STT

Pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb aloit­taa tä­nään puo­li­son­sa Su­zan­ne In­nes-Stub­bin kans­sa val­ti­o­vie­rai­lun Ruot­siin. Kak­si­päi­väis­tä vie­rai­lua isän­nöi Ruot­sin ku­nin­gas Kaar­le Kus­taa.

Pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan vie­rai­lul­la pai­not­tu­vat Suo­men ja Ruot­sin yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­nen niin kah­den­vä­li­ses­ti kuin Na­ton jä­se­ni­nä. Esil­lä on myös mo­lem­pien mai­den yri­tys­ten yh­teis­työn edis­tä­mi­nen muun mu­as­sa vih­re­än siir­ty­män vauh­dit­ta­mi­sek­si.

Vie­rai­lu al­kaa Tuk­hol­mas­sa aa­mu­päi­väl­lä ku­nin­kaal­li­sin juh­lal­li­suuk­sin. Vas­taa­not­to­se­re­mo­ni­oi­den jäl­keen Stubb ta­paa Ruot­sin val­ti­o­päi­vien pu­he­mie­hen And­re­as Norlé­nin ja pi­tää pu­heen val­ti­o­päi­vä­e­dus­ta­jil­le.

Il­ta­päi­väl­lä vuo­ros­sa ovat vi­ral­li­set neu­vot­te­lut Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­so­nin kans­sa. Nii­den ai­hee­na ovat muun mu­as­sa Na­ton en­si ke­sän huip­pu­ko­kous Was­hing­to­nis­sa sekä Uk­rai­nan tu­ke­mi­nen. Ta­paa­mi­sen jäl­keen Stubb ja Kris­ters­son pi­tä­vät yh­tei­sen leh­dis­tö­ti­lai­suu­den.

Myö­hem­min päi­väl­lä oh­jel­mas­sa on myös ruot­sa­lais-suo­ma­lai­nen elin­kei­no­e­lä­män se­mi­naa­ri.

En­sim­mäi­nen vie­rai­lu­päi­vä hui­pen­tuu ku­nin­gas­pa­rin isän­nöi­miin juh­lail­lal­li­siin Ku­nin­kaan­lin­nas­sa Tuk­hol­mas­sa. Kes­ki­viik­ko­na val­ti­o­vie­rai­lun oh­jel­ma jat­kuu Gö­te­bor­gis­sa.

Su­zan­ne In­nes-Stub­bil­la on eril­li­soh­jel­maa pre­si­dent­ti­pa­rin yh­tei­sen oh­jel­man li­säk­si. Hän tu­tus­tuu yh­des­sä ku­nin­ga­tar Sil­vi­an kans­sa Ku­nin­kaan­lin­nan Ber­na­dot­te-kir­jas­toon sekä vie­rai­lee tai­de­mu­se­os­sa ja pai­kal­li­ses­sa pe­rus­kou­lus­sa.

Stub­bin vie­rai­lu­seu­ru­ee­seen kuu­lu­vat myös ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen (kok.) ja ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son (r.).