Ee­tu Ha­lo­nen, Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Kaik­ki­aan 40 pro­sent­tia Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den jä­sen­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta te­ol­li­suu­den toi­mi­a­lo­jen yri­tyk­sis­tä ker­too vä­hen­tä­vän­sä in­ves­toin­te­ja Suo­meen po­liit­tis­ten lak­ko­jen vuok­si.

Li­säk­si suu­ris­ta tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den yri­tyk­sis­tä joka nel­jäs on ky­se­lyn mu­kaan jo siir­tä­nyt tuo­tan­to­aan kon­ser­nin ul­ko­mai­siin yk­si­köi­hin ai­em­pien ja nyt näh­ty­jen po­liit­tis­ten lak­ko­jen ta­kia.

Va­jaa kol­man­nes vas­taa­jis­ta taas ker­toi jou­tu­van­sa lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­tö­ään työ­tais­te­lui­den ai­heut­ta­mien häi­ri­öi­den ta­kia. Use­am­pi kuin joka kym­me­nes eli 14 pro­sent­tia ker­toi jou­tu­van­sa tur­vau­tu­maan ir­ti­sa­no­mi­siin.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den joh­ta­ja ja pää­e­ko­no­mis­ti Pet­te­ri Rau­ta­por­ras ar­vi­oi, et­tä lak­ko­jen pit­kit­ty­es­sä yri­tys­ten on­gel­mat ka­saan­tu­vat ja ker­taan­tu­vat "jyr­käs­ti nou­se­val­la kul­ma­ker­toi­mel­la".

– Vas­taus­ten pe­rus­teel­la voi pää­tyä ar­vi­oon, et­tä tuo­tan­to tu­lee häi­riin­ty­mään sa­dois­sa yri­tyk­sis­sä ja häi­ri­öt tu­le­vat kos­ke­maan jopa 20 000:ta työn­te­ki­jää, Rau­ta­por­ras sa­noo Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den tie­dot­tees­sa.

– Mer­kit­tä­vä jouk­ko ih­mi­siä tu­lee jää­mään tu­le­vien viik­ko­jen ai­ka­na il­man palk­kaa ja osa pa­him­mil­laan il­man työ­paik­kaa.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus esit­te­li tuo­reen ky­se­lyn­sä tu­lok­sia tie­do­tus­vä­li­neil­le Ete­lä­ran­nas­sa maa­nan­tai­aa­mu­na. Rau­ta­por­ras ker­toi ti­lai­suu­des­sa, et­tä ky­se­lys­sä ei sel­vi­tet­ty erik­seen sitä, ovat­ko yri­tys­ten il­moit­ta­mat tuo­tan­non­siir­rot ul­ko­mail­le py­sy­viä vai ei­vät.

– On kui­ten­kin ole­mas­sa il­mei­nen ris­ki, et­tä tuo­tan­to myös jää ul­ko­mail­le, jos yri­tyk­set saa­vat siel­lä toi­min­tan­sa pyö­ri­mään ja hom­ma toi­mii, Rau­ta­por­ras muo­toi­li.

– Toki tämä näh­dään vas­ta ajan kans­sa.

Tuo­tan­non­siir­rot nou­si­vat esiin niis­tä vas­tauk­sis­ta, jot­ka yri­tyk­set an­toi­vat ky­sy­myk­seen "Mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia ai­em­mil­la po­liit­ti­sil­la la­koil­la sekä par­hail­laan käyn­nis­sä ole­vil­la kah­den vii­kon la­koil­la on ol­lut yri­tys­toi­min­taan­ne?".

Vas­taa­jia oli yh­teen­sä 645, mikä on noin kol­ma­so­sa kai­kis­ta Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den jä­se­nis­tä. Vas­taa­jis­ta 510 oli te­ol­lis­ten toi­mi­a­lo­jen yri­tyk­siä. Lo­put oli­vat tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den pal­ve­lu­a­lo­jen yri­tyk­siä. Vas­tauk­set tu­li­vat yri­tys­ten toi­mi­tus­joh­ta­jil­ta.

