Uu­tis­Rau­ma

Rau­man kau­pun­gil­le en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan ti­li­kau­den tu­los muo­dos­tuu noin 15,5 mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­sek­si.

En­na­koi­tuun näh­den net­to­me­not to­teu­tui­vat 5,6 mil­joo­naa eu­roa pie­nem­pi­nä, pois­tot 3 mil­joo­naa eu­roa pie­nem­pi­nä, ve­ro­tu­lot 1,5 mil­joo­naa eu­roa pa­rem­pi­na sekä val­ti­o­no­suu­det ja ra­hoi­tuk­sel­li­set erät noin 0,3 mil­joo­naa eu­roa pa­rem­pi­na.

Vuo­si 2023 oli Rau­man kau­pun­gin uu­den stra­te­gi­an en­sim­mäi­nen ko­ko­nai­nen vuo­si sekä hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen jäl­kei­nen en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si. Vuo­den ai­ka­na muun mu­as­sa luo­tiin yh­teis­tä yh­dys­pin­taa ja toi­min­ta­ta­po­ja Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa, sol­mit­tiin yli­o­pis­to­kam­puk­sen toi­min­taa tur­vaa­va yh­teis­työ­so­pi­mus Tu­run yli­o­pis­ton kans­sa, hy­väk­syt­tiin elin­voi­ma­oh­jel­ma, muo­dos­tet­tiin Ete­lä-Sa­ta­kun­nan yh­tei­nen työl­li­syy­sa­lue, ko­tiu­tet­tiin vuo­den­vaih­tees­sa Pik­ku­nors­sin toi­min­ta sekä muo­dos­tet­tiin suun­ta­vii­vo­ja stra­te­gi­sel­le ta­lou­soh­jel­ma­työl­le.

Rau­man asu­kas­lu­ku kään­tyi kas­vuun 170 asuk­kaal­la, ja oli vuo­den päät­ty­es­sä en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan 38 837.

– Vuo­den ai­ka­na teh­tiin mer­kit­tä­viä pää­tök­siä ja toi­mia Rau­man elin­voi­man, pi­to­voi­man ja va­lo­voi­man edis­tä­mi­sek­si. Stra­te­gi­an to­teut­ta­mi­sen tär­keys ko­ros­tuu tu­le­vi­na vuo­si­na ylei­sen kun­ta­ta­lou­den tiu­ken­tu­es­sa ja kun­tien vä­li­sen kil­pai­lun li­sään­ty­es­sä, kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la to­te­aa.

– Hyvä tu­los mah­dol­lis­taa ti­lin­pää­tös­jär­jes­te­lyt, ku­ten Ka­rin kam­puk­sen in­ves­toin­ti­va­rauk­sen li­säyk­sen, jol­loin lo­pul­li­nen ti­li­kau­den yli­jää­mä oli­si pie­nem­pi. Kui­ten­kin jo vuo­si 2024 näyt­täy­tyy niin Rau­mal­la kuin ylei­ses­ti kun­ta­ken­täl­lä vah­vas­ti ali­jää­mäi­se­nä. Sik­si toi­min­taa on vah­vas­ti uu­dis­tet­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä kes­tä­vän kun­ta­ta­lou­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si, ta­lous­joh­ta­ja Hen­ri Sep­pä­nen ker­too.