Em­mi Til­vis / STT

Suo­men vä­ki­lu­vun kas­vu oli vii­me vuon­na suu­rin­ta sit­ten vuo­den 1956, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Vä­ki­lu­ku kas­voi vii­me vuo­den ai­ka­na liki 40 000 ih­mi­sel­lä.

Vä­ki­lu­vun poik­keuk­sel­li­sen suu­ri kas­vu se­lit­tyy eten­kin Suo­meen vuo­den 2022 ai­ka­na tul­leil­la uk­rai­na­lai­sil­la, jot­ka sai­vat oi­keu­den ko­ti­kun­taan vii­me vuon­na. En­nen ko­ti­kun­nan ano­mis­ta ti­la­päis­tä suo­je­lua saa­van on asut­ta­va Suo­mes­sa vuo­si. Uk­rai­nan kan­sa­lais­ten mää­rä kas­voi lä­hes 20 000 ih­mi­sel­lä.

Ko­ti­kun­nan ha­ke­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta, jo­ten uk­rai­na­lai­sia on maas­sa enem­män kuin vä­ki­lu­ku­ti­las­to ker­too.

– Ei­vät kaik­ki uk­rai­na­lai­set ole ano­neet tätä ko­ti­kun­taa, sa­noo Ti­las­to­kes­kuk­sen yli­ak­tu­aa­ri Mar­kus Repo.

Uk­rai­na­lai­sia on myös tul­lut li­sää vii­me vuo­den ai­ka­na.

Vi­ron­kie­lis­ten mää­rä vä­he­ni

Joka kym­me­nes suo­ma­lai­nen oli vuo­den lo­pus­sa vie­ras­kie­li­nen. Ti­las­tois­sa suo­ma­lai­sik­si mää­ri­tel­lään äi­din­kie­les­tä ja kan­sa­lai­suu­des­ta riip­pu­mat­ta kaik­ki, joil­la on Suo­mes­sa ko­ti­kun­ta, ker­too Repo.

Vie­ras­kie­lis­ten mää­rä kas­voi vuo­den ai­ka­na 62 000 ih­mi­sel­lä. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan tämä on to­den­nä­köi­ses­ti suu­rin li­säys kaut­ta ai­ko­jen.

Vuo­sien 2022 ja 2023 vä­lil­lä eni­ten kas­voi­vat uk­rai­nan­kie­lis­ten li­säk­si ve­nä­jän, eng­lan­nin ja sin­ha­lan kie­len pu­hu­jien ryh­mät. Sin­ha­laa pu­hu­taan laa­jas­ti Sri Lan­kal­la.

Sa­mal­la ajan­jak­sol­la vi­ron­kie­lis­ten mää­rä Suo­mes­sa vä­he­ni yli sa­dal­la ih­mi­sel­lä.

Vuo­den lo­pus­sa Suo­mes­sa asui yli puo­li mil­joo­naa vie­ras­kie­lis­tä. Suo­men vi­ral­li­nen vä­ki­lu­ku oli 5,6 mil­joo­naa.

Suo­mea, ruot­sia tai saa­mea äi­din­kie­le­nään pu­hu­vien mää­rä vä­he­ni yli 22 000 ih­mi­sel­lä.

Väkiluvun kasvu keskittyi kaupunkeihin

Val­ta­o­sas­sa Suo­men kun­nis­ta vä­ki­lu­ku las­ki. Vii­me vuo­den ai­ka­na vä­ki­lu­ku vä­he­ni 216 kun­nas­sa ja kas­voi 93 kun­nas­sa. Kas­vu kes­kit­tyi suu­rim­piin kun­tiin.

Vä­hin­tään 50 000 asuk­kaan kun­nis­sa vä­ki­lu­ku kas­voi 17 kun­nas­sa ja vä­he­ni nel­jäs­sä.

Hel­sin­gin vä­es­tö kas­voi mää­räl­li­ses­ti eni­ten, yli 10 000 asuk­kaal­la. Es­poon vä­ki­lu­ku kas­voi liki 9 000:lla ja Tam­pe­reen noin 6 000 hen­ki­löl­lä.

Suh­teel­li­ses­sa vä­ki­lu­vun kas­vus­sa Man­ner-Suo­mes­sa ko­ros­tuu iso­jen kau­pun­kien li­säk­si Kit­ti­lä. Es­poon vä­ki­lu­ku kas­voi 2,9 pro­sent­tia, Kit­ti­län 2,8 pro­sent­tia ja Tam­pe­reen 2,4 pro­sent­tia. Kit­ti­län vä­ki­lu­ku kas­voi 185 ih­mi­sil­lä.

-------------------

Kor­jat­tu ai­em­paa uu­tis­ta klo 11: Ti­las­to­kes­kuk­sen yli­ak­tu­aa­rin su­ku­ni­mi on Rapo, ei Repo.