Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan met­sä­te­ol­li­suut­ta pal­vel­lut Ilk­ka Poi­ko­lai­nen siir­tyi vii­me vuo­den lo­pul­la ydin­voi­ma-alal­le. Muun mu­as­sa Rau­man sel­lu­teh­taan ja sa­han joh­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Poi­ko­lai­nen joh­taa nyt Po­si­vaa.

– Olen pyr­ki­nyt mo­ni­puo­li­ses­ti ke­hit­tä­mään joh­ta­mis­tai­to­ja. Tä­män tyyp­pis­tä teh­tä­vää olin odo­tel­lut, se­lit­ti Poi­ko­lai­nen mo­net yl­lät­tä­nyt­tä ura­siir­to­aan Rau­map­lus-haas­tat­te­lus­sa.

Po­si­va on aloit­ta­mas­sa käy­te­tyn ydin­polt­to­ai­neen lop­pu­si­joi­tuk­sen en­sim­mäi­se­nä maa­il­mas­sa. Vuo­si­kym­me­niä kes­tä­nees­tä suun­nit­te­lus­ta ja ra­ken­ta­mi­ses­ta ol­laan pian siir­ty­mäs­sä tuo­tan­toon.

– Tämä on uniik­ki te­ol­li­suu­den ala, jos­sa Suo­mi on esi­merk­ki­nä muul­le maa­il­mal­le. Tämä val­ke­ni vii­meis­tään Brys­se­lis­sä, jos­sa osal­lis­tuin ydi­ne­ner­gia-alan huip­pu­ko­kouk­seen.

Tut­ki­mus- ja lop­pu­si­joi­tus­luo­la On­ka­lon sekä kap­se­loin­ti­lai­tok­sen li­säk­si Po­si­vas­sa kiin­nos­ta­vat uu­den­lai­set ko­neet, joi­ta lop­pu­si­joi­tuk­ses­sa tar­vi­taan. Sel­lai­sia ei löy­dy min­kään fir­man va­li­koi­mas­ta.

– Kaik­ki lait­teet on rää­tä­löi­ty Po­si­val­le. Vai­kea on miet­tiä haas­teel­li­sem­paa pro­jek­tia, sa­noi Poi­ko­lai­nen.

Haas­tat­te­lus­sa Poi­ko­lai­nen il­moit­ti ha­lun­sa val­men­taa – mut­ta mis­sä la­jis­sa?

Ris­to Lei­non ja Jan­ne Ran­ta­sen isän­nöi­mä Rau­map­lus-pod­cast löy­tyy Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta.

Link­ki jak­soon