Rau­man seu­ra­kun­nan joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Satu Sal­la ar­vi­oi Rau­map­lus-haas­tat­te­lus­sa, et­tä yk­si­näi­syys on vii­me vuo­si­na yleis­ty­nyt Rau­mal­la. Myös ta­lous­huo­liin di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät tör­mää­vät ai­em­paa use­am­min.

– Nyt tiuk­kaa te­kee jopa työs­sä käy­vil­lä, ker­toi Sal­la.

Di­a­ko­ni­as­sa ei ky­sy­tä kir­kon ”jä­sen­kir­jaa”, vaan hen­gel­li­syys tu­lee työs­sä te­ke­mi­sen kaut­ta. Jos asi­a­kas ha­lu­aa, voi­daan ru­koil­la. Usein kes­kus­te­lua jat­ke­taan muis­ta asi­ois­ta, kun avun tai tuen tar­ve on saa­tu sel­vi­tet­tyä.

Sal­la ke­huu rau­ma­lais­ten ole­van hy­vä­sy­dä­mi­siä ih­mi­siä ja ko­via aut­ta­maan.

Pää­si­äi­nen on kris­ti­nus­kon tär­kein juh­la, jo­ten Rau­man seu­ra­kun­nal­la on pal­jon ti­lai­suuk­sia pää­si­äi­se­nä. Satu Sal­lal­le pää­si­äi­nen tar­koit­taa rau­haa ja hil­jen­ty­mis­tä. Hän en­na­koi, et­tä ar­keen pa­lat­ta­es­sa töi­tä taas riit­tää.

– Suur­ten py­hien eli jou­lun ja pää­si­äi­sen jäl­keen tu­lee yleen­sä ta­val­lis­ta­kin enem­män yh­tey­de­not­to­ja di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöil­le.

Ris­to Lei­non ja Jan­ne Ran­ta­sen isän­nöi­mät Rau­map­lus-pod­cas­tit löy­dät Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta.

Link­ki jak­soon