai­sia.

Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on THL:n asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan nuor­ten ar­jen kan­nal­ta myön­tei­siä ta­voit­tei­ta. Ne voi­vat kui­ten­kin ve­sit­tyä, kos­ka ra­hoi­tus puut­tuu tai ta­voit­tei­ta tu­ke­vis­ta te­ki­jöis­tä ol­laan leik­kaa­mas­sa.

Hal­li­tus pyr­kii oh­jel­mas­saan sat­saa­maan nuo­riin esi­mer­kik­si nos­ta­mal­la kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen nuor­ten ai­kuis­ten mää­rää sekä pa­nos­ta­maan opin­to-oh­jauk­seen ja mo­ni­am­ma­til­li­seen tu­keen lu­ki­ois­sa. Sa­mal­la kui­ten­kin lei­ka­taan nuor­ten ar­jes­ta, jol­loin jää huo­li, kuin­ka hy­vin nuo­ret pys­ty­vät opis­ke­le­maan.

Vii­me ai­ko­jen ar­vi­oi­den mu­kaan vii­de­so­sa Suo­men pa­ri­kymp­pi­sis­tä nuo­ris­ta on saa­nut jul­ki­ses­ta ter­vey­den­huol­los­ta apua mie­len­ter­vey­den on­gel­mien vuok­si. Joka kol­mas ra­por­toi vai­kei­ta ma­sen­nus- tai ah­dis­tu­soi­rei­ta.

Asi­an­tun­ti­jat pi­tä­vät to­den­nä­köi­se­nä, et­tä ma­sen­tu­nut tai ah­dis­tu­nut nuo­ri ei ky­ke­ne li­sä­vel­vol­li­suuk­siin.

– Mie­len hy­vin­voin­ti hei­jas­tuu ky­kyyn opis­kel­la, työl­lis­tyä, pe­rus­taa per­he ja ol­la osa yh­teis­kun­taa. On hie­noa, et­tä nuo­ret ai­kui­set nou­se­vat hal­li­tu­soh­jel­mas­sa näin kes­kei­seen roo­liin. Sil­ti esi­tys­ten ko­ko­nai­suut­ta tar­kas­tel­les­sa he­rää epäi­lys, kuin­ka ase­te­tut ta­voit­teet pys­ty­tään saa­vut­ta­maan, sa­noo yli­lää­kä­ri Ou­ti Lin­na­ran­ta THL:stä tie­dot­tees­sa.

THL huo­maut­taa, et­tä huh­ti­kuun ke­hys­rii­hen pää­tök­set ei­vät eh­ti­neet mu­kaan nyt val­mis­tu­neen sel­vi­tyk­sen ar­vi­oin­tiin. Ke­hys­rii­hes­sä hal­li­tus teki li­sä­leik­kauk­sia myös nuor­ten ai­kuis­ten ar­keen.