Simu Pe­rä­lä / STT

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­nen (ps.) ker­too tie­dot­tees­saan STT:lle, et­tä Hel­sin­gin po­lii­si on 30. huh­ti­kuu­ta kir­jan­nut hä­net asi­a­no­mis­ta­jan ase­maan esi­tut­kin­nas­sa ole­vas­sa asi­as­sa. Ri­kos­ni­mik­kee­nä asi­as­sa on lai­ton uh­kaus.

Vor­na­sen mu­kaan hän­tä kuul­laan lait­to­man uh­kauk­sen koh­dal­la sekä asi­a­no­mis­ta­ja­na et­tä ri­kok­ses­ta epäil­ty­nä. Vor­na­nen sa­noo, et­tä esi­tut­kin­ta liit­tyy huh­ti­kuun lo­pul­la ra­vin­to­la Ih­kun edus­tal­la Hel­sin­gis­sä sat­tu­nei­siin ta­pah­tu­miin.

Hel­sin­gin po­lii­sin vies­tin­näs­tä vah­vis­te­taan STT:lle, et­tä po­lii­si on kir­jan­nut ri­ko­sil­moi­tuk­sen lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta, jos­sa asi­a­no­mis­ta­ja­na on 26. huh­ti­kuu­ta ta­pah­tu­neen am­pu­mi­sen epäil­ty. Po­lii­sin mu­kaan ri­ko­sil­moi­tus kos­kee uh­kaa, jota am­pu­mi­ses­ta epäil­ty on po­lii­sil­le ker­to­nut ko­ke­neen­sa.

Vor­na­nen on epäil­ty­nä 26. huh­ti­kuu­ta sat­tu­nees­ta am­pu­mi­ses­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa. Aa­mu­yöl­lä baa­rin edus­tal­la ta­pah­tu­neen am­pu­mi­sen taus­tal­la oli baa­ris­sa syn­ty­nyt rii­ta. Lau­kaus osui maa­han, ei­kä ku­kaan louk­kaan­tu­nut. Vor­na­nen on po­lii­sin mu­kaan ko­ke­nut tul­leen­sa uha­tuk­si en­nen aseen käyt­töä.

Po­lii­si ei ole vah­vis­ta­nut Vor­na­sen hen­ki­löl­li­syyt­tä, mut­ta on tie­dot­ta­nut epäi­le­vän­sä 54-vuo­ti­as­ta mies­tä vaa­ran ai­heut­ta­mi­ses­ta, lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta ja am­pu­ma-ase­rik­ko­muk­ses­ta.

Tie­dot­tees­saan Vor­na­nen ker­too myös kes­kus­tel­leen­sa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na edus­kun­nan työ­ter­vey­den lää­kä­rin kans­sa.

– Pää­dyim­me sii­hen, et­tä sai­ras­lo­ma­ni jat­kuu yh­del­lä vii­kol­la.

Vor­na­nen ker­too pa­laa­van­sa edus­kun­ta­työs­ken­te­lyyn 21. tou­ko­kuu­ta.

Vor­na­nen ero­tet­tiin pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mäs­tä luot­ta­mus­pu­lan vuok­si vii­me vii­kol­la. Erot­ta­mi­suu­ti­sen jäl­keen hän il­moit­ti STT:lle lä­het­tä­mäs­sään tie­dot­tees­sa ai­ko­van­sa pe­rus­taa oman edus­kun­ta­ryh­män.

Vor­na­nen ker­too STT:lle ole­van­sa edel­leen pe­rus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een jä­sen.

Mah­dol­li­nen erot­ta­mi­nen pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta on oma eril­li­nen pro­ses­sin­sa. Sii­tä päät­tää tar­vit­ta­es­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lu­e­hal­li­tus. Pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ei ole ker­rot­tu, mil­loin puo­lu­e­hal­li­tus on kool­la.

Po­lii­si­taus­tai­nen Vor­na­nen jou­tui tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten po­lii­sin vir­kau­ral­laan tu­li­tuk­sen koh­teek­si Jo­en­suus­sa, ker­too Ylen uu­ti­set. Vor­na­nen vas­ta­si tu­li­tuk­seen am­pu­mal­la vir­ka-aseel­laan ja osui hau­lik­ko­mies­tä pa­ka­raan.

Vor­na­nen on epäil­ty­nä run­sas viik­ko sit­ten sat­tu­nees­ta am­pu­mi­ses­ta Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa. Aa­mu­yöl­lä baa­rin edus­tal­la ta­pah­tu­neen am­pu­mi­sen taus­tal­la oli baa­ris­sa syn­ty­nyt rii­ta. Lau­kaus osui maa­han, ei­kä ku­kaan louk­kaan­tu­nut.

Po­lii­si ei ole vah­vis­ta­nut Vor­na­sen hen­ki­löl­li­syyt­tä, mut­ta on tie­dot­ta­nut epäi­le­vän­sä 54-vuo­ti­as­ta mies­tä vaa­ran ai­heut­ta­mi­ses­ta, lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta ja am­pu­ma-ase­rik­ko­muk­ses­ta.

Yle ker­too Poh­jois-Kar­ja­lan kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mi­oon vii­ta­ten, et­tä jou­lu­kuus­sa 2006 Vor­na­nen oli mu­ka­na hä­ly­tys­par­ti­os­sa, joka vas­ta­si häi­ri­ö­käyt­täy­ty­mis­teh­tä­vään. Vor­na­nen ta­pa­si epäil­lyn mie­hen tä­män asun­non oven­suus­sa. Vor­na­nen yrit­ti ot­taa mies­tä kiin­ni kä­des­tä, mut­ta tämä ryn­tä­si asun­toon­sa ja haki siel­tä hau­li­kon.

Hau­li­kon ha­ke­nut mies am­pui lau­kauk­sen po­lii­si­au­ton tuu­li­la­siin. Vor­na­nen am­pui vir­ka-aseel­laan kak­si lau­kaus­ta, jois­ta toi­nen osui hau­lik­ko­mies­tä pa­ka­raan. Tä­män jäl­keen Vor­na­sen työ­pa­ri ot­ti mie­hen kiin­ni.

Po­lii­sin aseen­käyt­tö ti­lan­tees­sa ei joh­ta­nut vir­ka­mie­soi­keu­del­li­siin me­net­te­lyi­hin tai ri­kos­tuo­mi­oon. Ylen ju­tus­sa ar­vi­oi­daan, et­tä oi­keu­den tuo­mi­on pe­rus­teel­la "vir­ka-aseen käyt­tö vai­kut­taa ol­leen pe­rus­tel­tua".