Kai­kis­ta te­ol­lis­ten toi­mi­a­lo­jen yri­tyk­sis­tä joka kym­me­nes ker­toi tuo­tan­non siir­rois­ta ul­ko­mail­le lak­ko­jen vuok­si. Suu­ris­ta, yli 250 hen­ki­löä työl­lis­tä­vis­tä te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­sis­tä näin puo­les­taan ker­toi joka nel­jäs. Tä­män­ko­koi­sia suu­ria te­ol­li­suu­sa­lo­jen yri­tyk­siä vas­ta­si ky­se­lyyn 53 kap­pa­let­ta.

In­ves­toin­tien vä­hen­tä­mi­ses­tä taas ky­syt­tiin erik­seen ky­sy­myk­sel­lä "Te­kee­kö yri­tyk­sen­ne lak­ko­jen ta­kia vä­hem­män in­ves­toin­te­ja Suo­meen lä­hi­vuo­sien ai­ka­na?". Maa­nan­tain ti­lai­suu­des­sa täs­men­net­tiin, et­tä ky­sy­myk­ses­sä oli ni­me­no­maan kyse po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta.

Te­ol­li­suu­den toi­mi­a­lo­jen yri­tyk­sis­tä hie­man yli 14 pro­sent­tia ker­toi in­ves­toin­tien vä­he­ne­vän sel­väs­ti lak­ko­jen ta­kia. Rei­lut 25 pro­sent­tia taas ker­toi in­ves­toin­tien vä­he­ne­vän hie­man. Yli 60 pro­sent­tia vas­ta­si, et­tä lak­ko­jen vai­ku­tus on lo­pul­ta vä­häi­nen in­ves­toin­ti­pää­tök­siin.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den jä­sen­ky­se­ly to­teu­tet­tiin maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä, jol­loin ay-liik­keen il­moit­ta­mat kah­den vii­kon la­kot oli­vat käyn­nis­sä. Sit­tem­min lak­ko­ja on jat­ket­tu vii­kol­la maa­lis­kuun lop­puun as­ti.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den toi­mi­a­lal­la suo­rien lak­ko­jen koh­tei­na ovat SSAB, Ou­to­kum­pu Chrome, Ou­to­kum­pu Stain­less sekä Ok­me­tic. Sa­maan ai­kaan vien­ti on ol­lut py­säh­dyk­sis­sä lak­ko­jen sul­jet­tua käy­tän­nös­sä kaik­ki Suo­men vien­ti­sa­ta­mat.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Hel­le ku­vaa po­liit­tis­ten lak­ko­jen ai­heut­ta­maa ti­lan­net­ta yri­tyk­sil­le "ää­rim­mäi­sen su­rul­li­sek­si".

– Ym­mär­rys lak­ko­ja koh­taan on kiel­tä­mät­tä ai­ka vä­his­sä. Yri­tyk­set ovat lak­ko­jen koh­tee­na, vaik­ka toi­mil­la yri­te­tään vai­kut­taa maan hal­li­tuk­sen po­li­tiik­kaan, Hel­le sa­noi STT:lle maa­nan­tai­na.

– Ay-lii­ke te­kee niin ko­via po­liit­ti­sia lak­ko­ja, et­tä se ajaa yri­tyk­set su­pis­ta­maan ja py­säyt­tä­mään tuo­tan­toa. Li­säk­si la­kot voi­vat ai­heut­taa yri­tyk­sil­le py­sy­vää va­hin­koa mai­ne­hai­tan ja asi­a­kas­suh­tei­den me­ne­tyk­sen kaut­ta.

Täl­lai­set huo­le­nai­heet nou­si­vat esiin myös Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den jä­sen­ky­se­lys­sä. Kai­kis­ta te­ol­lis­ten toi­mi­a­lo­jen yri­tyk­sis­tä 60 pro­sent­tia sa­noi lak­ko­jen vai­keut­ta­neen asi­ak­kai­den toi­min­taa.

Hie­man yli 40 pro­sent­tia puo­les­taan ker­toi la­kois­ta ai­heu­tu­neen yri­tyk­sel­le mai­ne­hait­taa. Suu­ris­ta te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­sis­tä pe­rä­ti yli 70 pro­sent­tia ker­toi mai­ne­hai­tas­ta.