Tan­ja Paa­na­nen / STT

Lä­hes kaik­ki hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ar­vi­oi­vat, et­tä ai­kuis­so­si­aa­li­työn asi­a­kas­mää­rät ovat kas­va­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le siir­ty­mi­sen jäl­keen. Asia käy il­mi Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ja Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton to­teut­ta­mas­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le teh­dys­tä ky­se­lys­tä.

THL:n mu­kaan kuu­del­la alu­eel­la on yli 70 asi­a­kas­ta jo­kais­ta so­si­aa­li­työn­te­ki­jää ja so­si­aa­li­oh­jaa­jaa koh­den. Näi­hin alu­ei­siin kuu­lu­vat Ete­lä-Poh­jan­maa, Kes­ki-Suo­mi, Poh­jan­maa, Poh­jois-Poh­jan­maa, Sa­ta­kun­ta ja Hel­sin­ki.

Ky­se­lyn mu­kaan nel­jäl­lä suu­ren asi­a­kas­mää­rän alu­eel­la myös esi­mies­ten tuen ko­e­taan hei­ken­ty­neen.

Asi­a­kas­mää­rien kas­vu ei kui­ten­kaan ole joh­ta­nut kai­kil­la alu­eil­la työn­te­ki­jää koh­den las­ket­tu­jen asi­a­kas­mää­rien nou­suun.

– Ky­se­lyn tu­los­ten pe­rus­teel­la suur­ten asi­a­kas­mää­rien ka­saan­tu­mi­nen tiet­ty­jen alu­ei­den työn­te­ki­jöil­le edel­lyt­tää tar­kem­pia sel­vi­tyk­siä, joi­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den tu­li­si teh­dä pi­kai­ses­ti, sa­noo THL:n joh­ta­va tut­ki­ja Min­na Ki­vi­pel­to tie­dot­tees­sa.

Ky­se­lyn tu­lok­sia ver­rat­tiin vuon­na 2022 to­teu­tet­tuun vas­taa­vaan ky­se­lyyn.

THL:n mu­kaan noin seit­se­mäl­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la ai­kuis­so­si­aa­li­työn pal­ve­lu­jen saa­mi­nen on hei­ken­ty­nyt vuo­des­ta 2022. Ky­se­lyyn vas­tan­nei­den ar­vi­on mu­kaan ti­lan­ne tu­lee pa­he­ne­maan en­ti­ses­tään.

Ky­se­lyyn vas­tan­neet esi­hen­ki­löt toi­vat avo­vas­tauk­sis­sa esiin hal­li­tu­soh­jel­maan kir­ja­tut so­si­aa­li­tur­vaa kos­ke­vat muu­tok­set, joi­den he us­ko­vat li­sää­vän ai­kuis­so­si­aa­li­työn sekä täy­den­tä­vän ja eh­käi­se­vän toi­meen­tu­lo­tu­en tar­vet­ta. Esi­hen­ki­löt us­ko­vat myös asun­not­to­muu­den ja mie­len­ter­vey­den on­gel­mien li­sään­ty­vän.

Ki­vi­pel­lon mu­kaan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen ohel­la Suo­meen tar­vi­taan kur­jis­tu­mis­ta eh­käi­se­vä oh­jel­ma. Sen tu­li­si kat­taa laa­jas­ti eri hal­lin­no­na­lat ja et­siä rat­kai­su­ja hei­kom­pi­o­sais­ten ti­lan­tei­den pa­ran­ta­mi­sek­si.