Uu­tis­Rau­ma

Tra­fi­com on jul­kais­sut Sel­kä­me­ren uu­den me­ri­kart­ta­sar­ja E:n. Kart­ta hyö­dyn­tää N2000-ve­den­kor­keus­tie­toa.

N2000 väy­lä -ja me­ri­kart­tau­u­dis­tuk­sen myö­tä me­ri­kar­toil­la ja ve­si­lii­ken­teen väy­lil­lä ote­taan käyt­töön yk­si yh­te­näi­nen N2000-kor­keus­jär­jes­tel­mään si­dot­tu sy­vyys­tie­to­jen ver­taus­ta­so. Sil­lä kor­va­taan ny­kyi­nen te­o­reet­ti­seen kes­ki­ve­den­kor­keu­teen pe­rus­tu­va taso. Siir­ty­mi­nen uu­teen ver­taus­ta­soon vai­kut­taa me­ri­kar­toil­la esi­tet­tä­viin sy­vyys- ja väy­lä­tie­toi­hin.

Kos­ka N2000-jär­jes­tel­män nol­la­ta­so on ny­kyi­sen me­ri­ve­den kes­ki­ve­si­pin­nan (MSL) ala­puo­lel­la, sy­vyys­lu­ke­mat­kar­toil­la pie­ne­ne­vät ver­taus­ta­son muu­tok­ses­ta joh­tu­en kes­ki­mää­rin 10–20 cm. Vas­taa­vas­ti Il­ma­tie­teen lai­tok­sen esit­tä­mät N2000-ve­den­kor­keus­lu­ke­mat ovat sa­man ver­ran suu­rem­pia. Käy­tet­tä­vis­sä ole­va ve­si­sy­vyys säi­lyy siis ve­ne­väy­lil­lä­kin en­ti­sel­lään, kun käy­te­tään N2000-ve­den­kor­keus­tie­toa.

– Ve­sil­lä tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, min­kä kor­keus­jär­jes­tel­män mu­kai­nen me­ri­kart­ta on käy­tös­sä. Kun käy­tös­sä on uu­si N2000-jär­jes­tel­mäs­sä ole­va me­ri­kart­ta, tu­lee me­ri­ve­den­kor­keu­det kat­soa N2000-kor­keus­jär­jes­tel­män mu­kai­si­na", ker­too Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­co­min joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Jar­mo Mä­ki­nen.

Ke­vään ai­ka­na on jul­kais­tu myös uu­det N2000-ran­nik­ko- ja sa­ta­ma­kar­tat Rau­mal­ta Uu­teen­kau­pun­kiin (40, 41, 127).

Uu­del­le me­ri­kart­ta­sar­jal­le on teh­ty lu­kui­sia väy­liin ja me­ren­ku­lun tur­va­lait­tei­siin liit­ty­viä muu­tok­sia ja päi­vi­tyk­siä. Kar­tal­le on li­sät­ty uut­ta me­ren­mit­taus­tie­toa ja huo­mi­oi­tu maan­ko­ho­a­mi­sen vai­ku­tus vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na.

Kart­ta­sar­jan ete­lä­o­sis­sa on en­sim­mäis­tä ker­taa käy­tös­sä uu­si kart­ta­sym­bo­li: alu­e­mai­nen esi­tys­ta­pa ku­vaa­maan ki­vik­koi­sia alu­ei­ta me­ri­kar­tal­la.