STT

Po­lii­si val­voo täl­lä vii­kol­la te­hos­te­tus­ti tur­va­vöi­den ja mui­den tur­va­lait­tei­den käyt­töä sekä kul­jet­ta­jien mat­ka­pu­he­li­men käyt­töä. Te­ho­val­von­ta kes­tää täs­tä päi­väs­tä per­jan­tai­hin as­ti.

Vii­me syk­sy­nä jul­kais­tun ra­por­tin mu­kaan tur­va­vyön käyt­tö oli­si voi­nut pe­las­taa Suo­mes­sa yli puo­let vuo­si­na 2017–2021 moot­to­ri­a­jok­kien on­net­to­muuk­sis­sa kuol­leis­ta. Noi­na vuo­si­na ajo­neu­vo­tur­mis­sa kuo­li maas­sam­me yh­teen­sä 198 ih­mis­tä.

Po­lii­si on myös muis­tut­ta­nut, et­tä tur­va­vyön käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen mak­saa 70 eu­roa tai pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa oman tai toi­sen ih­mi­sen hen­gen.

Tur­va­lait­tei­den käy­tön li­säk­si po­lii­si val­voo kus­kien tark­kaa­mat­to­muut­ta eli huo­mi­on kes­kit­ty­mis­tä muu­hun kuin aja­mi­seen. Kän­nyk­kää tai muu­ta tek­nis­tä lai­tet­ta ei saa käyt­tää si­ten, et­tä se hait­taa tai vaa­ran­taa aja­mis­ta. Kul­jet­ta­jan ei ole myös­kään lu­val­lis­ta käyt­tää mat­ka­pu­he­lin­ta kä­des­sä pi­tä­en.