STT

Ke­vään 2024 pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­kei­sen kou­lu­tuk­sen yh­teis­haun ha­ku­ai­ka päät­tyy tä­nään. Ha­ku­ai­ka on kes­tä­nyt noin kuu­kau­den.

Yh­teis­haus­sa on voi­nut pyr­kiä esi­mer­kik­si lu­ki­oon, am­ma­til­li­seen pe­rus­tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen ja kan­sa­no­pis­to­jen op­pi­vel­vol­li­sil­le tar­koi­te­tuil­le va­paan si­vis­tys­työn lin­joil­le.

Pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­kei­sen kou­lu­tuk­sen yh­teis­ha­kuun jä­te­tään ha­ke­mus net­ti­o­soit­tees­sa https://opin­to­pol­ku.fi/.

Nyt yh­teis­haus­sa ol­leet opin­not al­ka­vat tä­män vuo­den syk­syl­lä. Opin­toi­hin pyr­ki­neet saa­vat va­lin­ta­tu­lok­sen ai­kai­sin­taan 13. ke­sä­kuu­ta. Opis­ke­lu­paik­ka tu­lee ot­taa vas­taan vii­meis­tään 27. ke­sä­kuu­ta, jos­kin va­ra­si­joil­ta hy­väk­sy­mi­nen päät­tyy vas­ta 16. elo­kuu­ta.

Vii­me vuon­na pyr­ki yh­teis­haus­sa pe­rus­kou­lu­tuk­sen jäl­kei­siin kou­lu­tuk­siin yh­teen­sä 76 500 ha­ki­jaa, jois­sa yli 69 000 sai opis­ke­lu­pai­kan.