Nina Tör­nudd / STT

Sekä ku­lut­ta­jien et­tä yri­tys­ten luot­ta­mu­sar­vi­ot oli­vat syn­kän­sä­vyi­siä huh­ti­kuus­sa. Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus heik­ke­ni sel­väs­ti huh­ti­kuus­sa, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Luot­ta­mu­sin­di­kaat­to­rin sal­do­lu­ku oli –12,6. Maa­lis­kuus­sa luku oli –9,4 ja vuo­si sit­ten –7,9, kun pit­kän ajan kes­ki­ar­vo on – 2,5.

Kol­me nel­jän­nes­tä ar­vi­oi, et­tä Suo­men ta­lous­ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin vuot­ta ai­em­min. Kol­ma­so­sa ku­lut­ta­jis­ta ar­vi­oi, et­tä hei­dän oma ta­lou­ten­sa tila on hei­kom­pi kuin vuot­ta ai­em­min.

Odo­tuk­set työt­tö­myy­den ke­hi­tyk­ses­tä oli­vat myös ape­at. Vain 11 pro­sent­tia odot­ti työt­tö­myy­den vä­he­ne­vän seu­raa­van vuo­den ai­ka­na ja 58 pro­sent­tia odot­ti sen li­sään­ty­vän. Noin joka vii­des ar­vi­oi, et­tä oma ris­ki jou­tua työt­tö­mäk­si on ko­hon­nut.

Ku­lut­ta­jat ei­vät ole edel­leen­kään val­mii­ta te­ke­mään suu­ria han­kin­to­ja. Vain 12 pro­sent­tia piti huh­ti­kuu­ta hy­vä­nä ajan­koh­ta­na suu­ril­le han­kin­noil­le. Os­to­ai­keet vä­he­ni­vät edel­lis­kuu­hun ja vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Jopa 44 pro­sent­tia ku­lut­ta­jis­ta en­na­koi vä­hen­tä­vä­nä ra­han­käyt­tö­ään kes­to­ku­lu­tus­ta­va­roi­hin seu­raa­van vuo­den ai­ka­na.

Au­ton tai asun­non os­toa suun­ni­tel­tiin huh­ti­kuus­sa sel­väs­ti vä­hem­män kuin nor­maa­lis­ti, osuus jäi noin kym­me­neen pro­sent­tiin.

Asun­to­luo­tot­ta­ja Hy­pon pää­e­ko­no­mis­ti Juho Kes­ki­nen sum­maa, et­tä ku­lut­ta­jien ki­pui­lun syy näyt­tää vaih­tu­neen.

– Kun vie­lä tovi sit­ten luot­ta­mus­pu­la se­lit­tyi kor­ke­al­la inf­laa­ti­ol­la, on epä­var­muu­den syy vaih­tu­nut työ­pai­kan me­net­tä­mi­sen pel­koon. Asun­no­nos­to­ai­keet oli­vat yhä ala­mais­sa, ja ku­lut­ta­jat näyt­tä­vät sel­väs­ti odot­ta­van kor­ko­jen las­kua sekä uu­ti­sia taan­tu­man tait­tu­mi­ses­ta, Kes­ki­nen to­te­aa.

Suo­men Yrit­tä­jien eko­no­mis­ti Roo­pe Ohls­bom huo­maut­taa, et­tä luot­ta­mus omaan ta­lou­teen on hei­ken­ty­nyt eni­ten elä­kei­käis­ten kes­kuu­des­sa.

– Kes­kus­te­lu eläk­kei­den leik­kaa­mi­ses­ta sekä kes­ki- ja hy­vä­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä nä­ky­vät sel­väs­ti 65–74-vuo­ti­ai­den luot­ta­muk­sen heik­ke­ne­mi­se­nä. Luot­ta­mus heik­ke­ni myös muis­sa ikä­ryh­mis­sä, mut­ta 65–74-vuo­ti­ai­den koh­dal­la las­ku on niin jyrk­kä, et­tä voi­daan pu­hua jopa luot­ta­muk­sen ro­mah­duk­ses­ta, Ohls­bom sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ti­las­to­kes­kuk­sen luot­ta­mus­tut­ki­muk­seen vas­ta­si 1.–18. huh­ti­kuu­ta rei­lut 1 200 Suo­mes­sa asu­vaa hen­ki­löä.

Asun­to­lai­no­ja nos­tet­tiin vii­me kuus­sa vä­hem­män kuin vuo­si sit­ten. Suo­ma­lai­set ko­ti­ta­lou­det nos­ti­vat maa­lis­kuus­sa uu­sia asun­to­lai­no­ja yh­den mil­jar­din eu­ron edes­tä, mikä oli 220 mil­joo­naa eu­roa vä­hem­män

Myös yri­tys­lai­no­jen nos­tot las­ki­vat. Nii­tä nos­tet­tiin 1,1 mil­jar­din edes­tä, mikä oli pie­nin ti­las­toi­tu maa­lis­kuun nos­to­mää­rä sit­ten vuo­den 2011.

Yri­tys­puo­lel­la sekä tuo­tan­to et­tä myyn­ti ovat vä­hen­ty­neet vii­me kuu­kau­sien ai­ka­na ja yri­tyk­set odot­ta­vat sa­man suun­nan jat­ku­van myös seu­raa­van kol­men kuu­kau­den ai­ka­na. Yri­tys­ten suh­dan­ne­o­do­tuk­set ovat ko­hon­neet hie­man, mut­ta ar­vi­ot ovat py­sy­neet krii­si­ai­ko­jen ta­sol­la, il­me­nee EK:n suh­dan­ne­ba­ro­met­ris­ta. Ta­lou­den las­ku­suh­dan­ne ko­et­te­lee eri­tyi­ses­ti ra­ken­ta­mis­ta ja te­ol­li­suut­ta ja laa­jat po­liit­ti­set la­kot hait­ta­si­vat eten­kin te­ol­li­suut­ta.

Tuo­tan­non las­ku hei­jas­tuu yk­si­tyi­sen sek­to­rin työl­li­syy­teen. Yri­tys­ten ar­vi­ot hen­ki­lös­tö­mää­rien ke­hi­tyk­ses­tä jat­ku­vat ala­vi­rei­si­nä myös tu­le­vi­na kuu­kau­si­na.

– Työl­li­syys on hei­ken­ty­nyt jo use­am­man kuu­kau­den ajan. Kun tie­de­tään, et­tä työl­li­syys re­a­goi vas­ta vii­veel­lä tuo­tan­toon, me­nee kään­ne pa­rem­paan työl­li­syy­des­sä en­si vuo­den puo­lel­le, ar­vi­oi EK:n joh­ta­ja Sami Pa­ka­ri­nen tie­dot­tees­sa.

Puo­let ba­ro­met­riin vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä sa­noo, et­tä suu­rin es­te kas­vul­le on edel­leen riit­tä­mä­tön ky­syn­tä.

– Yri­tys­ten vas­taus­ten pe­rus­teel­la ta­lou­den ti­lan­ne ke­hit­tyy vie­lä hei­kom­mak­si en­nen kuin se kään­tyy pa­rem­mak­si. Eväi­tä lop­pu­vuon­na käyn­nis­ty­väl­le kas­vul­le on, mut­ta pal­jon on las­ket­tu myös yh­den kor­tin eli kor­ko­jen las­kun va­raan, Pa­ka­ri­nen sa­noo.