Mark­ku Uha­ri / STT

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus on päät­tä­nyt käyn­nis­tää yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, joil­la ta­voi­tel­laan 15 mil­joo­nan eu­ron vuo­sit­tai­sia sääs­tö­jä hen­ki­lös­tö­kus­tan­nuk­sis­sa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tie­dot­teen mu­kaan sääs­tö­ta­voi­te tar­koit­tai­si enin­tään noin 400 hen­ki­lö­työ­vuo­den vä­hen­tä­mis­tä. Ir­ti­sa­no­mi­set ovat tie­dot­teen mu­kaan mah­dol­li­sia ja koko hen­ki­lös­tö on neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä. So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tai pe­las­tu­sa­lan am­mat­ti­hen­ki­lös­tön pii­ris­sä ei kui­ten­kaan ta­voi­tel­la vä­hen­nyk­siä. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä noin 9 000 ih­mis­tä.

Li­säk­si yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­sa kä­si­tel­lään noin tu­hat­ta työn­te­ki­jää kos­ke­via lo­mau­tuk­sia, joi­den on mää­rä to­teu­tua tänä vuon­na.

Miljoonien alijäämä katettavana

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den taus­tal­la on Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een mit­ta­va ali­jää­mä. Vii­me vuon­na hy­vin­voin­ti­a­lue teki lä­hes 51 mil­joo­nan eu­ron ali­jää­män, joka pi­täi­si kat­taa vuo­den 2026 lop­puun men­nes­sä. Tuol­loin pi­täi­si kat­taa myös tä­män vuo­den ali­jää­mä, joka on ta­lou­sar­vi­os­sa lä­hes 57 mil­joo­naa eu­roa.

Jo ai­em­min Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus hy­väk­syi muu­to­soh­jel­man, jol­la ta­voi­tel­laan 92 mil­joo­nan eu­ron so­peu­tuk­sia vuo­si­na 2023–25.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue ei ole sääs­tö­vaa­tei­den­sa kans­sa yk­sin, vaan myös lu­kui­sat muut hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat jou­tu­neet et­si­mään sääs­tö­jä. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na Pir­kan­maan hy­vin­voin­ti­a­lue päät­ti vii­me vuon­na käy­ty­jen yt-neu­vot­te­lui­den seu­rauk­se­na vä­hen­tää 240 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.